Меню

 


Коментар

 Европейската здравноосигурителна карта и Удостоверението за временното й заместване са индивидуални документи. Въз основа на тези документи при престоя си в друга държава членка на ЕС осигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя. Евентуалното доплащане за дадена здравна услуга, както и заплатените потребителски такси, са за сметка на осигуреното лице и не подлежат на възстановяване от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

1. Европейска здравноосигурителна карта
Създаването на Европейската здравноосигурителна карта се инициира от държавните и правителствени ръководители на страните членки на Европейския съюз по време на Европейския съвет в Барселона през март 2002 г. Тогава се приема план за действие, целящ отстраняване на препятствията пред географската и професионална мобилност в рамките на Европейския съюз към 2005 г., като едно от решенията, свързани с улесняването на свободното движение на хора, се отнася до създаването на Европейска здравноосигурителна карта, наричана накратко ЕЗОК.
В резултат на това политическо решение през 2003 г. Европейската комисия публикува в своето официално издание няколко решения, с които се създава правната рамка за въвеждане на ЕЗОК.
Европейската здравноосигурителна карта цели да улесни гражданите на всяка страна членка на ЕС, временно пребиваващи на територията на друга страна членка, при получаването на спешна и неотложна медицинска помощ.
Картата се отнася до всички категории временно пребиваващи граждани: туристи, студенти, командировани, служители в международния транспорт или търсещи работа.

ЕЗОК е валиден документ във:

 • всички страни членки на Европейския съюз;останалите страни от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);
 • Конфедерация Швейцария;
 • Република Македония (само български карти, издавани от НЗОК).

Всяка страна самостоятелно избира дали да издаде ЕЗОК кампанийно на всички свои граждани, или да ги снабдява с този документ поетапно - при изразено конкретно намерение за пътуване в някоя от страните, работещи с ЕЗОК. Съответната страна може също така да избере дали да издава ЕЗОК отделно, или да я комбинира в един носител с Националната здравноосигурителна карта (ако има такава).
ЕЗОК е въведена в замяна на няколко европейски формуляра, които до юни 2004 г. са били необходими при ползване на спешна или неотложна помощ при временно пребиваване в страна членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария (формуляр Е 111, Е 128 и
Е 128В). В зависимост от категорията на пътуващия гражданин (турист, студент, командирован и др.) формулярите са давали право или само на спешна, или на спешна и неотложна помощ, при условие че след пристигането в страната, в която временно ще пребивава, пътуващият гражданин е представил формуляра за регистрация в съответната здравноосигурителна институция.
Въвеждането на ЕЗОК съкращава и опростява бюрократичните процедури, тъй като се премахва необходимостта от попълване на формуляри при всяко пътуване на лицата в чужбина. Отпада и необходимостта от посещение в местната здравноосигурителна институция. Достатъчно е притежателят на ЕЗОК да я представи на лекаря/здравното заведение и по отношение на спешната и неотложна помощ той бива третиран наравно с местните осигурени лица, а заплащането за оказаната му услуга (в повечето случаи) става чрез местна здравноосигурителна институция, която впоследствие се реимбурсира от здравноосигурителната институция, в която лицето е осигурено. За да се случи това, пациентът трябва да е получил медицинска помощ в здравно заведение или при лекар, които работят с местната здравноосигурителна система.
Въвеждането на ЕЗОК създаде условия за премахване на разликите в правата на отделните категории временно пребиваващи граждани и сега вече те всички имат право както на спешна, така и на неотложна медицинска помощ.

Върху картата се съдържа следната информация:

 • имена на притежателя на картата;
 • дата на раждане;
 • осигурителен номер;
 • код по ISO на страната членка;
 • идентификационен номер (или името) на здравноосигурителната институция, която издава картата;
 • номер на картата;
 • срок на валидност на картата.

ЕЗОК удостоверява действителни осигурителни права на гражданите - т.е., за да им бъде издадена ЕЗОК, те трябва да са здравноосигурени и да имат непрекъснати здравноосигурителни права. Съгласно българското национално законодателство ЕЗОК се издава само на здравноосигурени граждани с непрекъснати здравноосигурителни права, което означава да не са прекъсвали плащането на здравноосигурителните си вноски за период, по-дълъг от 3 месеца, в течение на изтеклите 36 месеца. ЕЗОК е индивидуален документ, като всеки член на семейството трябва да притежава такава валидна карта и да има непрекъснати здравноосигурителни права при пътуване в ЕС, ЕИП и Швейцария.
Държавите членки сами избират периода на валидност на ЕЗОК, които издават.
Картата може да бъде издавана за период от една година или повече, което ще бъде допълнително улеснение за често пътуващите граждани, както и за студентите.

В България са възприети следните срокове на валидност на ЕЗОК::

 • за малолетни и непълнолетни лица - до навършване на пълнолетие (18 години), но не по-малко от една и не повече от пет години;
 • за пълнолетни граждани - една година;
 • за пенсионери поради продължителна/трайна нетрудоспособност - до срока на валидност на решението на ТЕЛК;
 • за пенсионери за осигурителен стаж и възраст - десет години.

