Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

28 - 29 май 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мирослава Ангелова, Екатерина Асенова, Д-р Диана Дикова
Цена: 240.00 лв.

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Кацарова, Валентина Бакалова, Соня Янкулова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

17 - 21 юни 2019 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре”, „Сенди Бийч” и „Малибу“
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Теодора Дичева, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 300.00 лв. с ДДС

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

12 - 19 октомври 2019 г.
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 750.00 лв.

11 юни 2019 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Зала на хотел „Ростов”
Лектори: Теодора Дичева, Зорница Димитрова
Цена: 120.00 лв.

Считано от датата на присъединяването на страната ни към Европейския съюз (01.01.2007 г.), Република България възприема изцяло Общата търговска политика на ЕС по отношение вноса от трети страни, в това число Общата митническа тарифа и преференциалните търговски споразумения на Европейския съюз, както и прилаганите антидъмпингови и защитни мерки.

Къде може да се направи справка какво мито се прилага по вноса на дадена стока в Европейския съюз?
Справка за прилаганите в Европейския съюз тарифни мерки по вноса може да бъде направена в базата данни “TARIC” на ЕС. Правната регламентация на “TARIC” се съдържа в Регламент на Съвета (ЕЕС) № 2658/87 от 23 юли 1987 г. за тарифната и статистическа номенклатура и за Общата митническа тарифа. Следа да се отбележи, че “TARIC” не съдържа информация относно прилаганите на национално ниво от страните членки на ЕС други държавни вземания, като ДДС, акцизи или такси.
Достъп до базата данни “TARIC” на Европейския съюз може да бъде осъществен чрез страницата на Европейската комисия в Интернет, на адрес:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm.
Търсенето в страницата се осъществява по два начина:
- чрез кода на стоката по “TARIC”; или
- чрез описание на стоката.
За търсене по TARIC-код е необходимо да се въведе десетзначен тарифен код на стоката и страната на произход/местоназначение. Търсенето може да се извърши и чрез първите осем знака от тарифния код (които съответстват на подпозициите в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз и изцяло съвпадат с първите осем знака по Комбинираната номенклатура на България), след което чрез бутон “Browse” се избира съответстващото за стоката описание и десетзначен TARIC-код.
“TARIC” съдържа следните основни категории мерки:
а) Тарифни мерки:
- митата по вноса от трети страни, определени в Комбинираната номенклатура;
- суспендирани мита;
- тарифни квоти; и
- тарифни преференции.
б) Селскостопански мерки:
- селскостопански компоненти;
- допълнителни мита за съдържанието на захар и брашно;
- изравнителни такси; и
- възстановявания при износ на основни (непреработени) селскостопански стоки.
в) Търговски мерки:
- антидъмпингови мерки; и
- изравнителни мита.
г) Мерки, свързани с ограничение на движението:
- забрани по вноса и износа;
- ограничения по вноса и износа; и
- количествени ограничения.
д) Мерки за набиране на статистически данни:
- проследяване на вноса;
- проследяване на износа.

Как ще може да се направи справка, какви мерки ще бъдат прилагани по вноса и/или износа на стоки от 01.01.2007 г.?
Базата данни “TARIC” се обновява ежедневно чрез трансмисия на данни, в посока от Главна дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия към страните членки на Европейския съюз. По този начин се гарантира незабавна и коректна информация, която се интегрира в националните митнически информационни системи.
В процес на разработка е Консултационен модул към националното приложение “TARIC” за България, който в допълнение към включените мерки в базата данни “TARIC” на Европейския съюз ще отразява прилаганите на национално ниво мерки, в това число по отношения на данъка върху добавената стойност и акцизите. Консултационният модул ще бъде достъпен за ползване от икономическите оператори чрез Интернет.

Какви промени ще настъпят от датата на присъединяването в митата за внос?

За промишлените стоки, включени в обхвата на глава 25 до глава 97 на Комбинираната номенклатура, митата за внос за третиране “най-облагодетелствана нация” ще бъдат увеличени от 01.01.2007 г. Анализът е направен на база нивата на обвързаните мита на страните в Световната търговска организация, като данните са изведени в приложената по-долу таблица № 2.

Промишлени стоки, за които митата за третиране “най-облагодетелствана нация” ще бъдат увеличени


Ще настъпят ли промени в режима за администриране на тарифните квоти за внос?
Преди датата на присъединяването на страната ни към Европейския съюз в Република България съществуваха два режима за администриране на тарифните квоти:
- управлявани от митническата администрация на принципа “пръв пристигнал - пръв обслужен”; и
- управлявани на базата на вносни лицензи.
От датата на членството в ЕС няма да настъпят съществени промени в режима на управление на тарифните квоти.
За ползване на тарифни квоти, управлението на които се извършва на принципа “пръв пристигнал - пръв обслужен”, икономическите оператори ще оформят ЕАД за свободно обращение, представляващи искания за тарифни квоти. Посредством митническата информационна система тези искания ще се препращат в Главна дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия, където ще се обработват постъпилите от всички страни членки на ЕС искания за тарифни квоти.

Агенция “Митници”