Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Десето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

24 - 26 октомври 2018 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Соня Янкулова, Теодора Николова
Цена: 540.00 лв.

31 октомври - 2 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена: 318.00 лв.

31 октомври - 2 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Соня Янкулова, Галина Солакова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Теодора Николова
Цена: 318.00 лв.

7 - 9 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова, Любка Петрова
Цена: 318.00 лв.

15 - 16 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева
Цена: 336.00 лв.

21 - 23 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Велин Филипов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

28 - 30 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 336.00 лв.

5 - 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Красимир Влахов, Диана Митева
Цена: 318.00 лв.

6 – 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена: 240.00 лв.

19 ноември 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Разяснение

В предходния брой на дайджеста маркирахме някои нови моменти, свързани с правораздаването по трудови спорове, наложени от влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.).
В настоящата статия ще се спрем на бързото производство и проблемите, които то поставя.
Бързото производство е уредено в чл. 310 и следващите от новия Граждански процесуален кодекс (ГПК)1. За целите на тази публикация ще насочим вниманието си към бързото производство по отношение на трудовите спорове, макар че (както се вижда от посочения под черта текст), то се прилага и за други гражданскоправни спорове.

Кои са трудовите спорове за които се прилага бързо производство?
Такива са споровете относно:

1. трудовото възнаграждение;
2. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
3. възстановяване на работника на предишната му работа;
4. изплащането на обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението;
5. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Както се вижда, точки 2, 3, 4 и 5 са всъщност исковете по чл. 344, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Към тях е добавен иск и за трудово възнаграждение, независимо дали става дума за основна работна заплата, допълнително трудово възнаграждение или друг вид трудово възнаграждение, определено в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор (виж чл. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата обн. ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм. и доп.).
Всички останали искове, свързани с възникването, съществуването или прекратяването на трудовото правоотношение, ще се разглеждат по общия ред, а не по правилата за бързо производство.
За посочените обаче в чл. 310, ал. 1 ГПК искове законът предвижда задължително бързо производство. Тук възниква първият въпрос - защо законодателят е предвидил задължителност на бързото производство по тези спорове?
В отменения Граждански процесуален кодекс (чл. 126а и следващите от ГПК, отм.) бързото производство не беше задължително. То се прилагаше “...При направено искане от ищеца...” (чл. 126а, ал. 1 ГПК, отм.). По искане на ответната страна съдът можеше да постанови разглеждане на делото по общия ред, ако установи фактическа или правна сложност на делото, или ако събирането или проверката на допустимите по закона доказателства изискват продължително време. Определението, с което се преминаваше към общото производство, подлежеше на обжалване (чл. 126д ГПК, отм.).
В сегашната редакция на чл. 310 и следващите от новия ГПК, именно това “...При направено искане от ищеца...” не е възпроизведено, от което следва, че бързото производство е задължително. По наше мнение това е необосновано, неправилно решение на законодателя. Не е ясно, в името на какво се отнема волята на ищеца да прецени и да поиска бързо производство.
На следващо място от сега е ясно, че някои от предвидените в чл. 310, ал. 1 ГПК спорове няма да могат да се развият в предвидените кратки процедури и срокове, характерни за бързото производство и изчерпателно уредени в членове 311, 312, 313, 314, 315 и 316 ГПК.
Така например досегашната съдебна практика показва, че спорове, свързани с дисциплинарно уволнение, изискват време и различни по своя характер и съдържание процедури, които изключват възможността делото да бъде решено в рамките на периодите от време, предвидени в текстовете за бързо производство. В подобни спорове обикновено се изслушват свидетели, изискват се съдебни експертизи, не рядко се налагат искания за петорни експертизи, възможни са други процесуални действия, които неминуемо ще се отразят на възможността делото да бъде решено в рамките на правилата за бързо производство.
Подобна, макар и не типична, е ситуацията и за други спорове, свързани с чл. 344 КТ.
На следващо място от възможност за бързо производство са изключени споровете, свързани с други парични задължения на работодателя или на работника към работодателя. Такива спорове в практиката се срещат често. Това са всички възможни случаи на дължими обезщетения по Кодекса на труда, или на т. нар. “имуществена отговорност” както от страна на работодателя към работника или служителя, така и от страна на работника (служителя) към работодателя. В редица случаи липсва спор по основанието на задължението, а се спори само по неговия размер. В тези случаи, по наше мнение, е възможно бързо производство. За съжаление, такова не е предвидено по новия Граждански процесуален кодекс.
Вероятно практиката ще постави и нови въпроси.
На този етап обаче и тези стигат, за да изразим съмнение в решенията, които ГПК ни предлага по отношение на задължителността на бързото производство.

Чавдар ХРИСТОВ, юрист
________________
1 Чл. 310. По реда на тази глава се разглеждат искове:
1. за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи;
2. за опразване на наети и заети за послужване помещения;
3. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни;
4. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите;
5. други искове, чието разглеждане в бързо производство е уредено в закон.