Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

28 - 29 май 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мирослава Ангелова, Екатерина Асенова, Д-р Диана Дикова
Цена: 240.00 лв.

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре”, „Сенди Бийч” и „Малибу“
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

11 юни 2019 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Зала на хотел „Ростов”
Лектори: Теодора Дичева, Зорница Димитрова
Цена: 120.00 лв.

Разяснение

С присъединяването на страната ни от 1 януари 2007 година към Европейския съюз българските граждани, които са работили до тази дата в страните от Европейския съюз, както и тези, които през тази година заминаха на работа в Европа, научиха правата си в областта на социалното осигуряване и много от тях вече се възползваха от тези права.
През отиващата си година множество работещи и пенсионери се обръщаха за съдействие към Националния осигурителен институт - компетентната институция за рисковете болест, майчинство, трудова злополука, професионална болест, безработица, старост и смърт, по смисъла на европейските регламенти - Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент № 1408/71.

За 2007 година (до месец ноември) дирекция “Европейска интеграция и международни договори” в НОИ, на която е възложена дейността по прилагане на международните договори и европейските регламенти, осъществи кореспонденция с чужди осигурителни институции и заинтересовани лица с около 40 000 писма, формуляри и отговори.
Лицата, които получаваха съдействие от НОИ, във връзка с претенции и права, бяха:

1. Пенсионери, които получават български пенсии за отработен стаж изцяло и само по българското законодателство и след пенсионирането си са работили в други страни, с които страната ни не е имала двустранен международен договор за социално осигуряване/сигурност до 01.01.2007 година.
При липсата на договор стажът, отработен в България, не е било възможно да се ползва в другата страна за преценка на правата, както и стажът от другата държава не е ползван при преценка на права за български обезщетения от краткосрочното осигуряване (обезщетения при болест и майчинство, безработица и т.н.) или за пенсии.
Българските пенсионери със стаж, придобит в други държави, независимо дали са работили преди 1 януари 2007 или след тази дата, сега могат да представят документите, удостоверяващи стажа в други държави, и в случай че отговарят на условията по чуждите законодателства, да получат пенсия и от страните, в които са работили.
Обикновено, обръщайки се към експертите от НОИ, българските пенсионери погрешно смятат, че могат да искат увеличение на българската пенсия за стаж от друга държава. Но дори и неточно или непълно написано, тяхното искане или заявление се приема в компетентната служба като заявление за удостоверяване на чужд стаж и за отпускане на пенсия от съответната чужда институция. НОИ инициира процедурата за тези граждани, които живеят в България, а за тези които пребивават в други държави, заявлението се подава до съответната осигурителна институция или регионалното й поделение по местоживеене на лицето. Служителят, на когото е възложена за работа преписката (заявлението с всички приложени документи), проверява дали са налице всички необходими за преценката на правото документи за осигурителен стаж и доход, ако не са - отправя писмо до подалия заявлението, към което прилага въпроси, на които заинтересованият трябва да отговори в писмена форма, за да може да се изготви формуляр с попълнени в НОИ данни от значение за правото, което ще се преценява от чуждата институция. Пенсионната преписка се изисква от териториалното поделение на НОИ, което до момента изплаща пенсията, и след като се получат всички необходими данни. Централното управление на НОИ изпраща до института на държавата, където лицето е работило, неговото искане за удостоверяване на стаж и отпускане на пенсия. Задължително се изготвя и формуляр Е-205 със зачетения български осигурителен стаж, който ще бъде използван от другата държава при преценката на правата на заявителя. Ако например, 30 години е работата в България и само 5 години - в друга държава, когато в чуждия институт се получи молбата за пенсия, там ще преценяват правото на пенсия за 35 години (събират всички години стаж), но ще изплащат размер на пенсията, изчислен по тяхното законодателство, и само за стажа в тяхната държава. Българската пенсия, която вече е отпусната, няма да се промени с допълнително представения чужд осигурителен стаж. На практика в такива случаи се получават две отделни пенсии от два различни източника. Пенсиите и съответно източниците може да бъдат и повече ако човекът е работил в повече от две държави.

2. Лица, които са работили в нашата страна и в други държави и все още не са придобили право на обезщетение или пенсия, но се интересуват как и кога трябва да докажат чужд осигурителен стаж и за какви права може да им послужи. В тези случаи процедурата е сходна на гореописаната, с тази разлика, че едновременно се преценяват правата на пенсия от българското обществено осигуряване и от другите държави. В тези случаи може да не достига българският стаж за отпускане на пенсия изцяло и само по българското законодателство, тогава в НОИ също ще прибавим чуждия стаж към българския, ще съберем сбора от стажовете в различните страни с възрастта и ще получим точките по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване при пенсиите за осигурителен стаж и възраст. След това всяка страна изчислява пропорционален на стажа размер на пенсията и изплаща такава по размер пенсия, каквато се получи при това изчисление, без да се гарантира минимален размер, установен за различните видове пенсии, отпускани когато целият стаж е само български.

