Меню

Рубрика: Трудови отношения

Уволнение на работещи пенсионери по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Законно ли е уволнението на бременна работничка, която работи на трудов договор с изпитателен срок
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 9

Какво става с работниците, когато предприятието се даде под наем
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 12

Възстановеният от съда не е длъжен да се върне на предишната работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Прекратяване на трудовия договор по чл. 331 КТ
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 15


Рубрика: Държавна служба

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 20

Как се преминава на държавна служба в друга администрация
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 26

Писмо № 19-00-570 от 11.07.2008 г. на МДААР
Относно служебното правоотношение по заместване на отсъстващ държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29

Писмо № 29-В-23 от 16.07.2008 г. на МДААР
Относно прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител поради съкращаване на заеманата от него длъжност.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 30


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Негово Величество работникът - Авангарден европейски опит
авторски материал
Автор / източник: Николинка Димитрова
стр. 32


Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6/2008
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 36

Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 40

Отпускът за приемен изпит се заплаща веднъж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Нова Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 43


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 52

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 57

Допълнителна работа носи повече стаж за пенсия
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 62

Писмо № 04-02-241 от 11.07.2008 г. на НОИ
Правилно ли е изготвено издаденото ми удостоверение за осигурителен доход от Архивното стопанство в с. Невестино за времето от 01.01.1986 г. до 31.12.1988 г., през което съм работил в чужбина, при условие че за осигурителен доход е посочено брутното трудово възнаграждение, върху което са внасяни осигурителни вноски, а не действително полученото от мен възнаграждение?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 62-25-1 от 24.07.008 г. на НОИ
Кои лица имат право на пенсия за военна инвалидност и как се определя размерът на този вид пенсия?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64

Писмо № 66-04-39 от 29.07.2008 г. на НОИ
Лице подава заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. От приложените към него документи е видно, че с решение на районен съд от 25.09.2000 г. уволнението от 06.11.1995 г. при един от работодателите му е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната му работа, след което отново е освободено от 10.10.2000 г. Преди незаконното уволнение то е работило при условията на втора категория труд. За посочения период работодателят е издал документ за осигурителен стаж. В някои периоди за времето от 06.11.1995 до 10.10.2000 г. лицето е работило при други работодатели по условията на трета категория труд, от които също представя документи за осигурителен стаж и доход. От коя категория труд следва да се зачете осигурителният стаж за времето от 06.11.1995 г. до 10.10.2000 г., през което лицето е работило при другите работодатели, и следва ли периодите след 01.01.1997 г. да бъдат включени при определяне на осигурителния доход и съответно - на индивидуалния коефициент на лицето?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66


Рубрика: Социално подпомагане

Лични асистенти по програмата "Асистенти на хора с увреждания" не могат да бъдат лица, придобили право на пенсия
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 69

Маркери
Дрехи, обувки и учебни помагала на стойност 150 лв. ще получат учениците в първи клас на държавните и общинските училища
стр. 71


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 25/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 72

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"