Меню

Рубрика: Трудови отношения

За понятието "трудово право на Европейския съюз"
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф.
стр. 5
 

Права на председателя на Общинския съвет
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 13
 

Определяне размера на обезщетението за отглеждане на малко дете при завръщане на работа преди края на срока на отпуска по чл. 164 КТ
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 15
 

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 17
 

Рубрика: Държавна служба

Ново законодателство - Новата Наредба № 2 за длъжностните характеристики на държавните служители е задължителна за цялата администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 19
 

По още някои въпроси на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 25
 

Писмо № 29-И-32 от 11.12.2007 г. на МДААР
Относно прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27
 

Писмо № 29-И-36 от 14.12.2007 г. на МДААР
Относно правото на обезщетение при пенсиониране на държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29
 

Писмо № 19-00-601 от 14.12.2007 г. на МДААР
Относно прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 30
 

Рубрика: Заплащане на труда

Ново законодателство - Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 31
 

Как се заплаща работата на официален празник и извънредният труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 33
 

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Информиране и консултиране на работещите по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 36
 

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - Общностна политика спрямо съседните на Европейския съюз страни
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 41
 

Рубрика: Социално осигуряване

Социалното осигуряване през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Йордан Христосков
стр. 45
 

Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 49
 

Отпускане и изплащане на наследствени пенсии, съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност - Регламент № 1408/71 - роля и значение
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 51
 

Писмо № 94В-1774-1 от 11.12.2007 г. на НОИ
Моля да ми издадете удостоверение за осигурителен стаж за периодите от 15.09.1965 до 15.06.1966 г., от 10.07.1966 до 30.12.1966 г. и от 01.03.1967 до 30.05.1967 г., през време на които съм работила като “чирак дамско шивачество”, както е написано в трудовата ми книжка. Документът трябваше да ми се издаде от общината, но оттам ми казаха, че архивите им липсват.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 57
 

Писмо № 94Я-188-1 от 11.12.2007 г. на НОИ
През 1999 г. ми отпуснаха пенсия за прослужено време и старост още по отменения закон. След пенсионирането си имам допълнителен стаж и поисках пенсията ми да се преизчисли, като се има предвид новият средномесечен осигурителен доход за страната към датата на молбата, както е разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Но от териториалното поделение на Националния осигурителен институт не само че не взеха този доход предвид, ами и преизчислиха пенсията ми само с новия индивидуален коефициент. Считам, че това е направено от непознаване или неправилно тълкуване на законовите разпоредби.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 58
 

Рубрика: Здравно осигуряване

Определяне на здравноосигурителните вноски на работниците и служителите през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 60
 

От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 65
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 1/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 67
 

От 1 януари 2008 Г. влизат в сила промени в Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 88