Меню

Разяснение

На основание чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 12, ал. 6 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Министерският съвет издаде ПМС № 147 от 29.06.2007 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 2007 г.). С него в член единствен се установява минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 0,6 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. На тази основа ще се определя минималният размер на това допълнително трудово възнаграждение за бранш или отрасъл (с колективен трудов договор), както и конкретният процент в предприятия или организации - посредством колективно трудово договаряне и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата.

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит влиза в сила от 01.07.2007 г. Тъй като стойността му възпроизвежда националния минимум по действащата до тази дата Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, не се очакват затруднения при определяне на браншовите/отрасловите или в предприятията равнища. Нещо повече - със съхраняване на досегашния минимален процент става възможно да продължи прилагането на досега договорени или установени размери, ако страните по КТД или съответните работодатели не предвиждат текуща промяна на правила, процедури или размери в тази област.
В Заключителните разпоредби на постановлението се развиват и допълват отделни норми в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, посветен на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
1. Въведена е целесъобразна добавка в ал. 5, като се предвижда правна възможност за определяне на условията за признаване сходен характер на работата, длъжността или професията и във вътрешни правила за организация на работната заплата.
2. С нова ал. 9 се уточнява, че придобиването на право за получаване на това доплащане се свързва с натрупан и зачетен трудов стаж и професионален опит, не по-малък от една година. Както е известно, по отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения подобно право възникваше при трудов стаж, не по-малък от три години.
3. В нова ал. 10 се потвърждава правилото, че размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.
Допълненията в чл. 12 от наредбата дават отговор на въпроси, които съпътстват усвояването на новата наредба. Те подпомагат работодатели и синдикални организации при първото прилагане на този нормативен акт.

Недка КОЛЕВА,
експерт по заплащане на труда

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...