Меню

Разяснение

Кръгът от лицата, които доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки, е определен в чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Разпоредбата обхваща:

1. Лицата, които се осигуряват изцяло за своя сметка и извършват дейностите, обхванати от чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това са лицата, които са регистрирани, че упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност, трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, като физически лица - членове на неперсонифицирани дружества и като земеделски производители и тютюнопроизводители.

2. Лицата, които подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване. Това са:

 • членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията;
 • изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци и на неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;
 • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение.

3. Работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица.

4. Лицата - членове на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и членовете на органите на управление на различни партии.
Издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва от териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
Осигурителните книжки се издават по искане на лицето, подлежащо на осигуряване. Само на работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, осигурителните книжки се получават по искане на осигурителя.
За получаване на осигурителна книжка самоосигуряващите се лица, които извършват някоя от дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО, попълват и представят “Искане за издаване осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице” по утвърден образец (обр. ОК-1) и документ за самоличност.

Осигурителните книжки се издават и заверяват от съответното териториално поделение за НОИ, както следва:

 • на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, на едноличните търговци, на земеделските производители и тютюнопроизводителите - по постоянен адрес;
 • на собствениците и съдружниците в търговски дружества - по постоянен адрес или по адрес на седалище на дружеството;
 • на физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества - по постоянен адрес или по адрес на управление на дружеството.

Задължението за осигуряване на всички тези лица възниква от започване или възобновяване на дейността и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. В тази връзка, преди да поискат издаване на осигурителна книжка, лицата, които започват да осъществяват някоя от дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО, е необходимо да са обявили това обстоятелство с декларация в съответната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице.
Самоосигуряващите се правят необходимите вписвания в осигурителната книжка, свързани с определяне на осигурителния стаж и доход за всеки месец, през който е упражнявана дейността. Заверката на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се извършва след проверка на попълнените данни в осигурителната книжка относно съответствието на постъпилите данни за осигуряването в регистъра на осигурените лица и данните за постъпилите суми по платежните документи, по съответните кодове за вид плащане за авансово внесените през годината осигурителни вноски и внесените вноски след определяне на окончателния размер на осигурителния доход с годишната данъчна декларация. При пълно съответствие на данните осигурителната книжка се заверява от контролните органи на НОИ. В осигурителната книжка се отразява и окончателният размер на осигурителния доход, определен с годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

От териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес получават осигурителните си книжки:

 • работещите без трудови правоотношения по договор с възложител;
 • членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперациите; както и
 • лицата, които работят по договори за управление и контрол.

За получаване на книжката се изисква лицето да представи попълнено “Искане за издаване осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение”, по утвърден образец (обр. ОК-2) и документ за самоличност.
Членовете на кооперации представят и документ, доказващ членството им в кооперацията, а изпълнителите по договори за управление и контрол - сключеният договор, ако е в писмен вид, или документ за вписване в търговския регистър.
Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина осигурителите трябва да впишат в осигурителните книжки периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване. Когато лицето е работило без трудови правоотношения при различни възложители, всеки възложител прави необходимите вписвания, удостоверяващи периода на осигуряване. Работещите без трудови правоотношения попълват в осигурителната си книжка за всеки месец данните, свързани с осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за тяхна сметка. При попълване на данните за осигурителния доход, следва да се има предвид, че:

 • за 2008 г. осигурителният доход на работещите без трудови правоотношения е полученото възнаграждение по договора, след приспадане на 25 на сто нормативно признати разходи за дейността по чл. 29, ал. 2 ЗДДФЛ;
 • до 31.12.2007 г. осигурителният доход за лицата по договори за управление и контрол е полученото или начислено възнаграждение, след намаляване с определените за дейността нормативно признати разходи.

