Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Как да ги създаваме?
Как да ги съхраняваме?
Книга, CD и достъп до специализиран сайт.

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Луксозно издание с твърди корици.

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Десето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

17 – 18 януари 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари на дати:
1. 30 януари - 1 февруари 2019 г.
2. 27 - 28 февруари 2019 г.

23 – 25 януари 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари на дати:
1. 30 януари - 1 февруари 2019 г.
2. 27 - 28 февруари 2019 г.

30 януари – 1 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на 27 - 28 февруари 2019 г.

13 – 15 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 336.00 лв.

20 – 22 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 336.00 лв.

27 – 28 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 336.00 лв.

20 – 22 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Д-р Невин Фети, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 336.00 лв.

15 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Беата Петрова, Любка Тинчева
Цена: 180.00 лв.

17 - 22 април 2019 г.
ЛИВАН - ПЕРЛАТА НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК
София - Истанбул - Бейрут - Хариса - Бейтадин - Сайда - Тир - Бейрет - Библос - Триполи - Хариса - Анжар - Долината Бекаа - Баалбек - Ксара - Бейрут - Истанбул - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 2 250.00 лв.

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
София - Доха - Занзибар - Аруша - Маняра - Нгоронгоро - Килиманджаро - Доха - София
Лектор: Валентина Василева
Цена: 5 990.00 лв.

Кой е задължен да подава годишна данъчна декларация?

Задължени да подават годишна данъчна декларация са всички физически лица, които през 2006 г. са получили доходи от:
- дейност като едноличен търговец, упражняване на свободна професия или занаят;
- граждански договори, управление и контрол, участие в управителни и контролни органи на предприятия и на юридически лица с нестопанска цел;
- отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
- селско, горско и водно стопанство, продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество, на акции, дялове и други участия;
- непреработена растителна и животинска продукция, получени от лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители през 2006 г.;
- трудови и приравнени към тях правоотношения, изплатени от работодател, който не е задължен да удържа и внася данък по реда на ЗОДФЛ.
Лицата, които през 2006 г. са извършвали патентни дейности, също са задължени да подават годишната данъчна декларация, като за облагаемия си доход от тези дейности попълват само Справка А от данъчната декларация.
Годишната данъчна основа се формира като сбор от данъчните основи за доходите от отделните източници.
Подава ли се декларация за доходи под размера на необлагаемия минимум?
Декларацията се подава независимо от размера на облагаемия доход, включително и когато данъчната основа е под необлагаемия минимум, който за 2006 г. е 2160 лева.
Кои доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество са необлагаеми?
Като необлагаеми според ЗОДФЛ се третират:
- доходите от продажба (замяна) на апартамент, къща или вила, включително прилежащата земя, при условие че са били основно жилище на продавача не по-малко от три години преди продажбата или замяната. “Основно жилище” е това, което е служило за задоволяване на жилищните нужди на данъчно задълженото лице и на членовете на неговото семейство постоянно или преимуществено поне три години от последните пет години;
- доходите от продажба (замяна) на до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако времето между придобиването и продажбата (замяната) е повече от пет години;
- доходите от продажба (замяна) на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, които са били собственост на продавача повече от една година преди продажбата;
- доходите от продажба (замяна) на движимо имущество, с изключение на акции, дялове и други участия в търговски дружества, в неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност и прехвърляне на предприятие на едноличен търговец. Не се облагат доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа.
Къде и как се подава декларацията и в какви срокове?
Декларацията се подава лично от декларатора или чрез упълномощено от него лице в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянен адрес. Не се изисква нотариално заверено пълномощно. Подаващият удостоверява самоличността или представителната си власт пред длъжностното лице чрез лична карта (паспорт).
Декларацията може да бъде подадена по пощата с обратна разписка. Някои пощенски клонове директно приемат декларации, като издават входящи номера.
Декларацията може да се подаде и по електронен път чрез Интернет, подписана с електронен подпис. В този случай към декларацията, като прикачени файлове, се прилагат сканирани служебни бележки, декларация от другия родител по чл. 29а ЗОДФЛ за данъчното облекчение за деца и други документи, които се изискват, съгласно указанията за попълването й.
Законоустановеният срок за подаване на декларацията е до 15 април 2007 г. Ако декларацията е изпратена по пощата, за дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо.
Как и в какви срокове се заплаща данъкът?
Определеният по декларацията данък се плаща в 30-дневен срок, считано от датата на подаването.
ВАЖНО!
Когато декларацията се подаде в срок до 31 януари и в същия срок се заплати дължимият данък, се ползва отстъпка от 5 на сто върху сумата за довнасяне.
Дължимият данъкът се заплаща:
- с дебитна карта по Интернет. В този случай са необходими регистрация в системата E-pay и в интернет страницата на приходната администрация на адрес:
http://---.nap.bg/;
- с пощенски запис за плащане към бюджета по сметка на териториалната дирекция, където е подадена декларацията;
- по банков път по сметка на териториалната дирекция, където е подадена декларацията.
След изтичането на установения срок данъкът се събира заедно със законната лихва за изтеклия период на закъснение.
Има ли данъчни облекчения и какви са те?
Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто намаляват данъчната си основа с двойния размер на годишния необлагаем минимум ­ 4320 лв. за 2006 г.
Какви документи се представят заедно с декларацията?
Заедно с декларацията се представят следните документи:
1. Служебна бележка от работодателя за удържания и внесен данък през годината ­ когато е попълнено Приложение № 1 (трудови и приравнени на тях правоотношения) на декларацията.
2. Годишен финансов отчет, включително приложенията към него ­ за еднолични търговци. Финансовият отчет на еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори и сумата на нетния размер на приходите от дейността им за отчетния период не надхвърля 100 000 лв., може да се състои само от отчет за приходите и разходите. В тези случаи може да се ползва статистическият формуляр “Годишен отчет на предприятията, несъставящи баланс за 2006 г.”. Подава се в два екземпляра, единият от които остава на разположение на НАП, а другият е предназначен за Националния статистически институт (НСИ).
3. Копие от доклада по Закона за независимия финансов одит за еднолични търговци, чиито ГФО подлежат на одитиране. Ако независимият финансов одит не е завършил до 15 април, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на доклада, заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор.
4. Копия на документи, удостоверяващи авансово удържания и/или внесен данък през годината.
5. Копие на удостоверение за регистрация на тютюнопроизводител/регистрационна карта на земеделски производител ­ за регистрираните тютютонопроизводители/земеделски производители, попълнили ред 1 и 2 от Приложение № 7 на декларацията (непреработената растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното; отглеждане на животни и птици, пчеларство и бубарство, непреработена продукция от тях и култивирани гъби).
6. Копия на документи, удостоверяващи извършването на сделките ­ при попълване на Приложение № 8 на декларацията (продажба на акции, дялове и други участия).
7. Копие от валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо процента на намалената работоспособност ­ прилага се, когато деклараторът е лице с намалена работоспособност.
Възможно ли е да се поправи вече подадена декларация?
След подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да извършва промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Поправките се извършват с нова данъчна декларация. Подадена декларация след изтичането на срока за промени се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане.
Какви са санкциите?
За лицата, които не са подали данъчна декларация в законоустановения срок, е предвидена глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.
На лицата, които не посочили или са посочили неверни данни или обстоятелства в данъчната декларация, водещи до определянето на данъка в по-малък размер или до освобождаването от данък, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв.
При повторно нарушение глобите се определят в по-висок размер.

Национална агенция за приходите