Новото данъчно законодателство през 2009 г.

Автори:
Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Красимира УЗУНОВА.

Цена: 28.80 лв.

Описание

Съдържание:

  • актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони – Закон а корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за данък върху добавената стойност, Закон а акцизите, Закон за местните данъци и такси;
  • изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2008 г.;
  • актуални писма на Националната агенция за приходите при МФ;