Меню

Двудневен учебен семинар

"ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ. ОБЖАЛВАНЕ. ПРАВО НА ЕС."

29 – 30 май 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

МИЛАНА КРИВАЧКА, Консултант по обществени поръчки
ЕЛЕНА ДИМОВА, Директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии” в КЗК

Учебна програма

29 май 2007 г. (вторник)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ “Решение” ООД
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
“Правен анализ на Европейските директиви в областта на обществените поръчки:
- Директива 2004/17/ЕС за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, които действат в секторите на водните, енергийните, транспортните и пощенските услуги;
- Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки;
- Директива на Съвета 89/665/ЕИО относно координиране на законовите, подзаконовите и административните актове, свързани с прилагането на процедури за преглед при възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги;
- Директива 92/13/ЕИО относно координиране на законите, подзаконовите и административните актове, свързани с прилагането на Общностните правила относно възлагане на обществени поръчки от организациите с дейност в отраслите водоснабдяване, енергетика, транспорт и далекосъобщения.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Милана Кривачка


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.30 ч. Тема № 2
“Последни изменения в Закона за обществените поръчки, свързани с пълното въвеждане нормите на Директива 2004/18/ЕС и Директива 2004/17/ЕС.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Милана Кривачка

30 май 2007 г. (сряда)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 3
“Правна уредба на електронния търг; рамковото споразумение; конкурса за проект, състезателния диалог и динамична система за доставки.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Милана Кривачка


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 4
“Промените в правния режим за възлагане на малките обществени поръчки..”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Милана Кривачка


12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 – 17.30 ч. Тема № 3
„Обжалване актовете на възложителите пред Комисията за защита на конкуренцията. Обжалване на решенията на КЗК пред съда. Практика на КЗК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елена Димова


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

Цената за участие в семинара е:
180.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата на ИК „Труд и право” – „Новите положения в подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки.”.

Всички цени са с включен ДДС.