Меню

Четвърти национален учебен семинар

"ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2008 г."

29 - 31 октомври 2008 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с.

 

Учебна програма

29 октомври 2008 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Създаване и развитие на идеята за МСС. Законова регламентация, организация и особености в приложение на МСС в България за 2008 г.”

15.00 – 15.30 ч.
Кафе-пауза
15.30 - 17.00 ч. Тема № 2
„Обща рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети. Изготвяне и представяне на финансовите отчети.”

30 октомври 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 3
„Счетоводна политика, промени в счетоводните предположения и грешки. Събития след балансовата дата. Оповестяване на сделки със свързани лица.”

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу конферентната зала
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
„Дълготрайни материални и нематериални активи. Обезценка на активи. Дълготрайни активи, държани за продажба и преустановени дейности. Лизинг на дълготрайни активи. Материални запаси.”

15.00 – 15.30 ч.
Кафе-пауза

31 октомври 2008 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
„Приходи. Провизии, условни задължения и условни активи. Представяне на ефектите от промените във валутните курсове. Правителствени дарения и правителствена помощ. Данъци върху печалбата.”

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, комплект учебни материали, разработени от лектора, кафе-паузи и сертификат за участие в учебен семинар.

Всички цени са с включен ДДС.