Sidebar

Меню

Разяснение

С Постановление № 37 на Министерския съвет от 27 февруари 2008 г. (ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.) бяха извършени изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (наредбата).
Промените целят да се съкратят сроковете за изплащане на обезщетенията и помощите, както и да се улеснят осигурителите при подаване на необходимите документи.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от наредбата изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва не само от данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - данните от регистъра за осигурените лица, но и въз основа на декларираните от осигурителя обстоятелства относно правата на осигуреното лице, посочени в болничния лист и молбите-декларации. Уточнено е, че при ползване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО се взимат предвид само тези, които са приети. Във връзка с тази промяна са направени допълнения в чл. 4 и 5 от наредбата, с които се въвежда задължение при изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане след 135-ия ден и парични обезщетения за отглеждане на малко дете осигурителят (самоосигуряващият се) да попълва данни относно правото на осигуреното лице на тези парични обезщетения. С декларациите за отпускане на паричните обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на дете - Приложение № 2 към чл. 4 от наредбата, се декларира и обстоятелството, че за периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни, самоосигуряващото се лице не упражнява трудова дейност.
С изменението в чл. 10 от наредбата бе удължен срокът за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи, както следва:

  • за осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от 2 дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях;
  • в случаите когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от 2 дни от последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;
  • за самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Срокът, в който осигурителите трябва да представят болничните листове за временна неработоспособност, настъпила до два месеца от прекратяване на осигуряването (чл. 42, ал. 2 КСО), е променен от 10 календарни дни на 5 работни дни, след представяне на болничния лист в осигурителя.
Съкратен е и срокът по чл. 14 от наредбата за декларирането на промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричните обезщетения. Осигурените лица трябва да декларират промяна на обстоятелствата в срок от 3 работни дни, вместо досегашните 7 работни дни, като осигурителите също трябва да уведомят териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) за промяната и за подадените декларации в срок от 3 работни дни.
Намален е и срокът, в който ТП на НОИ изпраща уведомително писмо на лицата за нередовни или липсващи документи за парични обезщетения - от 14 календарни на 7 работни дни. С допълнението на чл. 15, ал. 3 от наредбата е определен срок от 7 работни дни от датата на получаване на уведомлението в ТП на НОИ, в който осигурителите или самоосигуряващите се лица трябва да представят редовни документи и/или тези, които са липсвали при първоначалното представяне, съгласно дадените указания. Ако не бъдат изпълнени указанията на ТП на НОИ, преценката на правото и определянето на паричните обезщетения се прави въз основа на наличните редовни документи и данните от регистъра на осигурените лица, като и в този случай срокът е намален от 14 календарни дни на 7 работни дни.
В чл. 23 от наредбата от 30 календарни дни на 15 работни дни е намален срокът за изплащане на паричните обезщетения и помощи след представяне на необходимите документи.
Преводите на паричните обезщетения ще се извършват от териториалните поделения на НОИ два пъти седмично по банковите сметки на всички правоимащи лица в съответната банка, съгласно измененията в чл. 24, ал. 1 от наредбата. Досега това се правеше един път седмично.
За улесняване на осигурителите, които имат обособени дейности на територията на няколко териториални поделения на НОИ, се дава възможност документите за паричните обезщетения да се подават във всяко от поделенията, на територията на което се извършва обособената дейност, като това поделение извършва плащането на паричните обезщетения. Същото се отнася и за самоосигуряващите се лица. Промяна на поделението се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ.
Във връзка с обстоятелството, че документите за паричните обезщетения и помощи се подават, след като са подадени данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, в Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 от наредбата (което представлява придружителното писмо с опис на представените документи) се декларира датата, на която тези данни са подадени в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Във връзка с отпадането на удържането на авансов данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в чл. 17 от наредбата са направени промени, като е посочено, че за работещите по трудови и служебни правоотношения при определяне на нетното възнаграждение се взима предвид дължимият данък по ЗДДФЛ. Същото се отнася и за членовете на кооперации, работещите без трудови правоотношения в кооперацията, за лицата, работещи на изборни длъжности и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията.

Йосиф МИЛОШЕВ, главен методолог на НОИ

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!