Меню

Коментар

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ежегодно се определят:
- минималните месечни осигурителни доходи по видове осигурени лица и максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица;
- минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
- минималният и максимален размер на обезщетението за безработица;
- размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване;
- размерите на вноските за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

В чл. 12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (ЗБДОО за 2007 г.), приет на 08.12.2006 г. от Народното събрание и публикуван в бр. 105 на “Държавен вестник” от 22.12.2006 г., бяха определени следните размери на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Учителския пенсионен фонд за 2007 г.

1. За фонд “Пенсии”
а) за лицата, родени преди 01.01.1960 г. - 23 на сто;
б) за лицата, родени след 31.12.1959 г. - 18 на сто;
в) за работещите по условията на първа и втора категория труд осигурителната вноска е по-висока с 3 на сто, като увеличението е изцяло за сметка на осигурителя;
г) с 3 на сто е по-висока и осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и за следователите по Закона за съдебната власт.

2. За фонд “Общо заболяване и майчинство”
- 3,5 на сто.

3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
размерът на осигурителната вноска се определя в зависимост от основната икономическа дейност на осигурителя, определена за целите на статистическата дейност по таблицата в Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. Размерът на вноската е между 0,4 и 1,1 на сто.

4. За фонд “Безработица”
- 3 на сто.

5. За Учителския пенсионен фонд осигурителните вноски са 4,3 на сто.
На 21.09.2007 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. Законът беше публикуван в бр. 77 на “Държавен вестник” от 25.09.2007 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. са направени допълнения в чл. 12, ал. 1, т. 1 и 4 на закона. С направените допълнения размерите на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Безработица” за периода 01.10.-31.12.2007 г. се променят, както следва:

1. За фонд “Пенсии”:
- за лицата, родени преди 01.01.1960 г. - 22 на сто;
- за родените след 31.12.1959 г. -17 на сто.

2. За фонд “Безработица” - един процент.
С намаляването на размерите на осигурителните вноски се намалява осигурителната тежест както за работодателите, така и за осигурените лица.
В чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са определени размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване на различните видове осигурени лица, в зависимост от обхвата на осигуряването им. Във връзка с направените промени в размерите на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Безработица”, с параграф 4 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗБДОО за 2007 г., бяха направени промени и в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно тези промени, считано от 01.10.2007 г., общият размер на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за различните видове осигурени лица се променя по следния начин:
1. за лицата, работещи при условията на трета категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската от 29,5 на сто се намалява на 26,5 на сто;
2. за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската от 32,5 на сто се намалява на 29,5 на сто;
3. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията, както и за следователите по Закона за съдебната власт, които са осигурени за всички осигурени социални рискове, вноската от 32,5 на сто се намалява на 29,5 на сто;
4. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без безработица, вноската от 26,5 на сто се намалява на 25,5 на сто. Ако тези лица работят при условията на първа и втора категория труд, осигурителната вноска от 29,5 на сто се намалява на 28,5 на сто;
5. за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, размерът на вноската от 23 на сто се намалява на 22 на сто. Ако тези лица работят при условията на първа и втора категория труд, осигурителната вноска от 26 на сто се намалява на 25 на сто.

Към така определените осигурителни вноски за всички тези лица осигурителите трябва да добавят и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест”.
От 01.10.2007 г. самоосигуряващите се лица, родени преди 01.01.1960 г., които се осигуряват само за фонд “Пенсии”, внасят осигурителни вноски в размер на 22 на сто, а родените след 31.12.1959 г. - в размер 17 на сто.

Когато тези лица се осигуряват за пенсия върху определения за тях минимален месечен осигурителен доход от 220 лв.
, родените преди 01.01.1960 г. ще внасят 48 лева и 40 стотинки на месец, а родените след 31.12.1959 г. - съответно 37 лева и 40 стотинки.
Самоосигуряващите се, родени преди 01.01.1960 г., които се осигуряват и за фонд “Общо заболяване и майчинство”, считано от 01.10.2007 г., внасят осигурителни вноски в размер на 25,5 на сто, а родените след 31.12.1959 г. - в размер 20,5 на сто.

С направените изменения, които влизат в сила от 01.10. 2007 г., в най-голяма степен се намалява размерът на осигурителните вноски за лицата, които подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове.
За работниците и служителите, които работят при условията на трета категория труд, за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, за синдиците и ликвидаторите, както и за лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности, и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, промяната в размера на осигурителните вноски е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 19,175 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 17,225 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 10,325 на сто се намалява на 9,275 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- сметка на осигурителя - вноската от 15,925 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 13,975 на сто, плюс вноска за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 8,575 на сто се намалява на 7,525 на сто.
Когато тези лица работят при условията на първа и втора категория труд, размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии”, която е за сметка на осигурителя, се увеличава с три пункта и от 01.10.2007 г. осигурителите внасят осигурителни вноски за родените преди 01.01.1960 г. в размер на 20,225 на сто, а за родените след 31.12.1959 г. - 16,975 на сто.
На осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване подлежат и кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и за следователите по Закона за съдебната власт. От 01.10.2007 г. за тези лица вноската за фондовете на държавното обществено осигуряване от 32,5 на сто се намалява на 29,5 на сто, като по фондове вноските се разпределят по следния начин:
- за фонд “Пенсии” - 25 на сто - за лицата, родени преди 01.01.1960 г., и 20 на сто - за лицата, родени след 31.12.1959 г.;
- за фонд “Трудова злополука и професионална болест”, съгласно Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 ЗБДОО - 0,7 на сто;
- за фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3,5 на сто;
- за фонд “Безработица” - един процент.
Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни или 40 часа през календарния месец, подлежат на осигуряване само за фонд “Пенсии” и фонд “Трудова злополука и професионална болест”. За работещите при условията на трета категория труд, от 01.10.2007 г. промяната в осигурителните вноски е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 14,95 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 14,3 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 8,05 на сто за фонд “Пенсии”, се намалява на 7,7 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 11,7 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 11,05 на сто за фонд “Пенсии”, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 6,3 на сто за фонд “Пенсии” се намалява на 5,95 на сто.
Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, лицата, работещи по програмите на Министерството на труда и социалната политика “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “В подкрепа на майчинството” не подлежат на осигуряване за фонд “Безработица”. Промяната в размера на осигурителните вноски за тези лица е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 17,225 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 16,575 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 9,275 на сто се намалява на 8,925 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- за сметка на осигурителя - вноската от 13,975 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест, се намалява на 13,325 на сто, плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;
- за сметка на осигуреното лице - вноската от 7,525 на сто се намалява на 7,175 на сто.
За лицата, работещи без трудови правоотношения по договор с възложител, се внасят осигурителни вноски само за фонд “Пенсии”. От 01.10.2007 г. промяната в осигурителните вноски за тях е, както следва:

1. За родените преди 1 януари 1960 г.:
- за сметка на възложителите - вноската от 14,95 на сто се намалява на 14,3 на сто;
- за сметка на осигурените лица - вноската от 8,05 на сто се намалява на 7,7 на сто.

2. За родените след 31 декември 1959 г.:
- за сметка на възложителите - вноската от 11,7 на сто се намалява на 11,05 на сто;
- за сметка на осигурените лица - вноската от 6,3 на сто се намалява на 5,95 на сто.
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, които не са внесли в срок осигурителните вноски, отнасящи се за периода до 30.09.2007 г., внасят дължимите осигурителни вноски в размерите, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за този период.

Румяна СТАНЧЕВА, главен експерт в НОИ

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...