Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Луксозно издание с твърди корици

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Важно!
До абонатите на книгата – годишник „Социално осигуряване – 2020”

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Методики, препоръки и практически стъпки за прилагане

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Дванадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

16 юли 2020 г.
Уебинар
Лектор: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
Цена за участие в уебинара: 120.00 лв. с ДДС

1 – 4 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Инж. Огнян Атанасов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

13 - 14 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

15 - 16 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена с ДДС: 360.00 лв.

20 - 21 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Д-р Томчо Томов, Лариса Тодорова, Марио Първанов, Елка Атанасова, Катя Кашъмова
Цена с ДДС: 360.00 лв.

Промените в ЗОП и ППЗОП. Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Работа с електронната платформа. Практически въпроси. Обжалване на решенията на възложителите. Практика на КЗК и ВАС
22 - 23 октомври 2020 г.

София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Попова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

29 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Десислава Калудова
Цена с ДДС: 216.00 лв.

Традиционен национален учебен семинар

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

12 – 14 октомври 2016 г.

София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“

Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ, Консултант
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

 • 001
 • 002
 • 003

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

12 октомври 2016 г. (сряда)

13.00 - 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара.  
13.30 - 13.40 ч. Откриване на семинара. Иво Ризов
Директор "Обучение"
13.40 - 17.00 ч. Тема № 1
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗУТ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:

1. Статут и правомощия на общинските органи, прилагащи ЗУТ;
2. Преустройства и промяна на предназначението на помещения и обекти, изградени в заварена жилищна сграда;
3. Законов режим на паркоместата;
4. Статут на заварените и временните строежи;
5. Устройствените планове и измененията им – процедури, компетентни органи, взаимоотношение ОУП-ПУП.
Лектор
Савин
Ковачев
15.00 - 15.30 ч.

Кафе-пауза

 

 

13 октомври 2016 г. (четвъртък)

09.00 - 10.30 ч. Тема № 2
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗУТ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ (Продължение):
1. Одобряване на инвестиционни проекти – форма и съдържание на строителните книжа, компетентни органи и правомощията им;
2. Разрешаване на строителството – компетентни органи, влизане в сила на разрешението за строеж, загуба на правно действие и презаверка;
3. Страни и актове в строителния процес – етапи на строителния процес, правно и техническо значение на актовете и протоколите, проблеми при въвеждане в експлоатация на новото строителство;
4. Търпимите строежи – законова регламентация след последните промени в ЗУТ.
Лектор
Савин
Ковачев
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
11.00 - 12.30 ч. Тема № 3
Предназначение на територията и начин на трайно ползване на недвижимите имоти – практически проблеми при разграничаването на режима по Закона за устройство на територията и по Закона за кадастъра и имотния регистър;
Основни кадастрални данни по ЗКИР и обхват на презумцията за достоверност на данните в кадастъра по чл. 2, ал. 5 ЗКИР;
Зони за ограничения и правно значение на отразяването им в кадастъра.
Оборване достоверността на данните, включени в кадастралната карта и кадастралните регистри по административен и по съдебен ред.
Лектор
Валентина
Бакалова
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур“  
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
Значение на кадастралните данни за изработване на устройствените планове. Специализирани карти за устройствено планиране по ЗКИР;
Изменение на действащ подробен устройствен план при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия (чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ);
Изменения на кадастралната карта при изменение и при прилагане на подробните устройствени планове – хипотези, последователност на процедурите, компетентни органи;
Практически проблеми при отразяването в кадастралната карта на приложените подробни устройствени планове. Прилагане на плана за регулация - § 22 от Заключителните разпоредби на ЗУТ.
Правила за установяване местоположението на имотните граници по приложен регулационен план (план за регулация), одобрени преди приемането на кадастралната карта по ЗКИР (§ 22, ал. 2 и ал. 3 ЗР ЗУТ); Разлика в размерите (площта) на недвижимите имоти и установяване на идентичност на имота.
Лектор
Валентина
Бакалова
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза  

 

14 октомври 2016 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5
АКТУАЛНА СЪДЕНА ПРАКТИКА НА ВАС ПО ЗУТ:

1. Обхват на касационния контрол върху решения на първоинстанционния съд по жалби и протести срещу индивидуални административни актове по ЗУТ.
2. Производство по установяване и премахване на незаконни строежи – компетентност, страни в административното производство, активна процесуална легитимация за оспорване на заповед за премахване на незаконен строеж, заинтересовани страни в съдебното производство.
3. Търпимост на незаконни строежи по § 16 и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ.
4. Производство по отмяна на решения, с които е отхвърлена жалбата срещу заповед за премахване на незаконен строеж по чл. 246, ал. 1 АПК. Защита срещу изпълнението - иск по чл. 292 АПК.
АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВАС ПО ЗКИР:
1. Производство по изработване и одобряване на кадастрална карта и кадастрален регистър.
2. Производство по изменение на кадастралната карта и регистър.
Лектор
Галина
Солакова
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 Закриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

300.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар, книжката „Дар от усмивки” и книга на ИК „Труд и право” по избор (с цена до 30.00 лв.).  

 

Доплащания

Обяд на 13 октомври 2016 г. 18.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел „Централ” **** 60.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Централ” **** 96.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел „Ренесанс” *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Ренесанс” *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на сауна, парна баня, джакузи и безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Ренесанс" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел „Централ” **** Хотел „Централ” **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com .
Хотел „Ренесанс”
***
Хотел "Ренесанс" *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. „Възраждане”, до кръстовището на бул. „Христо Ботев” и бул. „Александър Стамболийски”, в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: www.hotelrenaissance-bg.com .
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
6 октомври 2016 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