Меню

Организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Емилия Александрова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 5
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Отказ за полагане на извънреден труд
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: в-к "Труд"
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 11
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Ползване на неплатен отпуск на основание чл. 160 от Кодекса на труда
 Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Емилия Банова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 12
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Още за ползването на отпуска за бременност и раждане
 Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Михаела Тодорова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 14
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 
 Липсата на писмено разрешение за ползване на отпуск означава, че неявяването на работа на ищцата представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Без правно значение в случая е и обстоятелството, дали в училището се е водила присъствена книга - форма 76, или не. Няма законова
 възможност за ползване на платен годишен отпуск без писмено разрешение от работодателя, нито задължение на последния да уведомява работника или служителя за
 отказа си да разреши ползването на отпуск за определен период от време. Тип на документа: съдебна практика

 Автор / източник: ВКС
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 16
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Може ли една и съща оценка 2 ­ "Изпълнението е над изискванията", да бъде използвана както за повишаване в длъжност, така и за повишаване в ранг
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Ирена Борисова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 18
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Имуществена отговорност на държавен служител се търси само по съдебен ред
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Чавдар Христов
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 21
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 
 На основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител на 27.10.2006 г. бе прекратено служебното ми правоотношение. В този случай дължи ли ми
 работодателят обезщетение за времето, през което съм останала без работа, в какъв размер е това обезщетение и за какъв период от време се изплаща? За какъв стаж
 се зачита този период? Необходимо ли е работодателят да отрази този стаж в служебната ми книжка и ако е така, на коя страница от нея? Тип на документа:
 административна практика
 
Автор / източник: МДААР
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 22
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Относно текста на § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Недка Колева
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 24
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Допълнително трудово възнаграждение и увеличено заплащане за положен нощен труд
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Димо Ламбринов
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 26
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Промените в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Христо Симеонов
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 29
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Основни приоритети и предизвикателства, заложени в Националния план за действие по заетостта през 2007 г.
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Елка Димитрова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 39
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Осъществяване на трудова дейност в РБългария от граждани на страните извън Европейския съюз
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Поли Петрова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 51
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Промени в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2007 г. Попълване и заверка на Осигурителни книжки
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Йосиф Милошев
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 62
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Промени в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2007 г. Попълване и заверка на Осигурителни книжки
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Йосиф Милошев
 Продукт: ЕПИ Финанси
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 62
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Весела Караиванова-Начева
 Продукт: ЕПИ Финанси
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 64
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Весела Караиванова-Начева
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 64
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя веднъж годишно
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Ася Гонева
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 67
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Нови моменти в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” за 2007 г.
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Виолета Христова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 69
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Регламент № 1612/68/ЕИО за свободата на движение на работници в Общността вече е директно приложим и в България
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Весела Кирова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 72
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Маргарита Чечова
 Продукт: ЕПИ Финанси
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 75
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
 
Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Маргарита Чечова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 75
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Въпроси и отговори по здравното осигуряване
 Тип на документа: административна практика
 Автор / източник: НЗОК
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 78
 Публикуван към: 30.3.2007 г.
 
 Режимът на работа на български граждани в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. - Част II
 Тип на документа: авторски материал
 Автор / източник: Лиляна Станкова
 Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
 ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 03, стр. 88
 Публикуван към: 30.3.2007 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...