Меню

Традиционен национален учебен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 Г. ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

6 – 7 декември 2018 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:

ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА
,
Експерт по бюджетно счетоводство
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА,
Експерт по бюджетно счетоводство


 • 001
 • 002
 • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

6 декември 2108 г. (четвъртък)

09.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.30 – 09.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.40 - 11.00 ч. Тема № 1
1. Нови моменти в отчетността на бюджетните организации, в сила от 01.01.2018 г.:
1.1. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации – практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби.
1.2. Преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:
 • Разграничаване на понятията – обезценка, преоценка и амортизация;
 • Прилагане на дадените указания за нов срок за преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;
 • Преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;
 • Документиране на извършените прегледи.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза  
11.30 - 13.00 ч. Тема № 2
2. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи – амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.
2.1. Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;
2.2. Разбиране за събития или на новопостъпила информация, водещи до промени в някои от параметрите на амортизационния план, в резултат на което се очаква съществена промяна на разхода за амортизации (включително и промяна на очаквания срок на годност) или неговото разпределение по години - примери.
2.3. Агрегирана корекция на разходите за амортизация, съгласно указания на МФ, дадени с писмо изх. № 91–00–162 от 06.06.2018 г. - Процедури и записвания за 2018 г.
2.4. Актуализиране/въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторант "Егур-Егур"  
14.00 - 15.30 ч. Тема № 3
3. Достоверно представяне на информация в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства, приложение:
 • Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
 • Признаване на приходи от помощи и дарения.
 • Осчетоводяване на разходите/задълженията за текущата отчетна година, които ще се изплатят в следващата.
 • Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
 • Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
 • Начисляване на разходи за амортизации.
 • Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
 • Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
 • Начисляване на приписани приходи и разходи
 • Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
 • Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
 • Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
 • Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
 • Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
 • Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
 • Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
 • Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
 • Други.

4. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

5. Съдържание на ГФО съгласно Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите. Обхват на подлежащата за представяне информация – отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; отчет за салдата (наличностите) по банкови сметки; допълнителна отчетна информация.

Лектор
Теодора
Бакърджиева
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза  
16.00 - 17.30 ч. Тема № 4

6. Преглед на системата за вътрешен контрол – Акуализиране/Въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“ – актуализации, допълнения, примерни стъпки. Добри практики. Осъществяване на управленската отговорност, в т.ч. в организациите, разпоредители с бюджет от втора и по-ниска степен. Преглед на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България с хоризонт 2020.

Лектор
Теодора
Бакърджиева

 

7 декември 2108 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТОВЕРНО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ В ГФО ЗА 2018 Г.  ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

1. Познаване на нормативните изисквания и правила при счетоводното отчитане в бюджетните организации.
1.1. Допускани грешки.
1.2. Нормативна йерархия – закони и кодекси; подзаконови актове, писма и указания; вътрешни актове/документи.
1.3. Управленска отговорност на ръководителите, свързана с финансово-счетоводната дейност.
1.4. Унифициране на счетоводна политика за ПРБ и неговите разпоредители с бюджет – СС 1 Представяне на финансовите отчети.
1.5. Указания на МФ за годишното приключване.

2. Коректно прилагане на счетоводните сметки от СБО, в т. ч. и според критериите „приходно-разходни позиции” и „финансиращи позиции”.
2.1. Допускани грешки
2.2. Указания, дадени в ДДС № 14 от 2013 г.
2.3. Спазване на СБО, утвърден от министъра на финансите по позиции.
2.4. Обобщение и изводи за прилагане на счетоводните сметки.

3. Спазване на взаимовръзките между счетоводни сметки от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК за 2018 г.
3.1. Допускани грешки.
3.2. Причини за наличие на взаимовръзка между сметките от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК за 2018 г.
3.3. Случаи на липса на взаимовръзка между сметки и параграфи.
3.4. Обобщение и изводи.

4. Правилно осчетоводяване на В и К активите, приходите и инвестициите.
4.1. Допускани грешки.
4.2. Спазване на указанията на МФ, дадени с писмо № 91-00-106 от 22.02.2017 г .

5. Коректно отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и нейното данъчно облагане.
5.1.Допускани грешки.
5.2. Спазване на указанията на ГДД, дадени в писмо № 24-00-1393 от 2004 г.

6. Правилно разбиране за отчитането на прехвърлянето на придобитите активи в отчетна група „СЕС” към отчетна група “Бюджет”.
6.1. Допускани грешки.
6.2. Указания на МФ, дадени в ДДС № 03 от 2016 г.
6.3. Спазване на т. 17 от ДДС № 05 от 2016 г.

7. Правилно прилагане на реда и начина на осчетоводяване на средствата от европейското и международното финансиране по механизмите, дадени от МФ за 2018 г.
7.1. Допускани грешки.
7.2. Спазване на указанията на МФ, дадени във ФО-02 и ДДС № 01 от 2015 г., и  ДДС № 01 от 2018 г.

8. Правилно отчитане на статистиката на финансиране на разходите по задбалансовите сметки от подгрупа 994.
8.1. Допускани грешки.
8.2. Коректно прилагане на съответните сметки от подгрупа 994;
8.3. Особености при отчитането.

Лектор
Мария
Цветанова
11.00 - 11.30 ч. Кафе-пауза  
13.00 ч. Закриване на семинара  

 

 

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книжката "Малка книжка за децата и за детското в нас".  

 

Доплащания

Обяд на 6 декември 2108 г. 18.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
5 декември 2018 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...