Меню

Рубрика: Трудови отношения

Ратификацията на Конвенция № 181 на МОТ и прилагането й в България
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5
 

Сключване на трудов договор за длъжност, заемана от лице, избрано за кмет
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 9
 

Нови нормативни решения относно командировъчните пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни, водни и специални транспортни средства
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 11
 

Със спечелилия конкурс се сключва споразумение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16
 

Дисциплинарно уволненият дължи обезщетение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17
 

Рубрика: Държавна служба

За правото на допълнителен отпуск на държавния служител при работа извън законоустановеното работно време
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 19
 

Писмо № 04-15-285 от 30.10.2007 г. на МДААР
Относно прилагане на някои разпоредби от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 22
 

Писмо № 17-00-184 от 2.11.2007 г. на МДААР
Относно приложението на чл. 82 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 87а от същия закон.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 23
 

Писмо № 19-00-444 от 19.11.2007 г. на МДААР
Относно прилагането на ПМС № 175 от 24 юли 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 24
 

Рубрика: Заплащане на труда

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит може да се търси и по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 26
 

Работодателят следва да определи коледната премия въз основа на обективни критерии
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 30
 

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 34
 

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Проблеми и нови тенденции при превенцията на мускулно-скелетните смущения в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Гълъб Донев
стр. 38
 

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - Издаване на единно разрешение за работа и пребиваване на гражданите на трети държави, предвижда предложение за нова Европейска директива
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 45
 

Рубрика: Социално осигуряване

Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
авторски материал
Автор / източник: Мария Касърова
стр. 48
 

Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
 авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 53
 

100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 57
 

Писмо № 26-2427-1 от 16.11.2007 г. на НОИ
Моля за компетентното ви мнение относно категоризирането на труда на назначените служители по трудовоправно отношение в “АТЛАС - БАЛКАН” ООД - гр. С., с код по Националния класификатор на икономическите дейности 45.23 “Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени” на длъжности по Националния класификатор на професиите и длъжностите със съответните шифри:

  • 1223 7005 - ръководител, група в строителството;
  • 3112 3011 - техник, транспортно строителство;
  • 4131 2019 - снабдител - доставчик;
  • 8332 2006 - машинист, валяк;
  • 8332 2010 - оператор, пътно-строителни машини;
  • 8323 2007 шофьор, цистерна.

 административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 58
 

Писмо № 04-02-483 от 13.11.2007 г. на НОИ
През периода 1969 - 1970 година изкарах шестмесечен курс за тракторист-машинист, който мога да удостоверя с документ от учебното заведение. Зачита ли се това време за стаж при пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 58
 

Писмо № 66-04-77 от 19.11.2007 г. на НОИ
С параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.), считано от 1 януари 2007 г., държавните и обслужващи звена със социално предназначение - домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се преобразуват от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, финансирани като делегирана от държавата дейност на общината, на чиято територия се намират. Тези домове преминават в управление на кмета на съответната община, който е и работодател на персонала. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните обслужващи звена се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. Персоналът на домовете за деца, лишени от родителска грижа, се състои от социални работници, възпитатели и други специалисти. Молим за вашето компетентно мнение може ли да се счита, че новосъздадените специализирани институции (домове за деца) са учебни заведения по смисъла на чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) и респективно може ли стажът, положен в тях за съответните длъжности след 1 януари 2007 г., да се счита за учителски?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 60
 

Писмо № 26-2426-1 от 19.11.2007 г. на НОИ
Наш колега, работил като инспектор по краткосрочно осигуряване от 1 ноември 1985 г. до 31 януари 1996 г., е подал молба за издаване на документ за осигурителния доход - удостоверение обр. УП-2, за времето от 1 януари 1993 г. до 31 януари 1995 г. За посочения период липсват разплащателните ведомости. Съгласно чл. 40, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), когато липсват разплащателните ведомости, осигурителите могат да издадат удостоверение за осигурителен доход по изключение, въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния доход. В тази връзка прилагаме копия от писма до “Е.” АД за определяне на основната заплата на лицето, копие от трудовата му книжка и писма за преводи по набирателната сметка на лицето, които са ни предоставени от него. Могат ли горепосочените документи да се използват като автентични документи по смисъла на чл. 40, ал. 5 НПОС и въз основа на тях да бъде издадено удостоверението за осигурителния доход?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 61
 

Рубрика: Социално подпомагане

Промяна в реда за предоставяне и изплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за лица с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 63
 

Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 32/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 66
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 31/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 66
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 33/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 67
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 34/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 68

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...