Меню

Трети национален учебен семинар

"ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2007 г.”

21 - 23 ноември 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектор:
Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с.

Учебна програма

21 ноември 2007 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара:
Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ „Решение” ООД
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Създаване и развитие на идеята за МСС. Законова регламентация, организация и особености в приложението на МСС в България за 2007 г.”
15.00 – 15.30 ч.
Кафе-пауза
15.30 - 17.00 ч. Тема № 2
„Обща рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети. Изготвяне и представяне на финансовите отчети.”

22 ноември 2007 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 3
„Счетоводна политика, промени в счетоводните предположения и грешки. Събития след балансовата дата. Оповестяване на сделки със свързани лица.”
10.30 – 11.00 ч.
Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата.
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
„Дълготрайни материални и нематериални активи. Обезценка на активи. Дълготрайни активи, държани за продажба и преустановени дейности. Лизинг на дълготрайни активи. Материални запаси.”
15.00 – 15.30 ч.
Кафе-пауза

23 ноември 2007 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
„Приходи. Провизии, условни задължения и условни активи. Представяне на ефектите от промените във валутните курсове. Правителствени дарения и правителствена помощ. Данъци върху печалбата.”
10.30 – 11.00 ч.
Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 240.00 лв.

Цената включва: лекции, комплект учебни материали, разработени от лектора, кафе-паузи и сертификат за участие в учебен семинар.

Всички цени са с включен ДДС.