3. Български граждани, в качеството им на осигурени лица, които пътувайки или работейки временно в други държави, се разболяват на чужда територия. Тук попадат и бременни жени, които са осигурени по българското законодателство, но по различни причини бременността или раждането и/или отглеждането на дете протича на територията на друга държава. Други са такива, които работят по българското законодателство, но са изпратени (командировани) на работа или временно пребивават на територията на други европейски държави и там претърпят злополука или се разболяват. Естествено е, че няма да се налага да се връщат в България, за да отидат на лекар, а в някои случаи това е и невъзможно. На тях не се налага и да превеждат и легализират медицинската документация от доктор, който е констатирал временната неработоспособност. В тези случаи се издава специален документ, какъвто е предвиден по уредбата на страната, където е възникнал рискът, и се използва/изпраща приложен към формуляри по прилагане на регламента, утвърдени за всички страни и важащи при риска временна неработоспособност. Институцията по престоя на болния или майката, след като заинтересованото лице се обърне към нея, изпраща формуляри с необходимата информация до компетентната институция, при която е осигурено лицето за отпускането и изплащането на паричните обезщетения. Сумите при всички случаи се изплащат и дължат от страната, по чието лицето е осигурено към момента на възникване на риска - болест или майчинство.

4. Безработните са другата категория лица, които при смяна на пребиваването си в рамките на ЕС могат да търсят работа в държава, различна от тази, в която последно са работили преди да останат без работа, и по чието законодателство са се осигурявали, както и да получават обезщетенията си за безработица. По отношение на координиращите правила при обезщетенията за безработица могат да се разграничат три типа ситуации:
- първата - в която лицето, което ще кандидатства за обезщетение за безработица, живее и работи на територията на компетентната държава (държавата по последната трудова заетост), но преди това е работило на територията на друга страна. В този случай държавата по пребиваване и компетентната държава съвпадат;
- втората - в която лицето работи в една държава, а постоянно пребивава в друга, където се завръща поне веднъж седмично (това са т.нар. “погранични работници”);
- третата - в която лицето работи в една държава, постоянно пребивава в друга държава, но не се завръща в държавата по пребиваване веднъж седмично.
При всички случаи лицата, които пътуват, следва да се регистрират като безработни и търсещи работа в страната, където са пристигнали и подлежат на контролните процедури по законодателството на държавата по регистрация. Има хипотези при този вид обезщетения, в които обезщетението може да се изплаща на безработния на територията на страната, където си търси работа, и от нейната институция, но за сметка на компетентната институция, където се е осигурявало. Има и изключения от общото правило, съгласно които може да плаща държавата, не в която е била трудовата заетост с осигуряване за безработица, а тази по регистрация. У нас през годината бяха изплащани чужди обезщетения на осигурени по законите на други държави, като впоследствие изплатеното и предварително наредено от компетентния чужд институт плащане ще се възстановява чрез размяна на формуляри.

5. Работодатели, които изпращаха командировани работници от България, както и самоосигуряващи се лица, които сами решават временно да упражняват трудова дейност на територията на друга държава членка на ЕС като самонаети. За работодателите, които изпращаха командировани работници в други страни за не повече от 12 месеца, НОИ изискваше да представят документи за проверка на критериите и условията за издаване на формуляр Е-101, с който се удостоверява, че за определен период (времето, през което лицата ще работят в чуждата държава) ще се прилага българското осигуряване - вноски ще се дължат в България и правата на работещите също се уреждат от българското обществено осигуряване. Такива документи са:

 •  оригинално удостоверение за актуално състояние;
 •  заверено от работодателя копие на съдебно решение за регистрация на дружеството;
 •  заверени копия на трудови договори за командированите лица;
 •  заверени копия на заповеди за командироване;
 •  справка за броя на административния персонал, който работи в дружеството в Република България и в съответната държава членка;
 •  справка за размера на оборота (в проценти), който е реализиран в РБългария, спрямо общия реализиран оборот.

Проверката включва установяването и на пряка връзка между българския работодател и наетото лице, от която се допуска, че работникът продължава да бъде подвластен на работодателя, и на факта, че фирмата обичайно извършва съществени дейности на територията на РБългария. Командированият работник не трябва да е изпратен, за да замества друго лице, чийто срок на командироване е изтекъл. Това обстоятелство се декларира от работодателя или ръководителя на предприятието.
За предпочитане е удостоверение Е-101 за приложимото законодателство да бъде издадено преди началото на съответния период, но то може да бъде издадено и по време на този период или дори след неговото изтичане, като в последния случай то може да влезе в сила със задна дата.
Според условията за командироване на самостоятелно заетите лица упражняващите самостоятелна трудова дейност на територията на държава членка на ЕС и извършващи работа на територията на друга държава членка, продължават да бъдат подчинени на законодателството на първата държава членка, при условие че очакваната продължителност на работата не превишава 12 месеца. Важно е също лицето обичайно да упражнява самостоятелната си трудова дейност на територията на Република България, преди да пожелае да извършва работа в държавата на временна заетост, както и да се е осигурявало по българското законодателство за своя сметка за период, не по-кратък от четири месеца, предхождащи началната дата на работата в другата държава членка на ЕС.
От 01.01.2008 година дейността по издаването на формуляри Е-101 ще се осъществява от Националната агенция за приходите по ред, определен от агенцията.

Мария КАСЪРОВА, директор на дирекция “Европейска интеграция и международни договори” при НОИ