Меню

Национален учебен семинар

"ТЕРИТОРИАЛНО-УСТРОЙСТВЕНИ И ВЕЩНОПРАВНИ ВЪПРОСИ НА НОВОТО СТРОИТЕЛСТВО.
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ."

8 - 10 април 2009 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на СЮБ

Лектори:

ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ГЕРГАНА ЖИВКОВА, Адвокат
МАРГАРИТА ПРОДАНОВА, Началник отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост” в Столична община
БОРИС МИЛЧЕВ, Началник отдел „Правен” в Направление „Архитектура и градоустройство” в Столична община

Учебна програма

8 април 2009 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
Наредби и други актове на общинските съвети по устройство на територията и строителството:
- Изграждане на общинската техническа инфраструктура;
- Сделки с поземлени имоти и/или отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на инфраструктурни обекти;
- Форми на сътрудничество между общините, оператори на обществени услуги и частни инвеститори.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Валентина Бакалова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

9 април 2009 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Взаимодействие на разпоредбите на ЗУТ и ЗУЕС:
- Призоваване и съобщаване в административните производства по ЗУТ по одобряване на ПУП и техните изменения и по съобщаване на разрешенията за строеж;
- Правомощия на органите на ЕС при ремонт, обновяване и поддържане на общите части в сгради етажна собственост;
- Възникване на етажната собственост по ЗУЕС при ново строителство. Форми на управление на етажната собственост по ЗУЕС и правомощията им по ЗУТ.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Валентина Бакалова и Гергана Живкова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
Учредяване на право на строеж и ново строителство в общински поземлени имоти. Застрояване на поземлени имоти при съсобственост между общини и трети лица. Учредяване и прекратяване на съсобственост между общини и трети лица във връзка с новото строителство.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Маргарита Проданова


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

10 април 2009 г. (петък)

09.00 – 11.00 ч. Тема № 4
Практически проблеми при издаване на визи за проектиране и на разрешения за строеж въз основа на подробни устройствени планове, одобрени преди влизане в сила на нов общ устройствен план. Основания за изменение на заварените подробни устройствени планове след приемането на нов ОУП.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Борис Милчев

11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Тема № 4
Особености в производството по допускане, изработване, съобщаване, приемане и одобряване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове в процеса на изработване на нов и изменение на общ устройствен план. Действие на § 2 от ПЗР на ЗУЗСО. Процедури по актуализация на ОУП София.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Борис Милчев

13.00 ч. Закриване на семинара


Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, сертификат за участие в семинара и книгата на ИК „Труд и право” – „Практически проблеми на собствеността”.

Всички цени са с включен ДДС.