Меню

Неплатеният отпуск по чл. 160 КТ над 30 работни дни не се признава за трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 5
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Как се определят пътните разноски при командировка
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 7
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Непълнолетните работят при по-леки условия
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 8
Публикуван към: 01.6.2007 г.

От отсъстващия може да се поискат обяснения с писмо
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 10
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Право на работно облекло
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 11
Публикуван към: 01.6.2007 г.

При взаимно съгласие договор се прекратява в 7-дневен срок
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 14
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Прекратяване на трудов договор при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 15
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Преминаване на служители в държавната администрация от трудово на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 20
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Държавният служител не може да бъде командирован, за да изпълнява дейности, които не се вписват в длъжностната му характеристика
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 27
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Писмо № 17-00-58 от 16.04.2007 г. на МДДАР

В съответствие с разпоредбите на ПМС № 10 от 2002 г. (обн. ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. бр. 115 от 2002 г. и бр. 37 от 2006 г.) в администрацията на
Държавната комисия по хазарта се извършиха съкращения в щата. С решение на ВАС заповедта за съкращение на един от съкратените служители, изпълняващ
длъжността “старши юрисконсулт”, е отменена. Същият е подал молба за заемане на предишната длъжност. Към момента на депозиране на молбата всички щатни
бройки за старши юрисконсулт са заети. Какви действия следва да предприеме органът по назначаването? Ако възстанови държавния служител ­ на каква длъжност да го
възстанови? При отказ за възстановяване ­ на какво основание да се позове? Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МДААР
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 29
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Мотивацията на персонала ­ основни термини и определения
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Димитър Шопов
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 30
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Признаване на трудов стаж по специалността за заетите в сферата на образованието
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емилия Шишкова
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 35
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Заплащане на труда на назначените по ПМС № 66 от 1996 г.
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 36
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Въпроси и отговори по прилагането на новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата - 1/2007
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 38
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Въпроси и отговори по прилагането на новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 39
Публикуван към: 01.6.2007 г.

За извънреден труд в събота се плаща допълнително
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 41
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Осигуряване на санитарно-битовото обслужване на работещите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 42
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Избор на обучаваща институция за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Виолета Христова
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 46
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Закупуване на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО. Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
Продукт: ЕПИ Финанси
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 51
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 57
Публикуван към: 01.6.2007 г.

България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
Продукт: ЕПИ Финанси
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 61
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Писмо № 26-2096-1 от 2.03.2007 г. на НОИ
Бихме желали да ни дадете отговор относно категорията труд за длъжността “химик”, при условие че лицето е работило на тази длъжност в периода до 31 декември
1999 г. Следва ли осигурителният стаж да се зачете от втора категория, съгласно т. 42 от отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране? Тип на
документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 65
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Писмо № 61-04-1 от 2.03.2007 г. на НОИ
Лицата са работили със заповеди от 01.12.1986 до 01.01.1993 г. и от 01.07. 1996 до 01.12.1998 г. в Чугунодобивен завод (производство) и Агломерационен завод
(производство) последователно на длъжностите “отчетник по труда” и “специалист по отчитане на труда и нормировчик”, които длъжности, съгласно длъжностните
разписания на заводите (производствата), са към заводоуправлението им. С промяната на наименованията на длъжностите трябва да се има предвид , че мястото и
характерът на работата не са променяни. Моля за вашето становище дали заеманите длъжности за посочените периоди, попадат в раздел I, т. 6и, буква “г” от
отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране, касаещ първа категория труд. Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 66
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Писмо № 26-1951-1 от 5.03.2007 г. на НОИ
Моля за пояснения относно прилагането на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране и дължимите осигурителни вноски съгласно Кодекса за социално
осигуряване за следните длъжности, чиито работни места са в цех МГТЛ (магистрална гумено-транспортна лента). Съгласно действащите длъжностни
характеристики дейността на звеното е да управлява, поддържа и ремонтира гумено-транспортната лента, намираща се в подземен тунел с дължина около 7 км.
Основна функция на обекта е да осигурява непрекъснатия процес на превоз на руда от територията на рудника до Обогатителния комплекс. До настоящия момент всички
длъжности са определени от първа категория труд при пенсиониране съгласно чл. 1, т. 1 от наредбата като “заети на работа под земята в ... тунелното и подземното
минно строителство”. Съгласно изискванията на Инструкция № 13 на НОИ от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране чл. 9,
ал. 5, буква “в” от втора категория е трудът, положен на длъжности в мини, рудници и кариери за открит добив по открит способ в участък “ГТЛ”, “Поддържане на
ГТЛ” и “Ремонт на ГТЛ”. Може ли да променим заверената към момента първа категория на труда при пенсиониране на всички длъжности в цех магистрална
гумено-транспортна лента във втора, съгласно чл. 9, ал. 5, буква “в” от Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 66
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Финансово подпомагане на работодателите, наемащи хора с увреждания
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: Агенция за хората с увреждания
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 70
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НЗОК
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05, стр. 73
Публикуван към: 01.6.2007 г.

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...