Меню

Рубрика: Трудови отношения

По някои нови въпроси в практиката на ВКС за превръщането на безсрочния в срочен трудов договор за определен срок
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Въвеждане на Директива № 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 10

30-минутната почивка за хранене е задължителна
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Предизвестието трябва да се отправи изрично
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Уволнение поради неявяване на работа и начини на връчване на заповедта за дисциплинарното уволнение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 18

Вписване на трудовия стаж в трудовата книжка
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 22

Рубрика: Държавна служба

Отпуск за обучение на държавните служители се ползва съгласно Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 26

Как приоритетите на правителството се превръщат в задачи на конкретните служители в администрацията
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 27

Писмо № 29-Т-11 от 3.01.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31

Писмо № 04-04-4 от 14.01.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Закона за държавния служител, Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 32

Писмо № 17-00-23 от 24.01.2008 г. на МДААР
Относно приложението на чл. 56, ал. 1 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 34

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Предстоящи процедури за подбор на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за 2008 година
авторски материал
Автор / източник: АЗ
стр. 35

Рубрика: Заплащане на труда

Заварените случаи при определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за работещите по служебно и трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 39

Промяна на процента на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 43

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Новата Наредба № 3 за дейността на службите по трудова медицина
авторски материал
Автор / източник: Емилия Димитрова
стр. 49

Рубрика: Пазар на труда

Националният план за действие по заетостта през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 56

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 62

Рубрика: Социално осигуряване

Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
авторски материал
Автор / източник: Евгения Петрова
стр. 65

По време на отпуск поради бременност и раждане не се ползва отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 68

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 69

Писмо № 94С-2363-1 от 22.012008 г. на НОИ
Моля за становището ви относно категорията на труда в “Балканфарма” АД на длъжността “шлосер” в Помпена станция - склад течни суровини за времето от 08.03.1995 г. до 13.02.2007 г. Функциите и отговорностите ми се състоят в поддържане в изправност на съоръжения за своевременно зареждане на цеховете. Съоръженията съдържат отровни химически течности, леснозапалими течности, киселини и основи. До 2000 г. ни водеха от първа категория труд, а след това - трета категория, с което не съм съгласен. Спазени ли са разпоредбите на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране от работодателя за заеманата длъжност и изпълняваната работа?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73

Писмо № 92-925-1 от 22.01.2008 г. на НОИ
Пишем ви от строителна фирма, която се занимава с изграждане на жилищни и административни сгради в груб строеж. Сега започваме нов строителен обект, за който ни е необходим кранист. Намерихме квалифициран специалист, който е пенсионер с висока пенсия. Той се опасява, че ако започне работа при нас на трудов договор, ще му бъде намалена пенсията със задна дата, защото тя е изчислена на база по-висок осигурителен доход, отколкото е доходът по новото трудово правоотношение. Основателно ли е неговото опасение и възможно ли е вече отпуснатата пенсия да бъде преизчислена и намалена със задна дата?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Писмо № 94К-1232-1 от 30.01.2008 г. на НОИ
Работила съм като “дезинфектор” през периода от 02.04.1981 г. до 24.01.1988 г. Когато започнах работа ми казаха, че трудът ни е от втора категория. Но сега, когато започнах да събирам документи за пенсиониране, от ТРЗ на РИОКОЗ ми казаха, че нямат нормативен акт, с който да се потвърди втората категория. От коя категория труд се зачита длъжността “дезинфектор” за посочения период?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Писмо № 26-701-1 от 30.01.2008 г. на НОИ
Във връзка с недоразумение, възникнало между работодателя и лице, назначено на длъжност “управител на склад за течни материали”, моля за вашето любезно съдействие и компетентно становище относно категорията, по която трябва да се пенсионира лицето. Длъжността е описана в длъжностната характеристика, която прилагаме. За изпълнение на основните си функции материално-отговорното лице е подпомагано от помпиер, складови работници и при необходимост - от други общопомощни работници, т.е. то не осъществява пряк контакт с материалите и суровините в складовото стопанство.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Рубрика: Социално подпомагане

Удръжки за издръжката на дете могат да се правят и от социалните помощи
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 77

Рубрика: Здравно осигуряване

Планово лечение в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 79

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81