На практика притежателите на ЕЗОК имат право на всяка необходима медицинска помощ, която им дава възможност да продължат престоя си по безопасен за здравето им начин (с други думи - да не се налага те да прекъснат престоя си преди планираната дата и да се връщат в страната по постоянно местожителство поради необходимост от лечение на остро възникнало заболяване или внезапно обостряне на симптомите на хронично съществуващо заболяване). Спешната и неотложна помощ се простират дотам, докъдето лекуващият лекар прецени, че вече е отстранена непосредствената опасност за живота и здравето на пациента.
Всяка друга помощ за състояния, които не представляват непосредствена опасност за здравето и живота на пациента, може да се оказва на осигурения пациент при следните хипотези:

 • Ако осигурителната институция предварително е дала съгласието си за оказването на тази медицинска услуга и е удостоверила това чрез издаването на съответен формуляр Е 112 за пациента, тя заплаща услугата изцяло. В този случай за сметка на пациента остават потребителските такси, както и регламентираното от местното законодателство доплащане за съответните услуги. Формуляр Е 112 не покрива стойността на транспортните разходи до и от съответната държава, болничните екстри (избор на екип, самостоятелна стая, престой в хотел и т.н.), както и разходите за придружител.
 • Ако няма предварително съгласие на осигурителната институция, при провеждане на планово лечение в друга държава от ЕС, ЕИП или в Швейцария, пациентът заплаща сам ползваната от него здравна помощ и разходите не подлежат на възстановяване от НЗОК.
 • Ако лекарят или лечебното заведение в друга държава от ЕС, ЕИП, или Швейцария откажат да лекуват пациента срещу валидна ЕЗОК, той заплаща лично стойността на оказаната медицинска помощ срещу съответни финансови документи (фактури, рецепти, касови бонове) и епикриза. Ако състоянието е било спешно, след завръщането си в страната, където се осигурява, пациентът може да кандидатства за възстановяване на разходите за така ползваната здравна помощ.

ЕЗОК се издава от фирма “КИМ - 2000” ООД, работеща по договор с НЗОК, срещу представяне на следните документи в регионалния офис на фирмата (по местоживеене на осигуреното лице):

 • заявление по образец (получава се в офис на фирмата), с цена 0,12 лв.;
 • копие от личната карта;
 • актуална цветна снимка паспортен формат (44 х 35 мм).

За лицата до 14-годишна възраст се прилагат допълнително: копие от акта за раждане и копие от международния паспорт на детето, както и от документа за самоличност на родителя.
Подаването на документи за издаване на картата става по местоживеене - в регионалните офиси на фирмата (адресите на офисите можете да намерите на сайта на НЗОК - www.nhif.bg. Документите се подават и готовите ЕЗОК се получават лично, или от нотариално упълномощено лице. Срокът за издаване на картата е три седмици.
При изтичане на срока на валидност се издава нова ЕЗОК - по същата процедура.
За да бъде подобрено обслужването на гражданите при издаването на Европейски здравноосигурителни карти, в София са разкрити нови два пункта за приемане на заявления и предаване на готовите карти. Пунктовете се намират на следните адреси:

 • ДКЦ 7 - бул. “Княгиня Мария Луиза” № 191, тел. 0888 102 115. В пункта ще се обслужват всички граждани на София и Софийска област.
 • Военномедицинска академия (ВМА) - ул. “Св. Георги Софийски” № 3, тел. 0887 104 055. Пунктът обслужва само работещите във ВМА и техните семейства, както и военнослужещи.

Пунктове за издаване на ЕЗОК са разкрити и в поделенията на МВР, където се обслужват само служителите, работещи в тях, и техните семейства.
Служителите в големи структури като министерства, ведомства и фирми могат да подават документи за издаване на ЕЗОК на местоработата си, като услугата е безплатна. За целта е необходимо да се направи предварителна заявка на следните телефони: 02/ 946 10 84 (85, 86); 944 52 71 (72, 74). Телефоните са само за групови заявки.
В София работят още два пункта за издаване на ЕЗОК, които се намират в ДКЦ 22, ул. “Н. Коперник” № 9, тел. 0885 918 838 и ДКЦ 29, ул. “Г. Измирлиев” № 8, тел. 0885 918 839.
Картата и услугата са безплатни. Заплаща се само за формуляр по образец.
В случай на подаване на необходимите документи от пълномощник е необходимо снимката, имената и подписът на осигуреното лице върху оригинала на попълненото заявление да бъдат заверени от местен нотариус (в България или в друга държава от ЕС, държава от ЕИП или Швейцария), или от българска консулска служба в съответната държава.

2. Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК
При липса на практическа възможност да се уреди получаването на ЕЗОК или при ползване на здравна помощ в ЕС от здравноосигурен гражданин, който не разполага с ЕЗОК, се издава Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Удостоверението дава същите права, както и ЕЗОК, но е със срок на валидност, не по-дълъг от два месеца.
За издаване на удостоверението гражданите подават лично, чрез пълномощник или по пощенски път заявление по образец до директора на РЗОК с приложено копие от документ за самоличност.
При необходимост Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК може да бъде изискано и чрез чуждия здравноосигурителен фонд в държавата по престоя, както и чрез лечебното заведение в чужбина, в което осигуреното лице е постъпило по спешност за лечение.
За издаването на удостоверението, временно заместващо ЕЗОК, не се заплаща такса.
Важно е да се знае, че ЕЗОК и Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК не предоставят права за получаване на здравни услуги, извън случаите на спешна и неотложна медицинска помощ (например при профилактични прегледи, планирано лечение и др.).
Накрая ще отбележим, че съгласно публикувания в брой 26 на “Държавен вестник” от 06.04.2010 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, Европейската здравноосигурителна карта вече е определена като “препоръчителен”, а не като “задължителен” документ. По този начин, с промяна в текста на ал. 2 на чл. 80г от закона, за здравноосигурените лица е препоръчително притежанието на Европейска здравноосигурителна карта при пътуването и пребиваването им в държавите от Европейския съюз.

 Багряна МАРКОВА, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...