Меню

Рубрика: Трудови отношения

Колективният трудов договор продължава действието си и при промяна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Действие на колективния трудов договор в училище
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 11

Изпитателният срок не тече по време на отпуск
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 13

Може ли в споразумението по чл. 107 КТ да бъде включена клаузата “срок за изпитване”
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 14

Преминаване на работа от пълно на непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 17

След авария се работи извънредно без ограничения
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 20

Задължителна процедура при масово уволнение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

Кой съд е компетентен да се произнесе по претенцията за обезщетение, предявена от държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 26

Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 29

Юристът в конкурсната комисия не е задължително да бъде служител в съответната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 33

Писмо № 29-А-16 от 26.08.2008 г. на МДААР
Относно недопускането до участие в конкурс за длъжност “директор на дирекция”.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 35

Писмо № 19-00-880 от 15.09.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 36


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Управление на различията. Поколенията и тяхната мотивация на работното място
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 39


Рубрика: Заплащане на труда

База за изчисляване на уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 50

Незаконно е да режат заплатата за наказание
авторски материалл
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 51

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 52


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Придобиване на правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 58


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 60


Рубрика: Социално осигуряване

Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 63

Законодателството допуска закупуване на осигурителен стаж в точно определени случаи и ситуации
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 66

Вдигат Ви пенсията, ако е дадена до 2000 година
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Филипова
стр. 68

Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 1
Зачита ли се за осигурителен стаж времето за раждане и отглеждане на дете по представено удостоверение за раждане на дете, родено в чужда държава от родители с българско гражданство?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71

Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 2
Лице работи на непълно работно време - 6 часа, и се грижи за съпруг, който е инвалид с определена над 90 на сто намалена работоспособност с чужда помощ. Може ли да ползва права по чл. 43а от НПОС и ако може, как следва да се зачете този стаж?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 72

Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 3
Как следва да се зачете осигурителният стаж на лица с наложена пробационна мярка “поправителен труд” и “безвъзмезден труд в полза на обществото”? Може ли този стаж да се категоризира по чл. 104, ал. 3 КСО, ако е положен по условията на цитираната разпоредба?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73


Рубрика: Социално подпомагане

Парично обезщетение за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 75

Маркери
Министерският съвет одобри предложените промени в Закона за социално подпомагане
стр. 79


Рубрика: Здравно осигуряване

Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 80

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 29/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"