Меню

Втори национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО”

3 - 5 октомври 2007 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите в България

Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ, Зам.-министър на регионалното развитие
и благоустройството
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам.-началник на ДНСК
ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА, Директор на дирекция
„Технически правила и норми” в МРРБ
СТОЯНКА ИЛОВА, Началник отдел “Правен” в ДНСК

Учебна програма

3 октомври 2007 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Основни акценти в последните изменения на Закона за устройство на територията от ДВ, бр. 61 от 2007 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Савин Ковачев

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.30 ч. Тема № 2
„Нови законодателни решения в Закона за черноморското крайбрежие.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Савин Ковачев

4 октомври 2007 г. (четвъртък)

09.00 - 10.30 ч. Тема № 3
„Прилагане на дворищнорегулационните планове по § 6 от ПР на ЗУТ. Последици от отпадане на отчуждителното действие на дворищно регулационния план. Анализ на § 8 от ПЗР на ЗУТ - ДВ, бр. 61 от 2007 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валя Бакалова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Изграждане на обекти-публична собственост на държавата и общините в урегулирани поземлени имоти - частна собственост на физически и юридически лица. Застрояване под и над улици и други открити пространства.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валя Бакалова

12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на 2-ри етаж
13.30 - 15.30 ч. Тема № 5
„Спиране на строителството по чл. 224 ЗУТ. Незаконни строежи по чл. 225 ЗУТ. Сравнителен анализ.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Георги Даракчиев

15.30 - 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 - 18.00 ч. Тема № 6
„Съществени изисквания към строежите. Правила за влагане на строителни продукти. Оценка на строителните продукти за съответствие със съществените изисквания към строежите.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Виолета Ангелиева

5 октомври 2007 г. (петък)

09.00 - 10.30 ч. Тема № 7
„Административни производства по издаване и оспорване на индивидуалните административни актове по ЗУТ в контекста на новия АПК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Стоянка Илова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 - 12.30 ч.
Тема № 8
„Административен контрол върху устройството на територията и мястото на общините и Дирекцията за национален строителен контрол.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Стоянка Илова

12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 240.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата на ИК „Труд и право” - „Нови законодателни решения в устройството на територията и строителството.”

Всички цени са с включен ДДС.