От 01.01.2008 г., на основание § 1, т. 26, б. “з” от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, с оглед на данъчното облагане, правоотношенията по договори за управление и контрол са определени като трудови правоотношения. Доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол не се считат за доходи от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ и за тях не се предвиждат нормативно признати разходи при определяне на облагаемия доход. В тази връзка от 01.01.2008 г. осигурителният доход на тези лица е полученото или начислено, но неизплатено брутно възнаграждение. На изпълнителите по договори за управление и контрол месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен за длъжността по основната икономическа дейност на осигурителя.
Лицата, които упражняват дейност без трудови правоотношения, сами представят за заверка осигурителните си книжки в съответното териториално поделение на НОИ.
Няма пречка на членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, осигурителните книжки да се представят за заверка и от длъжностно лице на кооперацията.
При заверката на осигурителните книжки лицата представят договори за възлагане, ако имат сключени в писмен вид, служебните бележки към “Сметките за изплатени суми” или служебни бележки, издадени от възложителите на договори, с които се удостоверява размерът на осигурителния доход за всеки месец от периода на договора.
На работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, осигурителните книжки се получават от осигурителя от териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на физическото лице - работодател, съответно по адрес на управление на осигурителя, който не е юридическо лице. За издаване на книжките осигурителите представят попълнено “Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице”, по утвърден образец (обр. ОК-3). Длъжностното лице извършва проверка в регистъра на трудовите договори за подадено уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда. Осигурителите попълват всички необходими данни, свързани с осигурителния стаж и доход на лицето. Те представят и книжките за заверка в съответното териториално поделение на НОИ.
За периода до 31.01.2006 г. на всички лица с осигурителни книжки, които са осигурени за всички осигурени социални рискове, в раздела “Парични обезщетения” на книжката се попълват изплатените от средствата на държавното обществено осигуряване парични обезщетения и помощи. За периода след 1 януари 2007 г. в раздела “Парични обезщетения” вече се попълват:

 • за времето на временна неработоспособност - периодът на неработоспособността и броят на дните в неработоспособност, без да включват дните с изплатено възнаграждение на основание чл. 40, ал. 4 КСО;
 • за времето на отглеждане на малко дете - броят на дните от периода на отглеждане на малко дете и за всеки месец периодите, през които осигурените са получили парични обезщетения за отглеждане на малко дете.

На основание чл. 13, ал. 4, чл. 16 и 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина в осигурителните книжки се заверяват осигурителният стаж и доход и на българските граждани, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка за пенсия за времето на:

 • участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • работа в чужбина чрез български посредник;
 • работа в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

За тези лица осигурителните вноски са изцяло за тяхна сметка, но превеждането на осигурителните вноски по сметките на държавното обществено осигуряване, издаването, попълването и заверяването на осигурителните книжки се извършва чрез съответния осигурител - ведомство, българска държавна организация или изпращащ посредник.
За получаване на осигурителните книжки на тези лица се попълва и подава “Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник” (обр. ОК-4).
В осигурителни книжки ще се заверява осигурителният стаж и доход и на съпругите (съпрузите) на дългосрочно командированите служители в дипломатическите ни служби в чужбина, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка за периода на пребиваване в чужбина. Издаването и заверяването на осигурителните книжки на тези лица се извършва чрез ведомството, командировало служителя в дипломатическата ни служба. Пред съответното ведомство лицето заявява желанието си да се осигурява, датата, от която ще се осигурява, както и обхвата на осигуряване.
За издаване на осигурителна книжка то следва да попълни и представи пред ведомството “Искане за издаване на осигурителна книжка от самоосигуряващо се лице” по утвърден образец (обр. ОК-1). Във формуляра се декларира избраният обхват на осигуряване. Ведомството прави и необходимите вписвания в осигурителната книжка.
Образците на формуляри, с които се правят исканията за издаване на осигурителни книжки, могат да бъдат получени в териториалните поделения на НОИ или да бъдат изтеглени от интернет-страницата на НОИ, на адрес: www.noi.bg.
Заверката на осигурителните книжки се извършва от длъжностно лице в териториалното поделение на НОИ при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.
При необходимост териториалните поделения на НОИ издават продължение и дубликати на осигурителни книжки.

Румяна СТАНЧЕВА, главен експерт в НОИ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...