Меню

Разяснение

С Постановление № 37 на Министерския съвет от 27 февруари 2008 г. (ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.) бяха извършени изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (наредбата).
Промените целят да се съкратят сроковете за изплащане на обезщетенията и помощите, както и да се улеснят осигурителите при подаване на необходимите документи.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от наредбата изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва не само от данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - данните от регистъра за осигурените лица, но и въз основа на декларираните от осигурителя обстоятелства относно правата на осигуреното лице, посочени в болничния лист и молбите-декларации. Уточнено е, че при ползване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО се взимат предвид само тези, които са приети. Във връзка с тази промяна са направени допълнения в чл. 4 и 5 от наредбата, с които се въвежда задължение при изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане след 135-ия ден и парични обезщетения за отглеждане на малко дете осигурителят (самоосигуряващият се) да попълва данни относно правото на осигуреното лице на тези парични обезщетения. С декларациите за отпускане на паричните обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на дете - Приложение № 2 към чл. 4 от наредбата, се декларира и обстоятелството, че за периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни, самоосигуряващото се лице не упражнява трудова дейност.
С изменението в чл. 10 от наредбата бе удължен срокът за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи, както следва:

  • за осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от 2 дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях;
  • в случаите когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от 2 дни от последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;
  • за самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Срокът, в който осигурителите трябва да представят болничните листове за временна неработоспособност, настъпила до два месеца от прекратяване на осигуряването (чл. 42, ал. 2 КСО), е променен от 10 календарни дни на 5 работни дни, след представяне на болничния лист в осигурителя.
Съкратен е и срокът по чл. 14 от наредбата за декларирането на промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричните обезщетения. Осигурените лица трябва да декларират промяна на обстоятелствата в срок от 3 работни дни, вместо досегашните 7 работни дни, като осигурителите също трябва да уведомят териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) за промяната и за подадените декларации в срок от 3 работни дни.
Намален е и срокът, в който ТП на НОИ изпраща уведомително писмо на лицата за нередовни или липсващи документи за парични обезщетения - от 14 календарни на 7 работни дни. С допълнението на чл. 15, ал. 3 от наредбата е определен срок от 7 работни дни от датата на получаване на уведомлението в ТП на НОИ, в който осигурителите или самоосигуряващите се лица трябва да представят редовни документи и/или тези, които са липсвали при първоначалното представяне, съгласно дадените указания. Ако не бъдат изпълнени указанията на ТП на НОИ, преценката на правото и определянето на паричните обезщетения се прави въз основа на наличните редовни документи и данните от регистъра на осигурените лица, като и в този случай срокът е намален от 14 календарни дни на 7 работни дни.
В чл. 23 от наредбата от 30 календарни дни на 15 работни дни е намален срокът за изплащане на паричните обезщетения и помощи след представяне на необходимите документи.
Преводите на паричните обезщетения ще се извършват от териториалните поделения на НОИ два пъти седмично по банковите сметки на всички правоимащи лица в съответната банка, съгласно измененията в чл. 24, ал. 1 от наредбата. Досега това се правеше един път седмично.
За улесняване на осигурителите, които имат обособени дейности на територията на няколко териториални поделения на НОИ, се дава възможност документите за паричните обезщетения да се подават във всяко от поделенията, на територията на което се извършва обособената дейност, като това поделение извършва плащането на паричните обезщетения. Същото се отнася и за самоосигуряващите се лица. Промяна на поделението се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ.
Във връзка с обстоятелството, че документите за паричните обезщетения и помощи се подават, след като са подадени данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, в Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 от наредбата (което представлява придружителното писмо с опис на представените документи) се декларира датата, на която тези данни са подадени в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Във връзка с отпадането на удържането на авансов данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в чл. 17 от наредбата са направени промени, като е посочено, че за работещите по трудови и служебни правоотношения при определяне на нетното възнаграждение се взима предвид дължимият данък по ЗДДФЛ. Същото се отнася и за членовете на кооперации, работещите без трудови правоотношения в кооперацията, за лицата, работещи на изборни длъжности и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията.

Йосиф МИЛОШЕВ, главен методолог на НОИ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...