Меню

Разяснение

На основание чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 12, ал. 6 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Министерският съвет издаде ПМС № 147 от 29.06.2007 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 2007 г.). С него в член единствен се установява минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 0,6 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. На тази основа ще се определя минималният размер на това допълнително трудово възнаграждение за бранш или отрасъл (с колективен трудов договор), както и конкретният процент в предприятия или организации - посредством колективно трудово договаряне и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата.

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит влиза в сила от 01.07.2007 г. Тъй като стойността му възпроизвежда националния минимум по действащата до тази дата Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, не се очакват затруднения при определяне на браншовите/отрасловите или в предприятията равнища. Нещо повече - със съхраняване на досегашния минимален процент става възможно да продължи прилагането на досега договорени или установени размери, ако страните по КТД или съответните работодатели не предвиждат текуща промяна на правила, процедури или размери в тази област.
В Заключителните разпоредби на постановлението се развиват и допълват отделни норми в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, посветен на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
1. Въведена е целесъобразна добавка в ал. 5, като се предвижда правна възможност за определяне на условията за признаване сходен характер на работата, длъжността или професията и във вътрешни правила за организация на работната заплата.
2. С нова ал. 9 се уточнява, че придобиването на право за получаване на това доплащане се свързва с натрупан и зачетен трудов стаж и професионален опит, не по-малък от една година. Както е известно, по отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения подобно право възникваше при трудов стаж, не по-малък от три години.
3. В нова ал. 10 се потвърждава правилото, че размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.
Допълненията в чл. 12 от наредбата дават отговор на въпроси, които съпътстват усвояването на новата наредба. Те подпомагат работодатели и синдикални организации при първото прилагане на този нормативен акт.

Недка КОЛЕВА,
експерт по заплащане на труда

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...