Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Десето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

24 - 26 октомври 2018 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Соня Янкулова, Теодора Николова
Цена: 540.00 лв.

31 октомври - 2 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена: 318.00 лв.

31 октомври - 2 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Соня Янкулова, Галина Солакова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Теодора Николова
Цена: 318.00 лв.

7 - 9 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова, Любка Петрова
Цена: 318.00 лв.

15 - 16 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева
Цена: 336.00 лв.

21 - 23 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Велин Филипов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

28 - 30 ноември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 336.00 лв.

5 - 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Красимир Влахов, Диана Митева
Цена: 318.00 лв.

6 – 7 декември 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена: 240.00 лв.

19 ноември 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Десети национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА
УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА"

2 – 4 ноември 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:
МИЛКА ГЕЧЕВА, Началник на Дирекцията за Национален строителен контрол
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам. началник на Дирекцията за Национален строителен контрол
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
Арх. ИГОР ЯНКУЛОВ
САРА КОЕН, Инженер-геодезист, вещо лице
ЛЮБОМИРА МОТОВА, Съдия във Върховния административен съд


ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

2 ноември 2011 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
Въвеждане в експлоатация на завършените строежи, съобразно последните промени в нормативната уредба по устройство на територията.
Оптимизиране и прецизиране на категорията на видовете строежи, наложено от промени в законови нормативни актове и от практиката. Изменение на държавните такси за приемане.
Проблеми при въвеждането в експлоатация на строежи със специфични изисквания по други закони.
Необходими изменения на нормативната уредба по устройството на територията за гарантиране на свободното предоставяне на услуги в строителството в Европейския съюз.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Милка Гечева и Георги Даракчиев


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

3 ноември 2011 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Практически въпроси при възлагане, изработване, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове и кадастрални карти и кадастрални регистри за една и съща територия.
Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
- Производство по изработване на кадастралната карта по реда на ЗКИР.
- Задължения на правоспособното лице по кадастъра и на собствениците на недвижими имоти.
- Кадастрални регистри. Разписен лист и кадастрален регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра.
- Правомощия на комисията по чл. 47 ЗКИР.
Изменение на действащите подробни устройствени планове.
- Стабилност на устройствените предвиждания. Значение.
- Основания за изменение на устройствените планове.
- Процедура по допускане на измененията.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова, Игор Янкулов и Сара Коен

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и на кадастралните регистри.
- Производство по поддържане на кадастралната карта и на кадастралните регистри в актуално състояние.
- Служебно поддържане на кадастралната карта и на кадастралните регистри в актуално състояние.
- Актуализация на кадастралната карта и на кадастралните регистри по молба на заинтересовано лице.
- Дейности по административно техническо обслужване на заинтересованите лица във връзка със сключването на сделки с недвижими имоти.
- Проектни идентификатори.


Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова, Игор Янкулов и Сара Коен

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

4 ноември 2011 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
Съдебното оспорване на актовете, издавани по ЗУТ и ЗКИР. Преглед на актуалната практика на ВАС, ІІ-ро отделение. Обжалване на актовете за одобряване и изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Любомира Мотова


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА


Цена за участие

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 3 ноември 2011 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

60.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

96.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на фитнес и безжичен Интернет.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г. Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център. Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар. Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ| ЗАЯВКА


Заявка за участие

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срокк за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
1 ноември 2011 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.