Меню


Рубрика: Трудови отношения

Трудовата книжка - Основен удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Отстраняване на недостатъци на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 12

Решение № 81 от 8.08.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
При уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ работодателят е длъжен в заповедта за уволнение да сочи не само липсващите необходими качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата, но и фактите, установяващи както липсата на качества, така и фактите, установяващи неефективността на работата.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна служба

Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 19

Несъвместимост между служебно и трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 28


Рубрика: Човешки ресурси

Ролята на вътрешните комуникации за успешното управление на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Татяна Кичева
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Изплащане на трудови възнаграждения и на осигурителни плащания на упълномощени лица
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 42


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Какво проверява Инспекцията по труда в рамките на осъществявания от нея контрол на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 49


Рубрика: Заетост и квалификация

Промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 68


Рубрика: Социално осигуряване

Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 76

Е-услуги на НОИ за осигурители и самоосигуряващи се лица
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 80


Рубрика: Здравно осигуряване

Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 85


Социална фактология
стр. 92

"Важно е да знаете!"