Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

28 - 29 май 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мирослава Ангелова, Екатерина Асенова, Д-р Диана Дикова
Цена: 240.00 лв.

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре”, „Сенди Бийч” и „Малибу“
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

11 юни 2019 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Зала на хотел „Ростов”
Лектори: Теодора Дичева, Зорница Димитрова
Цена: 120.00 лв.

Коментар

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ежегодно се определят:
- минималните месечни осигурителни доходи по видове осигурени лица и максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица;
- минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
- минималният и максимален размер на обезщетението за безработица;
- размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване;
- размерите на вноските за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

В чл. 12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (ЗБДОО за 2007 г.), приет на 08.12.2006 г. от Народното събрание и публикуван в бр. 105 на “Държавен вестник” от 22.12.2006 г., бяха определени следните размери на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Учителския пенсионен фонд за 2007 г.

1. За фонд “Пенсии”
а) за лицата, родени преди 01.01.1960 г. - 23 на сто;
б) за лицата, родени след 31.12.1959 г. - 18 на сто;
в) за работещите по условията на първа и втора категория труд осигурителната вноска е по-висока с 3 на сто, като увеличението е изцяло за сметка на осигурителя;
г) с 3 на сто е по-висока и осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и за следователите по Закона за съдебната власт.

2. За фонд “Общо заболяване и майчинство”
- 3,5 на сто.

3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
размерът на осигурителната вноска се определя в зависимост от основната икономическа дейност на осигурителя, определена за целите на статистическата дейност по таблицата в Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. Размерът на вноската е между 0,4 и 1,1 на сто.

4. За фонд “Безработица”
- 3 на сто.

5. За Учителския пенсионен фонд осигурителните вноски са 4,3 на сто.
На 21.09.2007 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. Законът беше публикуван в бр. 77 на “Държавен вестник” от 25.09.2007 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. са направени допълнения в чл. 12, ал. 1, т. 1 и 4 на закона. С направените допълнения размерите на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Безработица” за периода 01.10.-31.12.2007 г. се променят, както следва:

1. За фонд “Пенсии”:
- за лицата, родени преди 01.01.1960 г. - 22 на сто;
- за родените след 31.12.1959 г. -17 на сто.

2. За фонд “Безработица” - един процент.
С намаляването на размерите на осигурителните вноски се намалява осигурителната тежест както за работодателите, така и за осигурените лица.
В чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са определени размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване на различните видове осигурени лица, в зависимост от обхвата на осигуряването им. Във връзка с направените промени в размерите на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Безработица”, с параграф 4 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗБДОО за 2007 г., бяха направени промени и в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно тези промени, считано от 01.10.2007 г., общият размер на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за различните видове осигурени лица се променя по следния начин:
1. за лицата, работещи при условията на трета категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската от 29,5 на сто се намалява на 26,5 на сто;
2. за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската от 32,5 на сто се намалява на 29,5 на сто;
3. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията, както и за следователите по Закона за съдебната власт, които са осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската от 32,5 на сто се намалява на 29,5 на сто;
4. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без безработица, вноската от 26,5 на сто се намалява на 25,5 на сто. Ако тези лица работят при условията на първа и втора категория труд, осигурителната вноска от 29,5 на сто се намалява на 28,5 на сто;
5. за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, размерът на вноската от 23 на сто се намалява на 22 на сто. Ако тези лица работят при условията на първа и втора категория труд, осигурителната вноска от 26 на сто се намалява на 25 на сто.

Към така определените осигурителни вноски за всички тези лица осигурителите трябва да добавят и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест”.
От 01.10.2007 г. самоосигуряващите се лица, родени преди 01.01.1960 г., които се осигуряват само за фонд “Пенсии”, внасят осигурителни вноски в размер на 22 на сто, а родените след 31.12.1959 г. - в размер 17 на сто.

Когато тези лица се осигуряват за пенсия върху определения за тях минимален месечен осигурителен доход от 220 лв.
, родените преди 01.01.1960 г. ще внасят 48 лева и 40 стотинки на месец, а родените след 31.12.1959 г. - съответно 37 лева и 40 стотинки.
Самоосигуряващите се, родени преди 01.01.1960 г., които се осигуряват и за фонд “Общо заболяване и майчинство”, считано от 01.10.2007 г., внасят осигурителни вноски в размер на 25,5 на сто, а родените след 31.12.1959 г. - в размер 20,5 на сто.

С направените изменения, които влизат в сила от 01.10. 2007 г., в най-голяма степен се намалява размерът на осигурителните вноски за лицата, които подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове.
За работниците и служителите, които работят при условията на трета категория труд, за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, за синдиците и ликвидаторите, както и за лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности, и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, промяната в размера на осигурителните вноски е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 19,175 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 17,225 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 10,325 на сто се намалява на 9,275 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- сметка на осигурителя - вноската от 15,925 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 13,975 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 8,575 на сто се намалява на 7,525 на сто.
Когато тези лица работят при условията на първа и втора категория труд, размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии”, която е за сметка на осигурителя, се увеличава с три пункта и от 01.10.2007 г. осигурителите внасят осигурителни вноски за родените преди 01.01.1960 г. в размер на 20,225 на сто, а за родените след 31.12.1959 г. - 16,975 на сто.
На осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване подлежат и кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и за следователите по Закона за съдебната власт. От 01.10.2007 г. за тези лица вноската за фондовете на държавното обществено осигуряване от 32,5 на сто се намалява на 29,5 на сто, като по фондове вноските се разпределят по следния начин:
- за фонд “Пенсии” - 25 на сто - за лицата, родени преди 01.01.1960 г., и 20 на сто - за лицата, родени след 31.12.1959 г.;
- за фонд “Трудова злополука и професионална болест”, съгласно Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 ЗБДОО - 0,7 на сто;
- за фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3,5 на сто;
- за фонд “Безработица” - един процент.
Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни или 40 часа през календарния месец, подлежат на осигуряване само за фонд “Пенсии” и фонд “Трудова злополука и професионална болест”. За работещите при условията на трета категория труд, от 01.10.2007 г. промяната в осигурителните вноски е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 14,95 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 14,3 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 8,05 на сто за фонд “Пенсии”, се намалява на 7,7 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 11,7 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 11,05 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 6,3 на сто за фонд “Пенсии” се намалява на 5,95 на сто.
Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, лицата, работещи по програмите на Министерството на труда и социалната политика “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “В подкрепа на майчинството” не подлежат на осигуряване за фонд “Безработица”. Промяната в размера на осигурителните вноски за тези лица е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 17,225 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 16,575 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 9,275 на сто се намалява на 8,925 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 13,975 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 13,325 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 7,525 на сто се намалява на 7,175 на сто.
За лицата, работещи без трудови правоотношения по договор с възложител, се внасят осигурителни вноски само за фонд “Пенсии”. От 01.10.2007 г. промяната в осигурителните вноски за тях е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на възложителите - вноската от 14,95 на сто се намалява на 14,3 на сто;
- за сметка на осигурените лица - вноската от 8,05 на сто се намалява на 7,7 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- за сметка на възложителите - вноската от 11,7 на сто се намалява на 11,05 на сто;
- за сметка на осигурените лица - вноската от 6,3 на сто се намалява на 5,95 на сто.
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, които не са внесли в срок осигурителните вноски, отнасящи се за периода до 30.09.2007 г., внасят дължимите осигурителни вноски в размерите, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за този период.

Румяна СТАНЧЕВА, главен експерт в НОИ