Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Важни насоки за тяхното осигуряване

Синтез и коментар на практиката на Върховния съд и Върховния касационен съд

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Дали две пенсии са повече от една?
Как да направим своя информиран избор?

Луксозно издание с твърди корици

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Научно-приложен коментар
Анализ на законодателството и съдебната практика

Уникална книга – за всеки практикуващ юрист

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + достъп до сайт

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Тринадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + достъп до сайт

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Списанията са вече при своите абонати.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

6 - 8 октомври 2021 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Екип от специалисти по ЗБУТ и трудова медицина
Цена: 360.00 лв.

12 - 13 октомври 2021 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

14 - 15 октомври 2021 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 360.00 лв. за семинар и 300.00 лв. за уебинар

20 - 21 октомври 2021 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Д-р Томчо Томов, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова, Катя Кашъмова
Цена: 360.00 лв. за семинар и 300.00 лв. за уебинар

28 - 29 октомври 2021 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева
Цена: 276.00 лв. за семинар и 240.00 лв. за уебинар

9 - 10 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Доц. д-р Николай Колев, Валя Гигова, Костадинка Недкова, Диана Митева
Цена: 360.00 лв. за семинар и 300.00 лв. за уебинар

11 - 12 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Светлана Калинова, Доц. д-р Гергана Боянова, Д-р Стоян Ставру, Д-р Анастас Пунев
Цена: 360.00 лв. за семинар и 300.00 лв. за уебинар

17 - 19 ноември 2021 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Валентина Василева, Росен Иванов
Цена: 360.00 лв. за семинар и 300.00 лв. за уебинар

Традиционен национален учебен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г. ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ В ОТЧЕТНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6 – 7 декември 2017 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"

Лектори:

ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА, Експерт по бюджетно счетоводство
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Експерт по бюджетно счетоводство

 • 001
 • 002
 • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

6 декември 2017 г. (сряда)

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 12.30 ч. Тема № 1
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 Г. I. Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.
II. Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетната организация, в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.
1. Приложими изисквания за финансово отчитане съгласно:

- ДДС № 20 от 2004 г;
- ДДС № 14 от 2013 г.;
- ФО-2 от 27.01.2015 г. и ДДС № 01 от 26.01.2015 г.;
- ДДС № 08 от 16.09.2014 г.;
- ДДС № 05 от 14.04.2015 г.;
- Указания дадени от Министерството на финансите към 31.12.2017 г.
- Други нормативни актове.
2. Актуални въпроси от приложимите изисквания за финансово отчитане.
3. Установени отклонения и често повтарящи се грешки при извършване на финансов одит от Сметната палата на периодичните и годишни финансови отчети на бюджетните организации.
4. Конкретни казуси от практиката на бюджетния счетоводител.
5. Преглед на издадените от Министерството на финансите коментари по методологически въпроси през 2017 г.
III. Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

1. Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
2. Признаване на приходи от помощи и дарения.
3. Осчетоводяване на разходите/задълженията за текущата отчетна година, които ще се изплатят в следващата.
4. Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – "приходно-разходни" и "финансиращи" позиции
5. Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
6. Начисляване на разходи за амортизации.
7. Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
8. Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
9. Начисляване на приписани приходи и разходи
10. Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
11. Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
12. Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
13. Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
14. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
15. Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
16. Други.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторант "Егур-Егур"  
13.30 - 17.00 ч. Тема № 2
IV. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.
Акценти
: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране,установяване на кражби.
V. Годишно приключване на счетоводните сметки.
Акценти:
приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.
VI. Въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно "Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации". Примерни образци на документи, приложения към Амортизационната политика на бюджетната организация.
1. Общи контроли за системата

1.1. Утвърждаване и актуализиране на вътрешни актове (счетоводна и амортизационна политика)
1.2. Подход за класификация на Дълготрайните активи (ДА)
1.3. Периодичен преглед за принадлежност на ДА
1.4. Разграничаване на понятията преоценка, обезценка и амортизации
1.5. Периодично съпоставяне на данните от различните отчетни форми
1.6. Други
Автоматизирани контроли при разработване на амортизационния план (общ и индивидуален)
Лектор
Теодора
Бакърджиева

