Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

28 - 29 май 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мирослава Ангелова, Екатерина Асенова, Д-р Диана Дикова
Цена: 240.00 лв.

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре”, „Сенди Бийч” и „Малибу“
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

11 юни 2019 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Зала на хотел „Ростов”
Лектори: Теодора Дичева, Зорница Димитрова
Цена: 120.00 лв.

В действащия от 01.01.2007 г. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е запазен принципът, въведен от 1998 г., за годишно преизчисляване от работодателя на данъка за доходите от трудови правоотношения. Независимо че годишното преизчисляване на данъка, дължим за доходите от трудови правоотношения, се прави от няколко години, със ЗДДФЛ са въведени няколко нови момента, които трябва да се имат предвид при изпълнение на това задължение от работодателите.

На първо място, това е формирането на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г. В тази връзка е необходимо да се има предвид, че съгласно ЗДДФЛ месечният облагаем доход от трудови правоотношения е равен на начисления за съответния месец облагаем доход (чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ). Единственото изключение е, когато начисленият за съответния месец доход не бъде платен в пълен размер до края на следващия месец. В този случай авансовият данък се определя и дължи на база действително получения от лицето доход (чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ). Следователно, в облагаемия доход за 2007 г. се включва и размерът на начисления доход за декември 2007 г., при условия че същият е изплатен в пълен размер до 31.01.2008 г.
Действащият до 31.12.2006 г. Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) определяше, че в облагаемия доход се включва полученият от лицето доход, което при годишното преизчисляване изискваше в годишния облагаем доход по чл. 19 ЗОДФЛ (отм.) да се включва частта от работната заплата за м. декември на предходната година, която е платена през януари на текущата година, и авансът за декември, получен през текущата година. Отчитайки действащите до 31.12.2006 г. законови разпоредби по отношение на годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, в годишния облагаем доход за 2006 г. не е включена и респективно не е обложена с данък частта от работната заплата за декември 2006 г., която е платена през януари 2007 г. Следователно, това възнаграждение трябва да бъде включено в облагаемия доход по чл. 24 ЗДДФЛ и да участва при определяне на годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ.
На второ място, това е разширеният обхват на видовете данъчни облекчения, които могат да се приспадат при годишното преизчисляване на данъка, дължим за доходите от трудови правоотношения. Съгласно чл. 49, ал. 3 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения може да бъде намалена със:

- Данъчно облекчение за лица с намалена с работоспособност (чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ). Годишният размер на данъчното облекчение е равен на двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа, която за 2007 г. е 2400 лв. и не зависи от броя на месеците през годината, за които лицето има статут на лице с намалена работоспособност.
За да се ползва данъчното облекчение, лицето трябва да притежава валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което да е определена 50 или над 50 на сто намалена работоспособност. В случай че лицето не е представило на работодателя валидния документ на ТЕЛК/НЕЛК с цел ползване на облекчението при определянето на месечния авансов данък за доходите от трудови правоотношения, е необходимо да го предостави в срок от 30 ноември до 31 декември, за да се ползва с правата по чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ при годишното преизчисляване на данъка по чл. 49 от закона.

- Данъчно облекчение за внесени лични вноски за доброволно осигуряванеи застраховане
Съгласно чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 1 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения може да се намали с направените през годината за сметка на лицето лични вноски за доброволно осигуряване и/или застраховане, при условие че същите са превеждани чрез работодателя след удържането им от трудовото възнаграждение. В зависимост от вида на доброволното осигуряване или застраховане данъчното облекчение е в следните размери:

 •  за вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, максималният размер на намалението и по двата вида доброволно осигуряване е в общ размер до 10% от годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ.
 •  ;за вноски за допълнително доброволно здравно осигуряване, както и за премии по договори за застраховка “Живот”, максималният размер на намалението е в общ размер до 10% от годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ.

Освен задължението за превеждане на осигурителните вноски чрез работодателя, данъчният закон изисква работодателят да притежава копие от договорите със застрахователното/осигурително дружество. В случай че тези договори не са представени на работодателя, с цел ползване на облекчението при определяне на авансовия данък по чл. 42 ЗДДФЛ, те трябва да бъдат представени от лицето в срок от 30 ноември до 31 декември.
В случай че вноските/премиите за доброволно осигуряване или застраховане не са удържани от работодателя при изплащане на трудовото възнаграждение и респективно не са превеждани чрез него, данъчното облекчение не може да се ползва при годишното преизчисляване на данъка по чл. 49 ЗДДФЛ, а се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от закона.

