Меню

Разяснение

В “Държавен вестник”, бр. 37 от 8 април 2008 г. бяха публикувани изменения и допълнения на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Съгласно създаденото второ изречение на чл. 37, ал. 1, т. 1 от закона лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, заплащат сумата от 1 лев за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина. Тази по-ниска потребителска такса посочените лица ще заплащат от 1 юли 2008 г. Останалите здравноосигурени лица заплащат потребителска такса в размер на един процент от минималната работна заплата, установена за страната. От 1 януари минималната работна заплата за страната е 220 лв., тоест за всяко посещение при лекар осигурените лица дължат такса в размер 2,20 лв.

С изменението на Закона за здравното осигуряване е създаден ред за освобождаване от здравноосигурителни вноски за българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина. Този ред е регламентиран в новосъздадения § 19и в Преходните и заключителни разпоредби на закона.
Три са условията, на които трябва да отговарят лицата, за да бъдат освободени от внасянето на здравноосигурителните вноски за периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.:

  • да са пребивавали извън страната повече от 183 дни през календарната година;
  • да са дължали здравноосигурителни вноски за своя сметка през този период;
  • да не са ползвали медицинска помощ през този период, заплатена от НЗОК.

За да се възползват от тази възможност, посочените лица лично или чрез упълномощено лице трябва да подадат в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя. След завръщането си в страната посочените лица могат да възстановят здравноосигурителните си права по реда на чл. 40а, ал. 2 и 3 ЗЗО.
В алинея 4 на новия § 19и от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗО е предвидена възможност и за възстановяване на здравноосигурителни вноски от лицата, пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година, за периода 01.01.2000 г. - 31.12.2007 г. Съгласно посочената разпоредба “Сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 01.01.2000 - 31.12.2007 г., за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат възстановени по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.”
Освен с промените в Закона за здравното осигуряване, публикувани в ДВ, бр. 37 от 2008 г., през тази година осигурителите и самоосигуряващите се лица трябва да се съобразят, от една страна, с промяната на минималните осигурителни доходи, върху които се дължат здравноосигурителните вноски и, от друга страна, с промяна на съотношението, в което се разпределят тези вноски между осигурителите и осигурените лица.
Размерите на месечните доходи, върху които се внасят здравноосигурителните вноски, се определят в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Със закона се определят и размерите на минималните и максималните осигурителни доходи за всички категории осигурени лица.
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. бяха определени следните месечни размери на осигурителния доход, които тук отново ще припомним:

  • минимален месечен размер на осигурителния дна осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 240 лв.;
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители - 120 лв.;
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност - 60 лв.;
  • максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

През 2008 г. съотношението, в което са разпределят здравноосигурителните вноски, са 60 на сто за сметка на осигурителя и 40 на сто за сметка на осигуреното лице.
За лицата, получаващи доходи от трудови правоотношения, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията, доходът, върху който се внасят вноски за здравно осигуряване, е равен на този, върху който се дължат вноските за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
За лицата, получаващи доходи по трудови правоотношения, доходите, върху които се дължат здравните вноски, не могат да бъдат по-малки от минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. (Минималните осигурителни доходи за тези лица са определени в Приложение № 1 към закона.) При определянето на основната си икономическа дейност, с цел определяне на минималните осигурителни доходи на работниците и служителите, през 2008 г. осигурителите продължават да ползват Националната класификация на икономическите дейности - НКИД-2003. Тази класификация се ползва за целите както на държавното обществено осигуряване, така и за здравното осигуряване и през тази година, въпреки влизането в сила на новата Класификация на икономическите дейности - КИД-2008. През 2008 г. най-ниският минимален осигурителен доход, определен в Приложение № 1 към ЗБДОО, е равен на минималната работна заплата за страната.
През 2008 г. минималните осигурителни доходи няма да се прилагат за работниците и служителите, заети в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството. Съгласно посочената разпоредба “бюджетни предприятия” са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.

През 2008 г. съотношението, в което се разпределят здравноосигурителните вноски, вече е 60 на сто за сметка на осигурителите и 40 на сто за сметка на осигурените лица, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, или 3,6 на сто и 2,4 на сто.

За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества здравноосигурителната вноска също се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в посоченото съотношение. Доходът, върху който се внасят здравноосигурителните вноски през тази година, е в размер на брутното възнаграждение, получено от лицата, без да се приспадат разходите за дейността, както до края на 2007 г. Този начин на начисляване на здравноосигурителните вноски за управителите на търговски дружества произтича от промяната в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно новосъздадената буква “з” в т. 26 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ трудови правоотношения са правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия. Във връзка с тази разпоредба през 2008 г. за тези лица не се предвижда намаляване на облагаемия доход с разходи за дейността, поради което и осигурителните им вноски се начисляват върху брутното получено или начислено възнаграждение. По този ред се начисляват здравноосигурителните вноски и в случаите, в които управителите на търговски дружества получават доходи, отнасящи се за време преди 01.01.2008 г.

