Меню

Рубрика: Трудови отношения

Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Съдът по правата на човека - необходим коректив и при порочни решения по трудови дела
авторски материал
Автор / източник: Владимир Иванов
стр. 11

За някои въпроси относно платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 18

В кои случаи се отлага ползването на платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 29

Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 33

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2020
Във връзка с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който е предвидено, че 60 работни дни от ползвания неплатен отпуск се признават за трудов и осигурителен стаж, следва ли, ако отпускът е ползван преди обявеното извънредно положение и са признати само 30 работни дни, да се направи корекция в стажа на лицето със задна дата и тя да се отрази в трудовата книжка (ако лицето е напуснало) и съответно в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 40

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2020
Трудовият договор на работник е прекратен на 06.04.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ работникът има право на обезщетение за оставане без работа - в размер на брутното му трудово възнаграждение, но за не повече от 1 месец. На 04.05.2020 г. работникът почива, като до тази дата не е започвал работа на друго място. Има ли право на това обезщетение работникът и по какъв ред следва да се изплати?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 41

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2020
Следва ли работодателят да включи в допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит периода от време на незаконното уволнение? Работникът е възстановен с влязло в сила съдебно решение на същата длъжност, заемана при работодателя, който го е уволнил незаконно, и продължава да изпълнява трудовите си задължения.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 42

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2020
В момента ползвам неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, а впоследствие ще ползвам и 5 месеца от неплатения отпуск на бащата на детето. Детето е записано и от септември тръгва на детска градина. Има ли пречка да ползвам неплатения отпуск, а детето да посещава детската градина?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2020
Работя по срочен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. Намерих си постоянна работа. Имам ли право да прекратя трудовия си договор, преди да е изтекъл отпускът на титуляря на длъжността, когото замествам? Трябва ли да връча предизвестие на работодателя? Необходимо ли е да му представя доказателства, че ще започна работа на безсрочен трудов договор?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2020
Възможно ли е служителят да ползва целия размер на полагаемия му се платен годишен отпуск в началото на календарната година? Ако отпускът е ползван изцяло и трудовият му договор е прекратен по взаимно съгласие, считано от 1 юли, следва ли служителят да изплати обезщетение на работодателя за частта от отпуска, за която не е отработил времето до края на годината?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
При постъпване на работа по трудов договор, следва ли при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят да отчете и времето, през което лицето е работило по служебно правоотношение по Закона за държавния служител?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Изплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 48


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 54

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни лица
авторски материал
Автор / източник: АЗ
стр. 59


Рубрика: Социално осигуряване

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 62

Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 66

Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 70

Социална фактология
стр. 75

"Важно е да знаете"
стр. 78

Из "Десет закона на щастието" - Аугусто Кури
стр. 79

 

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...