Меню

Традиционен национален учебен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г. ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ В ОТЧЕТНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6 – 7 декември 2017 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"

Лектори:

ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА, Експерт по бюджетно счетоводство
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Експерт по бюджетно счетоводство

  • 001
  • 002
  • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

6 декември 2017 г. (сряда)

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 12.30 ч. Тема № 1
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 Г. I. Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.
II. Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетната организация, в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.
1. Приложими изисквания за финансово отчитане съгласно:

- ДДС № 20 от 2004 г;
- ДДС № 14 от 2013 г.;
- ФО-2 от 27.01.2015 г. и ДДС № 01 от 26.01.2015 г.;
- ДДС № 08 от 16.09.2014 г.;
- ДДС № 05 от 14.04.2015 г.;
- Указания дадени от Министерството на финансите към 31.12.2017 г.
- Други нормативни актове.
2. Актуални въпроси от приложимите изисквания за финансово отчитане.
3. Установени отклонения и често повтарящи се грешки при извършване на финансов одит от Сметната палата на периодичните и годишни финансови отчети на бюджетните организации.
4. Конкретни казуси от практиката на бюджетния счетоводител.
5. Преглед на издадените от Министерството на финансите коментари по методологически въпроси през 2017 г.
III. Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

1. Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
2. Признаване на приходи от помощи и дарения.
3. Осчетоводяване на разходите/задълженията за текущата отчетна година, които ще се изплатят в следващата.
4. Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – "приходно-разходни" и "финансиращи" позиции
5. Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
6. Начисляване на разходи за амортизации.
7. Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
8. Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
9. Начисляване на приписани приходи и разходи
10. Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
11. Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
12. Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
13. Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
14. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
15. Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
16. Други.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторант "Егур-Егур"  
13.30 - 17.00 ч. Тема № 2
IV. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.
Акценти
: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране,установяване на кражби.
V. Годишно приключване на счетоводните сметки.
Акценти:
приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.
VI. Въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно "Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации". Примерни образци на документи, приложения към Амортизационната политика на бюджетната организация.
1. Общи контроли за системата

1.1. Утвърждаване и актуализиране на вътрешни актове (счетоводна и амортизационна политика)
1.2. Подход за класификация на Дълготрайните активи (ДА)
1.3. Периодичен преглед за принадлежност на ДА
1.4. Разграничаване на понятията преоценка, обезценка и амортизации
1.5. Периодично съпоставяне на данните от различните отчетни форми
1.6. Други
Автоматизирани контроли при разработване на амортизационния план (общ и индивидуален)
Лектор
Теодора
Бакърджиева

 

7 декември 2017 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
Съществени акценти и специфика в счетоводството на бюджетните организации
1. Изисквания на Закона за счетоводство
1.1. Недопустими случаи на счетоводно отчитане.
1.2. Отговорност за достоверността на годишния финансов отчет.
1.3. Срокове на съхраняване на счетоводната информация.
1.4. Права и задължения на ръководителя на бюджетната организация.
1.5. Общи изисквания към финансовите отчети.
1.6. Подписване на финансовите отчети.
1.7. Основни счетоводни принципи.
1.8. Провеждане на инвентаризация.
1.9. Публикуване на годишните финансови отчети.
2. Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите, издадена на основание чл. 166, ал. 2 от Закона за публичните финанси за елементите на годишния финансов отчет.
- Съдържание на ГФО.
3. Изисквания при прилагане на счетоводните сметки според критерии "приходно-разходни позиции" и "финансиращи позиции".
- При касов поток;
- При липса на касов поток.
4. Правилно отчитане на преведените авансови суми на доставчици/изпълнители и осчетоводяване в тази връзка на поетите ангажименти за разходи и новите възникнали задължения за разходи.
5. Правилно отчитане на сметките от подгрупа 994.
- Изчисляване на съответното финансиране в съответствие с т. 88 от ДДС № 14 от 2013 г.;
- Приключване в края на годината;
- Изводи.
6. Указания на МФ, дадени в ДДС № 03 от 31.03.2016 г.
- Счетоводни записвания при продажба на активи, отчитани в "ДСД" (т. 35).
- Подходи при прехвърляне на активите от СЕС в Бюджета (т. 36).
- Прехвърляне на активи в системата на първостепенния разпоредител с бюджет (т. 37).
- Вътрешни разчети, отчитани по сметки 4501, 4502 и 4503 (т. 38).
7. Акценти при начисляване на амортизации.
- Мерки и действия;
- Различия между обезценка, преоценка и амортизации;
- Определяне на предполагаем срок на годност;
8. Взаимовръзки между сметки и параграфи.
- Балансиран отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и отчета за чужди средства;
9. Специфични стопански операции в бюджетното счетоводство
9.1. Отчитане на ваучери за храна.
9.2. Отчитане на бартер.
9.3. Отчитане на консигнация.
9.4. Отчитане на концесия.
9.5. Отчитане на стопанска дейност в бюджетната организация.
- Указания от МФ, дадени с писмо изх. № 91–00–106 от
22.02.2017 г. за отчитане на правото на ползване на В и К активите. Пример.
Лектор
Мария
Цветанова
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва:лекции, консултации, учебни материали, кафе-паузи, удостове-рение за участие в семинар и книжката "Васил Левски – Апостола на свободата"  

 

Доплащания

Обяд на 6 декември 2017 г. 18.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Бон Бон Централ" *** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Бон Бон Централ" *** 96.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Ренесанс" **** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Ренесанс" **** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Бон Бон Централ" *** е включена закуска и ползване на безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на сауна, парна баня, джакузи и безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Ренесанс" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Бон Бон Централ"
***

Хотел "Бон Бон Централ" *** е нов тризвезден хотел в центъра на София (ул. Три уши № 8), разположен в непосредствена близост (30 м.) до конферентната зала.

Хотелът разполага с ресторант (Егур Егур), фитнес, сауна, масажен център, паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет и телефон.

Страница в Интернет: http://central.bonbonhotels.bg .
Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.
Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.
Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.
Страница в Интернет: www.central-hotel.com.

Хотел "Ренесанс" *** Хотел "Ренесанс" *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: www.hotelrenaissance-bg.com .
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
5 декември 2017 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...