Меню

 


Драги читатели,
По повод големия интерес, провокиран от издаденото в края на февруари тази година указание на Националната агенция за приходите (изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 г.) относно дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване върху неначислените възнаграждения на управителите на малки фирми, в този брой публикуваме спорното указание, както и последвалото го изменително указание на НАП (изх. № 24-00-10 от 10.03.2010 г.), с което се възстановява съществувалото преди това състояние.

С писмо с изходящ номер 24-00-7 от 25.02.2010 г. на Националната агенция за приходите (НАП) бе постановено, че собствениците и съдружниците в търговски дружества дължат осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и в случаите когато нямат сключен договор с дружеството и не им е определено възнаграждение.
Като основание за това тълкуване на закона бе посочен чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който предвижда внасяне на осигурителни вноски и върху неначислени месечни възнаграждения за периода след 01.01.2010 г.
След остра реакция от страна на бизнеса и последвалите я негативни коментари в пресата по повод предложения ред на осигуряване, с разпореждане на изпълнителния директор на НАП тези указания бяха допълнени с ново писмо от 10.03.2010 г., като се прие, че осигурителните вноски върху неначислени възнаграждения се дължат, само ако има сключени договори за управление от собствениците или съдружниците в търговските дружества, в които са определени възнаграждения, или определянето им е ставало в устав, или в друг писмен акт на дружеството.
В Кодекса за социално осигуряване е направено ясно разграничение между осигуряването на наети по различни правоотношения лица, което е регламентирано в чл. 4, ал. 1 и 2 КСО, и на самоосигуряващи се лица, което е уредено в чл. 4, ал. 3 от кодекса.
Собствениците на търговски дружества, съдружниците в търговски дружества и едноличните търговци са самоосигуряващи се лица съгласно чл. 5, ал. 2 КСО и на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО дължат осигурителните вноски изцяло за своя сметка, авансово върху избран осигурителен доход, определен със ЗБДОО, който за 2010 г. е 420 лв. За тези лица разпоредбите за неначислени възнаграждения могат да се прилагат само ако те са сключили договор със съответното дружеството или по друг начин в писмена форма са определили възнаграждения за дейността им като управители на дружеството.
В същия смисъл е и практиката на Върховния административен съд (ВАС) - например Решение № 332 от 2008 г. на VI отделение на ВАС, с което е прието, че валиден договор за управление на ООД, съответно и на ЕООД, може да има, само ако е спазена задължителната писмена форма. В случай че съдружник извършва дейност по управление на дружеството, без да има сключен договор, то той подлежи на осигуряване само като самоосигуряващо се лице - върху избран от него осигурителен доход, който не може да бъда по-малко от 420 лв. за 2010 г.

Йосиф МИЛОШЕВ, главен методолог на НОИ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...