- Данъчно облекчение за внесени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Със Закона за данъците върху доходите на физическите лица се даде възможност данъчното облекчение за направени осигурителни вноски по § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) да се ползва при годишното преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения1. Съгласно чл. 20, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 2 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения може да се намали с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по § 9 от ПЗР на КСО. Разпоредбата на § 9 от ПЗР на КСО определя категориите лица, имащи право да внесат за своя сметка осигурителни вноски, които да им се зачитат за осигурителен стаж при пенсиониране. Съгласно § 9 от ПЗР на КЗО, правото за “откупуване” на осигурителен стаж е предоставено на:

 •  лицата, завършили висше или полувисше образование, които могат да внесат за своя сметка осигурителни вноски за периода на обучението им. Осигурителните вноски се определят в размерите, определени за фонд “Пенсии”, и се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (§ 9, ал. 2 от ПЗР на КСО). Осигурителните вноски се внасят за период, не по-дълъг от срока на обучението, предвиден по учебната програма за завършената специалност;
 •  лицата, които са навършили възрастта за пенсиониране, определена в чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. И в този случай осигурителните вноски се определят в размерите, определени за фонд “Пенсии”, и се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (§ 9, ал. 3 от ПЗР на КСО). Осигурителните вноски се внасят за период, не по-дълъг от 5 години.

В случая, когато лицето, получаващо доходи от трудово правоотношение, е превело през годината лични осигурителни вноски по § 9 от ПЗР на КСО, то може да ползва данъчното облекчение по чл. 20 ЗДДФЛ, като представи на работодателя копие от документите, удостоверяващи направените вноски. Необходимите документи трябва да бъдат представени в периода от 30 ноември до 31 декември. Максималният размер данъчното облекчение, което може да се ползва при годишното преизчисляване на доходите по чл. 49 ЗДДФЛ, е до размера на внесените през годината вноски, но не повече от годишната данъчна основа, определена по реда на чл. 25 ЗДДФЛ. Следва да се има предвид, че това данъчно облекчение може да се ползва при годишното преизчисляване на доходите по чл. 49 ЗДДФЛ, без да е обвързано с условието тези вноски да са удържани от трудово възнаграждение и да се преведени чрез работодателя.

- Данъчно облекчение за деца
Разпоредбите на ЗДДФЛ дават възможност данъчното облекчение за деца да се ползва при годишното преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения2. Съгласно чл. 21, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 2 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ може да бъде намалена с полагащото се облекчение за деца, при условие че лицето - получател на дохода от трудови правоотношения, е местно лице по смисъла на данъчния закон и едновременно са налице следните условия:

 •  към 31 декември детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
 •  ;детето не е навършило пълнолетие или е навършило 18 години през годината;
 •  към 31 декември детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

За да се ползва данъчното облекчение при годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, е необходимо в периода от 30 ноември до 31 декември, лицето - получател на дохода, да представи на работодателя декларация по чл. 21, ал. 8 ЗДДФЛ (по образец, утвърден от министъра на финансите), удостоверяваща, че са налице основанията за ползване на облекчението.
Размерът на данъчното облекчение е определен в абсолютна сума и зависи от броя на децата (чл. 21, ал. 1 ЗДДФЛ).

- Данъчно облекчение за дарение
Съгласно чл. 22, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 1 ЗДДФЛ, във връзка с годишното преизчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения, годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ може да се намали с направените от лицата дарения в полза на изрично посочените в закона лица и/или институции (чл. 22, ал. 1 ЗДДФЛ). Данъчният закон определя и различни размери на това данъчното облекчение, които зависят от статута на надарените лица/институции. Максималният общ размер на облекчението за дарение не може да бъде по-голям от 65 на сто от годишната данъчна основа.
За да се ползва облекчението при годишното преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения, е необходимо дарението да е удържано от трудово възнаграждение и да е преведено чрез работодателя. Освен това в периода от 30 ноември до 31 декември лицето трябва да представи на работодателя копия от документите, доказващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен.
На трето място, работодателят, който е задължен да извърши годишното преизчисляване към 31 декември на годината, може да включи и други доходи от трудово правоотношение, които лицето е получило през годината от други основни и/или допълнителни работодатели. За целта лицето - получател на дохода, следва да предостави служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ, издадена от другия/ите работодател/и. Следователно, с новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица вече еднозначно е определено, че отговорността за цялостното обхващане на доходите, подлежащи на годишно преизчисляване по реда на чл. 49 ЗДДФЛ, е на лицето - получател на дохода. В случай че лицето има и други доходи от трудови правоотношения, но не желае те да бъдат включвани от основния работодател при годишното преизчисляване, то е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ и в нея да посочи всички получени от него облагаеми доходи.
Размерът на годишния данък за доходите от трудови правоотношения се определя по скалата към чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ, на база годишната данъчна основа по чл. 25 от закона, намалена с полагащите се данъчни облекчения. Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година (чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ).
В случаите, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят, в срок до 31 януари на следващата година, възстановява разликата на лицето (чл. 49, ал. 6 ЗДДФЛ). Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
За размера на удържания данък, във връзка с годишното преизчисляване по чл. 49 ЗДДФЛ, работодателят издава служебна бележка, по образец, утвърден от министъра на финансите.

Веска ДИМИТРОВА, данъчен консултант
_____________________________
1 До 31.12.2006 г. това облекчение се ползваше единствено чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ (отм.).
2 До края на 2006 г. това облекчение се ползваше единствено чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ (отм.).