Меню

Тридневен учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

16 - 21 април 2007 г.
София, бул. "Ал. Стамболийски" № 62, ет. 4
Конферентна зала на Националния осигурителен институт

Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ, Зам.-министър на регионалното развитие
и благоустройството
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА, Директор на дирекция
„Технически правила и норми” в МРРБ
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам.-началник на ДНСК
БОРИСЛАВА КИШКИЛОВА, Страши адвокат
в КПМГ България
СТОЯНКА ИЛОВА, Началник отдел “Правен” в ДНСК

Учебна програма

28 март 2007 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ “Решение” ООД
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Основни правила за урегулиране на поземлените имоти по Закона за устройство на територията. Регулационни линии и имотни граници. Прилагане на дворищно регулационните планове с отпаднало отчуждително действие. Проблеми на прилагането на заварените подробни устройствени планове след влизане в сила на кадастралната карта. Застрояване на поземлени имоти, включени в общ урегулиран поземлен имот.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Савин Ковачев

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

29 март 2007 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
„Устройство на зелените системи в урбанизираните територии. Статут на озеленените площи в междублоковите пространства. Правила за преструктуриране на жилищните комплекси. Законът за устройството и застрояването на Столичната община.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валя Бакалова


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на 12-ти етаж
13.30 - 15.30 ч. Тема № 3
„Техническите паспорти на строежите - обхват и съдържание; ред за състаявяне, предоставяне, регистриране и съхраняване. Обследване на съществуващи строежи.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Георги Даракчиев


15.30 - 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 - 18.00 ч. Тема № 4
„Съществени изисквания към строежите. Оценка на строителни продукти за съответствие със съществените изисквания към строежите.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Виолета Ангелиева

30 март 2007 г. (петък)

09.00 - 11.00 ч. Тема № 5
„Участници в строително-инвестиционния процес. Изисквания към проектантите и строителите по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Закона за Камарата на строителите.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Борислава Кишкилова


11.00 - 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 - 13.30 ч. Тема № 6
„Производство по административно и съдебно обжалване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията в контекста на новия Административнопроцесуален кодекс.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Стоянка Илова


13.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е:
240.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата на ИК „Труд и право” – „Нови законодателни решения в устройството на територията и строителството.”

Всички цени са с включен ДДС.