Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Важно!
До абонатите на книгата – годишник „Социално осигуряване – 2020”

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки за прилагане

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

16 юли 2020 г.
Уебинар
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
Цена за участие в уебинара: 120.00 лв. с ДДС

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена с ДДС: 360.00 лв.

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Д-р Томчо Томов, Лариса Тодорова, Марио Първанов, Елка Атанасова, Катя Кашъмова
Цена с ДДС: 360.00 лв.

Промените в ЗОП и ППЗОП. Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Работа с електронната платформа. Практически въпроси. Обжалване на решенията на възложителите. Практика на КЗК и ВАС
22 - 23 октомври 2020 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Попова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

29 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Десислава Калудова
Цена с ДДС: 216.00 лв.

Традиционен национален учебен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.
ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ

8 - 9 декември 2016 г.

София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия“

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Експерт по бюджетно счетоводство
ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА, Експерт по бюджетно счетоводство

 • 001
 • 002
 • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

8 декември 2016 г. (четвъртък)

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара.  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара.  
09.10 - 17.00 ч. Тема № 1
НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Нормативни изисквания за начисляване на амортизация - ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2016 г., ДДС № 05 от 30.09.2016 г. (указания на Министерството на финансите) и СС 4 „Отчитане на амортизации”.
2. Отчитане на обезценка/преоценка и амортизация на нефинансовите активи – сравнение.
3. Определения за нефинансови активи, засягащи въпроса за амортизации - отчетна стойност, амортизация, метод за амортизация, амортизируем актив, разходи за амортизация, акумулирана амортизация, срок на годност, амортизируема стойност, амортизационна норма, амортизационна квота, остатъчна стойност, отчетна стойност, балансова стойност.
4. Счетоводни записвания за начисляване на амортизации – счетоводни сметки, отчетни групи; начисляване на разходи за амортизация съгласно амортизационен план; отнасяне на амортизираната част от отчетната стойност на активите чрез отписването им срещу натрупаните амортизации; приключване на разходните сметки от подгрупа 603.
5. Обхват на активите, подлежащи на амортизиране. Изключения за активи, за които не се начислява амортизация.
6. Амортизационна политика.
7. Определяне на срока на годност на амортизируемите активи.
8. Стартиране и прекратяване на начисляването на амортизация.
9. Остатъчна стойност на амортизируемите активи.
10. Методи на амортизация – линейни и нелинейни.
11. Амортизационен план.
12. Оповестяване.
13. Преходен период и процедури – основни положения; конкретни насоки за преходните процедури.
14. Пример.
Лекция - 8 учебни часа
Дискусия - 2 учебни часа
Лектор
Мария
Цветанова
10.30 - 11.00 ч.

Кафе-пауза

 
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур”  
15.00 - 15.30 ч.

Кафе-пауза

 

 

9 декември 2016 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 Г. ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Нормативни изисквания за съставяне на годишния финансов отчет.
2. Достоверно представяне на активите (дълготрайни и материални запаси) в годишния финансов отчет – групи 20, 21, 22, раздел 3.
3. Етапи на годишно счетоводно приключване.
3.1. Първи етап: процедури преди изготвяне на годишната оборотна ведомост:
3.1.1. Текущо начисляване на приходите и разходите;
3.1.2. Начисляване на приписани приходи и разходи;
3.1.3. Начисляване на приходи и разходи за месец декември по корективни сметки;
3.1.4. Отчитане на разходите през текущата, отнасящи се за следващата година;
3.1.5. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършеното строителство;
3.1.6. Преглед за обезценка на ДМА и преоценка на МЗ;
3.1.7. Начисляване на провизии за вземания;
3.1.8. Начисляване на разходи за провизии на персонала;
3.1.9. Други.
3.1.10. Провеждане на годишна инвентаризация - етапи:
- подготовка за провеждане на инвентаризация;
- фактическа проверка на активите и пасивите;
- документиране на инвентаризацията;
- осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията – липси и излишъци.
3.2. Втори етап: приключване на счетоводните сметки (без сметките от раздели 6 и 7).
3.3. Трети етап: изготвяне на годишните оборотни ведомости от ПРБ за МФ и за Сметна палата: - информация за структурата на себестойността на дейностите, отчитани по сметките от група 65; - справка за провизии и корективи на определени вземания и задължения; - данни за салдата по сметки от групи 10 и 11 и нетното салдо на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12. на предходната година, преди приключвателните операции.
3.4. Четвърти етап: годишно приключване на счетоводните сметки от раздели 6 и 7, и задбалансовите сметки от подгрупи 980 и 994, и сметка 9860.
3.5 Пети етап – изготвяне на баланс.
Лекция - 4 учебни часа
Дискусия - 1 учебен час
Лектор
Теодора
Бакърджиева
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 ч. Закриване на семинара  
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар, книжката „Дар от усмивки” и книга на ИК „Труд и право” по избор (с цена до 30.00 лв.).  

 

Доплащания

Обяд на 8 декември 2016 г. 18.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел „Централ” **** 60.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Централ” **** 96.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на сауна, парна баня, джакузи и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел „Централ” **** Хотел „Централ” **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com .
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
6 декември 2016 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