Меню

Разяснение

От 01.01.2007 г., РБългария - като държава членка на Европейския съюз, прилага Регламент на Съвета № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността.
Съгласно този регламент всички осигурителни периоди, придобити на територията на някоя от страните от Европейския съюз, могат да бъдат сумирани, с оглед предотвратяване на загуба на права на лица, мигриращи в друга държава членка.

Осигурителни периоди са всички периоди, дефинирани или признати като такива съгласно законодателството, при което са били завършени или се считат за завършени, но само ако те не съвпадат с периодите, завършени в собствената държава. Ако положеният от едно лице трудов стаж в държава членка на Европейския съюз съответства на осигурителен период, той ще може да бъде зачетен при преценяването на право на пенсия от българското държавно обществено осигуряване. Това означава, че ако лицето не отговаря на изискванията за сбор на осигурителен стаж и възраст за придобиване на право на пенсия само по българското законодателство, българският осигурителен стаж ще бъде сумиран заедно с този, положен в другата държава членка на Европейския съюз, за да се прецени правото на пенсия. Българската пенсия обаче ще бъде отпусната само за осигурителните периоди, зачетени в България.
Нормативните актове, които ще бъдат приложими при отпускане на пенсия от българска страна, са Кодексът за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, като се вземат предвид и разпоредбите на Регламент № 1408/71.
Заявлението за отпускане на пенсия следва да се подаде до компетентната институция в другата държава членка на Европейския съюз или до Националния осигурителен институт, независимо от това какъв език ползва заинтересованото лице.
Датата на подаване на заявлението е правопораждаща както за отпускане на българска пенсия, така и за отпускане на пенсия от друга държава членка на ЕС, освен ако лицето изрично не поиска отлагане на обезщетението, на което има право по законодателството на една държава членка, или ако не удовлетворява законовите изисквания на някоя от държавите членки, в които има положен осигурителен стаж.
Заедно със заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст осигуреното лице трябва да представи оригинални документи за осигурителен стаж и за прекратяване на осигуряването, както и документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по свой избор преди 01.01.1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж след тази дата.
В Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (чл. 15, ал. 1) е регламентирано, че от 01.01.2008 г. правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените се придобива при възраст 59 години и 6 месеца и сбор от осигурителния стаж и възрастта 94 точки. Мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при възраст 63 години и сбор от осигурителен стаж и възраст 100 точки.
Лицата, които са изпълнили тези изисквания, могат да подават заявление за отпускане на българска пенсия.
Преценката за придобиване правото на пенсия от друга държава членка на ЕС се извършва от компетентната осигурителна институция в съответната държава.

Елена ВЛАДИМИРОВА, главен специалист в Дирекция “Европейска интеграция и международни договори” на НОИ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...