За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. При прилагането на тази разпоредба трябва да се има предвид, че минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в ЗБДОО за 2008 г., е 240 лв. Определената при тези условия здравноосигурителна вноски е 7,20 лв. - 120 лв. х 6% = 7,20 лв.

Лицата, работещи без трудово правоотношение, внасят здравноосигурителни вноски върху получените възнаграждения, ако не се осигуряват като работници или служители или като самоосигуряващи се лица и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната. Вноските се дължат върху облагаемия доход след намаляването му с нормативно признатите разходи.
Когато работещите по граждански договори са работници или служители (осигурени по чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗЗО), здравноосигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход след намаляването му с нормативно признатите разходи, независимо от размера на полученото възнаграждение.
През 2008 г. осигурителните вноски за работещите по граждански договори също се внасят в съотношението 60 на сто към 40 на сто от възложителя и осигуреното лице. При начисляването на здравноосигурителните вноски за тази категория осигурени лица трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 01.01.2008 г. разходите за дейността за тях са в размер 25 на сто, а не 35 на сто, както беше това до края на 2007 г. По този ред се начисляват здравноосигурителните вноски и в случаите, в които работещите по граждански правоотношения получават доходи, отнасящи се за време преди 01.01.2008 г.

Едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Както вече беше посочено, от 01.01.2008 г. този осигурителен доход е 240 лв., поради което самоосигуряващите се лица дължат ежемесечно здравноосигурителна вноска в размер на 14,40 лв., което представлява 6 на сто от минималния осигурителен доход.
През 2008 г. се променят и размерите на минималните осигурителни доходи, върху които дължат здравноосигурителните си вноски регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Тези от тях, които извършват единствено земеделска дейност, дължат здравноосигурителните си вноски върху минимален доход в размер на 60 лв., а тези от тях, които извършват и други дейности - например по трудови или граждански правоотношения - дължат здравноосигурителните си вноски върху 120 лв. В първия случай дължимата сума е 3,60 лв., а във втория - 7,20 лв.
Здравноосигурителната вноска за лицата през периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете също се изчислява в зависимост от размера на увеличения минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските се равни на дължимата от работодателя част, или 3,6 на сто. В този размер изчисляват здравноосигурителните си вноски и самоосигуряващите се лица за посочените периоди. Разбира се, в случаите, в които не е предвидено разпределение на осигурителните вноски между осигурителите и осигурените, вноската е изцяло за сметка на първите и е в размер 6 на сто.

За лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ал. 1 на чл. 40 ЗЗО, вноските се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който за 2008 г. е 2000 лв.

За лицата, получаващи обезщетение за безработица, здравноосигурителната вноска се внася върху размера на изплатеното обезщетение. През 2008 г., съгласно чл. 10 ЗБДОО, минималният размер на обезщетението за безработица се увеличава с 10 лв. като става 100 лв. Максималният размер на това обезщетение се повишава с 20 лв. и ще бъде 200 лв.

За лицата, за които здравноосигурителните вноски са за сметка на републиканския бюджет, здравноосигурителните вноски са в размера, определен със Закона за бюджета на НЗОК, върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица или 7,20 лв. (120 лв. х 6% = 7,20 лв.). В този размер са и здравноосигурителните вноски за лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1 и 2 на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване и внасят вноските си за своя собствена сметка на основание чл. 40, ал. 5 от закона.
За дължимите здравноосигурителни вноски осигурителите и самоосигуряващите се лица задължително трябва да подават данни по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Лицата, които внасят здравноосигурителните си вноски на основание чл. 40, ал. 5 ЗЗО, нямат задължение да подават данните за внесените здравноосигурителни вноски по реда на посочената наредба. Тези данни за тях се вземат от платежните документи, с които са внесли здравноосигурителните си вноски. Посочените лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход, когато имат облагаеми доходи, и подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Окончателният размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски, се определя по Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация.
В таблицата, на ред 13, колона 5.6 се попълва облагаемият доход, деклариран в Приложение № 4 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, част II, ред 1. Следва да се има предвид, че тази колона се попълва само от лицата, които не са осигурени на друго основание, внасяли са здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 ЗЗО и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане.

Вержиния ЗАРКОВА, началник отдел в НОИ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...