Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

28 - 29 май 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мирослава Ангелова, Екатерина Асенова, Д-р Диана Дикова
Цена: 240.00 лв.

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре”, „Сенди Бийч” и „Малибу“
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

11 юни 2019 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Зала на хотел „Ростов”
Лектори: Теодора Дичева, Зорница Димитрова
Цена: 120.00 лв.

Коментар

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година (обн. ДВ, бр. 113 от 2007 г.) е документ, който в много голяма степен определя както осигурителната политика на страната ни през настоящата година, така и правата и задълженията на участниците в осигурителния процес -работодатели, осигурени лица, самоосигуряващи се, пенсионери, безработни и други.
Настоящият коментар има обзорен характер и цели да посочи само някои нови моменти в осигурителната практика през 2008 година.
Актуална и пълна информация за своите права и задължения през настоящата година участниците в осигурителния процес ще открият на страниците на годишника на ИК “Труд и право” -“Социално осигуряване -2008”, който се очаква да излезе в края на февруари 2008 г.

В осигурителната практика за 2008 г. се открояват следните нови моменти:

Осигурителни вноски и осигурителен доход
Размерите на осигурителните вноски за 2008 г. се запазват такива, каквито бяха определени с промяната в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), влязла в сила от 01.10.2007 г. Съотношението на разпределението на осигурителните вноски за фондовете “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” между работодателя и работника за тази година обаче е 60:40.
Запазват се изключенията за държавните служители и за работещите в съда, прокуратурата и другите специални ведомства, при които вноската е изцяло за сметка на осигурителя.
Размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за 2008 г. са:

1. За фонд “Пенсии”:
а) за лицата, родени преди 01.01.1960 г. -22 на сто;
б) за лицата, родени след 31.12.1959 г. -17 на сто;
в) за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд -осигурителната вноска по буква “а” или “б”, и за сметка на осигурителя -3 на сто;
г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт -осигурителната вноска по буква “а” или “б”, увеличена с 3 пункта.

2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” -3,5 на сто.

3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест” по основни групи икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към Закона за
бюджета на ДОО за 2008 г., като осигурителната вноска е за сметка на осигурителя. През 2008 г. се променя размерът на осигурителната вноска за този фонд за осем икономически дейности:

 • “Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета” -от 1,1 на сто -на 0,9 на сто;
 • “Рециклиране на отпадъци” -от 1,1 на сто на 0,4 на сто;
 • “Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде” -от 0,9 на сто -на 0,7 на сто;
 • “Сухопътен транспорт, включително тръбопроводен” -от 0,9 на сто -на 0,7 на сто;
 • “Въздушен транспорт” -от 0,7 на сто -на 0,5 на сто;
 • “Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки” -от 0,5 на сто -на 0,4 на сто;
 • “Операции с недвижими имоти” -от 0,5 на сто -на 0,7 на сто;
 • “Производство на канцеларска и електроизчислителна техника” -от 0,4 на сто -0,5 на сто.

4. За фонд “Безработица” -1 на сто.
Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя, а вноската за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” -в размер 0,5 на сто, и също е за сметка на осигурителя.
Размерите на месечния осигурителен доход за 2008 г. са определени, както следва:

 • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1 към Закона за бюджета на ДОО за 2008 г.;
 • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица -240 лв.;
 • минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители -120 лв.;
 • минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност -60 лв.;
 • максимален месечен размер на осигурителния доход -2000 лв.

Пенсии и осигурителни плащания
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. предвижда пенсиите да се индексират от юли тази година с коефициент, определен по така нареченото “швейцарско правило -сумата от 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на осигурителния доход за предходната година. По предварителни данни на Министерството на финансите (при съставянето на бюджета на държавното обществено осигуряване) средногодишният индекс на потребителските цени за 2007 г. е 8,1%, а ръстът на осигурителния доход -10,9%. При прилагане на горното правило от 01.07.2008 г. пенсиите следва да бъдат индексирани с 9,5 на сто.
Със същия процент се променят и гарантираните минимални размери на пенсиите, свързани с трудова дейност. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за периода от 1 януари до 30 юни е 102,85 лв. (равнище, фиксирано при последната промяна от 01.10.2007 г.), а за периода от 1 юли до 31 декември -112,62 лв. Гарантирани минимални размери на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, на инвалидните пенсии за трудова злополука и професионална болест и на наследствените пенсии ще се определят като процент от гарантираната минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно разпоредбите на КСО.
Размерът на паричното обезщетение за безработица е 60 на сто от средномесечния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителните вноски за последните девет месеца. Съгласно разпоредбата на ал. 2 на чл. 54б КСО в Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. се определя минимален размер на обезщетението -100 лв. и максимален размер -200 лв.
Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2008 година е фиксиран на 220 лв. Запазва се възможността това обезщетение да се получава от друг осигурен член на семейството или пък да се ползва програмата “В подкрепа на майчинството”, т.е. майката да се върне на работа, а детето да се гледа от избран от нея безработен. Майката (осиновителката), която е осигурена за риска “болест и майчинство”, може да се възползва и от разпоредбата на чл. 54, ал. 1 КСО, и да получава 110 лева месечно, ако не ползва или прекъсне ползването на допълнителния си платен отпуск. Същите права има и самоосигуряващо се лице, ако започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за инвалидност, старост и смърт, и за болест и майчинство, в периода до навършване на двегодишна възраст на детето.
В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя -в размер на 660 лв.

Промени в Кодекса за социално осигуряване
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се направиха и две по-съществени промени в Кодекса за социално осигуряване, а именно:
1. Създаде се възможността съпругът (съпругата) на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
2. С цел да се стимулира продължаващата заетост и след придобиване правото на пенсия, се направиха промени в чл. 70 ал. 1, изречение второ от Кодекса за социално осигуряване, а именно:
“Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане 37 години за мъжете и 34 години за жените и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1-3, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3 (в стария текст бе 1,5) и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.”
В същата алинея се добавя и ново изречение, уточняващо, че процентът за всяка година осигурителен стаж, след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1-3 КСО, се определя за действителен осигурителен стаж без превръщане, придобит след 31.12.2006 г. Тъй като тази разпоредба влиза в сила със задна дата, пенсиите, отпуснати през 2007 г., се преизчисляват служебно, когато при определяне на размера им е приложен процентът от 1,5 за осигурителен стаж, придобит през 2007 г. по чл. 70, ал. 1, изречение второ от Кодекса за социално осигуряване.

Доц. д-р Йордан ХРИСТОСКОВ, управител на НОИ