Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

28 - 29 май 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мирослава Ангелова, Екатерина Асенова, Д-р Диана Дикова
Цена: 240.00 лв.

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре”, „Сенди Бийч” и „Малибу“
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

11 юни 2019 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Зала на хотел „Ростов”
Лектори: Теодора Дичева, Зорница Димитрова
Цена: 120.00 лв.

Разяснение

С Постановление № 37 на Министерския съвет от 27 февруари 2008 г. (ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.) бяха извършени изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (наредбата).
Промените целят да се съкратят сроковете за изплащане на обезщетенията и помощите, както и да се улеснят осигурителите при подаване на необходимите документи.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от наредбата изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва не само от данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - данните от регистъра за осигурените лица, но и въз основа на декларираните от осигурителя обстоятелства относно правата на осигуреното лице, посочени в болничния лист и молбите-декларации. Уточнено е, че при ползване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО се взимат предвид само тези, които са приети. Във връзка с тази промяна са направени допълнения в чл. 4 и 5 от наредбата, с които се въвежда задължение при изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане след 135-ия ден и парични обезщетения за отглеждане на малко дете осигурителят (самоосигуряващият се) да попълва данни относно правото на осигуреното лице на тези парични обезщетения. С декларациите за отпускане на паричните обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на дете - Приложение № 2 към чл. 4 от наредбата, се декларира и обстоятелството, че за периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни, самоосигуряващото се лице не упражнява трудова дейност.
С изменението в чл. 10 от наредбата бе удължен срокът за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи, както следва:

 • за осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от 2 дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях;
 • в случаите когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от 2 дни от последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;
 • за самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Срокът, в който осигурителите трябва да представят болничните листове за временна неработоспособност, настъпила до два месеца от прекратяване на осигуряването (чл. 42, ал. 2 КСО), е променен от 10 календарни дни на 5 работни дни, след представяне на болничния лист в осигурителя.
Съкратен е и срокът по чл. 14 от наредбата за декларирането на промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричните обезщетения. Осигурените лица трябва да декларират промяна на обстоятелствата в срок от 3 работни дни, вместо досегашните 7 работни дни, като осигурителите също трябва да уведомят териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) за промяната и за подадените декларации в срок от 3 работни дни.
Намален е и срокът, в който ТП на НОИ изпраща уведомително писмо на лицата за нередовни или липсващи документи за парични обезщетения - от 14 календарни на 7 работни дни. С допълнението на чл. 15, ал. 3 от наредбата е определен срок от 7 работни дни от датата на получаване на уведомлението в ТП на НОИ, в който осигурителите или самоосигуряващите се лица трябва да представят редовни документи и/или тези, които са липсвали при първоначалното представяне, съгласно дадените указания. Ако не бъдат изпълнени указанията на ТП на НОИ, преценката на правото и определянето на паричните обезщетения се прави въз основа на наличните редовни документи и данните от регистъра на осигурените лица, като и в този случай срокът е намален от 14 календарни дни на 7 работни дни.
В чл. 23 от наредбата от 30 календарни дни на 15 работни дни е намален срокът за изплащане на паричните обезщетения и помощи след представяне на необходимите документи.
Преводите на паричните обезщетения ще се извършват от териториалните поделения на НОИ два пъти седмично по банковите сметки на всички правоимащи лица в съответната банка, съгласно измененията в чл. 24, ал. 1 от наредбата. Досега това се правеше един път седмично.
За улесняване на осигурителите, които имат обособени дейности на територията на няколко териториални поделения на НОИ, се дава възможност документите за паричните обезщетения да се подават във всяко от поделенията, на територията на което се извършва обособената дейност, като това поделение извършва плащането на паричните обезщетения. Същото се отнася и за самоосигуряващите се лица. Промяна на поделението се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ.
Във връзка с обстоятелството, че документите за паричните обезщетения и помощи се подават, след като са подадени данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, в Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 от наредбата (което представлява придружителното писмо с опис на представените документи) се декларира датата, на която тези данни са подадени в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Във връзка с отпадането на удържането на авансов данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в чл. 17 от наредбата са направени промени, като е посочено, че за работещите по трудови и служебни правоотношения при определяне на нетното възнаграждение се взима предвид дължимият данък по ЗДДФЛ. Същото се отнася и за членовете на кооперации, работещите без трудови правоотношения в кооперацията, за лицата, работещи на изборни длъжности и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията.

Йосиф МИЛОШЕВ, главен методолог на НОИ