 

7 декември 2017 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
Съществени акценти и специфика в счетоводството на бюджетните организации
1. Изисквания на Закона за счетоводство
1.1. Недопустими случаи на счетоводно отчитане.
1.2. Отговорност за достоверността на годишния финансов отчет.
1.3. Срокове на съхраняване на счетоводната информация.
1.4. Права и задължения на ръководителя на бюджетната организация.
1.5. Общи изисквания към финансовите отчети.
1.6. Подписване на финансовите отчети.
1.7. Основни счетоводни принципи.
1.8. Провеждане на инвентаризация.
1.9. Публикуване на годишните финансови отчети.
2. Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите, издадена на основание чл. 166, ал. 2 от Закона за публичните финанси за елементите на годишния финансов отчет.
- Съдържание на ГФО.
3. Изисквания при прилагане на счетоводните сметки според критерии "приходно-разходни позиции" и "финансиращи позиции".
- При касов поток;
- При липса на касов поток.
4. Правилно отчитане на преведените авансови суми на доставчици/изпълнители и осчетоводяване в тази връзка на поетите ангажименти за разходи и новите възникнали задължения за разходи.
5. Правилно отчитане на сметките от подгрупа 994.
- Изчисляване на съответното финансиране в съответствие с т. 88 от ДДС № 14 от 2013 г.;
- Приключване в края на годината;
- Изводи.
6. Указания на МФ, дадени в ДДС № 03 от 31.03.2016 г.
- Счетоводни записвания при продажба на активи, отчитани в "ДСД" (т. 35).
- Подходи при прехвърляне на активите от СЕС в Бюджета (т. 36).
- Прехвърляне на активи в системата на първостепенния разпоредител с бюджет (т. 37).
- Вътрешни разчети, отчитани по сметки 4501, 4502 и 4503 (т. 38).
7. Акценти при начисляване на амортизации.
- Мерки и действия;
- Различия между обезценка, преоценка и амортизации;
- Определяне на предполагаем срок на годност;
8. Взаимовръзки между сметки и параграфи.
- Балансиран отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и отчета за чужди средства;
9. Специфични стопански операции в бюджетното счетоводство
9.1. Отчитане на ваучери за храна.
9.2. Отчитане на бартер.
9.3. Отчитане на консигнация.
9.4. Отчитане на концесия.
9.5. Отчитане на стопанска дейност в бюджетната организация.
- Указания от МФ, дадени с писмо изх. № 91–00–106 от
22.02.2017 г. за отчитане на правото на ползване на В и К активите. Пример.
Лектор
Мария
Цветанова
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва:лекции, консултации, учебни материали, кафе-паузи, удостове-рение за участие в семинар и книжката "Васил Левски – Апостола на свободата"  

 

Доплащания

Обяд на 6 декември 2017 г. 18.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Бон Бон Централ" *** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Бон Бон Централ" *** 96.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Ренесанс" **** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Ренесанс" **** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Бон Бон Централ" *** е включена закуска и ползване на безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на сауна, парна баня, джакузи и безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Ренесанс" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Бон Бон Централ"
***

Хотел "Бон Бон Централ" *** е нов тризвезден хотел в центъра на София (ул. Три уши № 8), разположен в непосредствена близост (30 м.) до конферентната зала.

Хотелът разполага с ресторант (Егур Егур), фитнес, сауна, масажен център, паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет и телефон.

Страница в Интернет: http://central.bonbonhotels.bg .
Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.
Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.
Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.
Страница в Интернет: www.central-hotel.com.

Хотел "Ренесанс" *** Хотел "Ренесанс" *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: www.hotelrenaissance-bg.com .
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
5 декември 2017 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