Меню

Рубрика: Трудови отношения

Обжалване на постановлението на Инспекцията по труда за обявяване съществуването на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Ново законодателство - бързото производство според разпоредбите на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 14

Работното време не може да надвишава 12 часа дневно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Работниците могат да бъдат пратени в друг цех при нужда
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Разместване на почивни дни през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 19

Проявата на физическо насилие в училище е нарушение на трудовата дисциплина
авторски материал
Автор / източник: Анна Трайкова
стр. 20

Заместникът върши работата на титуляря без изрична заповед
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 23

Осигуряване на средства за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 24

Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 27

Решение № 326 от 18.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
Право на работодателя е да определи кой работи по-добре. Нивото на изпълнение на трудовите задължения от работника или служителя е въпрос на неговата конкретна фактическа преценка. Той обаче има само задължението да докаже, че е упражнил законно правото си на уволнение - в разглеждания случай, че е извършил подбор съобразно изискванията на КТ. Не подлежи на съдебен контрол правото на работодателя фактически да преценява работата на включените в подбора. Тази негова преценка е по целесъобразност и единствено той може да я направи, тъй като има всекидневни наблюдения върху работата на всички.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29

Рубрика: Държавна служба

Трябва ли стойността на представителното облекло да бъде преизчислена, поради ползване на отпуск по болест от държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Марияна Николова
стр. 31

В държавната администрация не се назначават търговци
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 32

Писмо № 29-И-9 от 7.03.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 34

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Оценка на кадровия потенциал на фирмата
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 37

Рубрика: Заплащане на труда

Допълнителното трудово възнаграждение за труд е допълнително възнаграждение с постоянен характер, по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 41

Заплащане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 42

Парите по клинични пътеки влизат в дохода за отпуск
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 45

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Нов британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"
авторски материал
Автор / източник: Ивелин Буров
стр. 47

Рубрика: Пазар на труда

Промените в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 52

Свободно движение на хора
авторски материал

Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 62

Рубрика: Социално осигуряване

Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 65

Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 71

Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Елена Владимирова
стр. 74

Писмо № 94Й-544-1от 14.03.2008 г. на НОИ
Може ли да ми се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст преди навършване на 63-годишна възраст като се възползвам от разпоредбата на 9, ал. 3 от ПЗР на КСО и закупя недостигащият ми осигурителен стаж до сбора от 100 точки?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Писмо № 94В-1832-1 от 24.03.2008 г. на НОИ
Имам отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Преди отпускането й съм се осигурявал допълнително в професионален пенсионен фонд. Мога ли да изтегля натрупаните средства в този фонд?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77

Писмо № 04-02-120 от 24.03.2008 г. на НОИ
Предстои ми пенсиониране, но за периода 2004 и 2005 г., през който съм работил по трудово правоотношение, не са ми изплащани редовно възнаграждения, а може би осигурителят не е внася и осигурителни вноски? Ще се зачете ли това време за осигурителен стаж при отпускането на личната ми пенсия за осигурителен стаж и възраст?административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78

Писмо № 66-20-16 от 1.04.2008 г. на НОИ
Подадох заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО на 21.01.2008 г.? Навърших 59-годишна възраст на 22.12.2007 г., към тази дата не ми достигат 3 години и 1 месец осигурителен стаж за да достигна необходимите точки за пенсиониране. В съответното териториално поделение на НОИ ми отказаха отпускане на пенсия. Правилен ли е този отказ и от кога ще имам право на пенсия на посоченото основание?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 79

Писмо № 94И-1778-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
Като войник съм осъждан от военен съд и съм изтърпял присъда по наказателно дело по политически причини. Какви документи следва да представя, за да ми се отпусне добавка към пенсията по чл. 9 от Закона за политическа и гражданка реабилитация на репресираните лица?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 80

Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"