Меню

Трети национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

25 – 27 март 2008 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите в България

Лектори:

САВИН КОВАЧЕВ, Зам.-министър на регионалното развитие
и благоустройството
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам.-началник на ДНСК
ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА, Директор на дирекция
„Технически правила и норми” в МРРБ
СТОЯНКА ИЛОВА, Началник отдел “Правен” в ДНСК

Учебна програма

25 март 2008 г. (вторник)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Основни проблеми при прилагането на Закона за устройство на територията след последните изменения от ДВ, бр. 61 от 2007 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Савин Ковачев

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.00 ч. Тема № 2
„Предстоящи промени в Закона за устройство на територията.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Савин Ковачев

26 март 2008 г. (сряда)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 3
„Актуални проблеми при допускането, възлагането и изработването на устройствени планове и техните изменения. Изработване и одобряване на правила и нормативи за прилагане на общи и подробни устройствени планове. Способи на устройствено планиране при изработването на подробни устройствени планове.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Валентина Бакалова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Съгласуване на устройствените планове по ЗУТ и по специалните закони. (Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие). Институтът на „мълчаливото съгласие”. Изменения на подробните устройствени планове в резултат на отпадане на отчуждителното действие на дворищнорегулационния план.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Валентина Бакалова

12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.30 ч. Тема № 5
„Проблеми при упражняване на правомощията на общините и на органите на ДНСК по спиране на строителството, констатиране и премахване на незаконни строежи.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Георги Даракчиев

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 18.00 ч. Тема № 6
„Европейските стандарти за проектиране и изпълнение на строежите – Еврокодове. Привеждане в съответствие на заварени строежи със съвременните изисквания. Проблеми при проектирането и одобряването на проекти за преустройства, реконструкции и основно обвновяване на съществуващи строежи.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Виолета Ангелиева

27 март 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 7
„Обжалване на подробните устройствани планове и техните изменения. Заинтересовани лица в административната и съдебната фаза. Тълкувателно решение № 1 на ВАС от 14.01.2008 г. относно касационното обжалване на ПУП.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Валентина Бакалова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 8
„Актуални проблеми в практиката на ДНСК при проверка на законосъобразността на издадените разрешения за строеж. Административнонаказателна отговорност при отмяна на разрешението за строеж. Участие на главния архитект на общината в производството по обжалване на разрешението за строеж пред органите на ДНСК.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Стоянка Илова

12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 276.00 лв.
Цена на легло в двойна стая: 50.00 лв.
Цена на легло в единична стая: 75.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.