Меню

 

Разяснение

Право да предписват лекарствени продукти за лечение на задължително здравноосигурените лица, заплащани напълно или частично от НЗОК, предназначени за домашно лечение за заболявания, определени с наредбата по чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, имат лекари (лекари по дентална медицина), работещи в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и сключили договор със здравната каса.

Лекарствените продукти, които се заплащат напълно или частично от НЗОК, могат да бъдат предписвани на здравнооосигурени български граждани, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава членка на Европейския съюз, или съгласно двустранни спогодби.
Лекарствата се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5) и рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5А), или за тях се издава протокол по реда, определен в Националния рамков договор, действащ през 2009 година. 1
Двата вида рецептурни бланки се издават по следния ред:

  • рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5 - за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни;
  • рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5А (състояща се от три отрязъка) - за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 90 дни.

Бланките се издават в два екземпляра, като датата на издаване на рецептата следва да съвпада с датата на амбулаторния лист.
Лекарите (лекарите по дентална медицина) имат право да изписват на една рецепта до три лекарствени продукта, свързани с лечението на до три различни заболявания, а на един протокол - един лекарствен продукт в до три дозови единици за едно заболяване.
Промени в предписаните лекарства
по рецептурни бланки-образец МЗ-НЗОК № 5 и образец МЗ-НЗОК № 5А може да прави само лекарят, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнената рецепта (при втората посочена бланка - анулира съответно неизпълнените отрязъци от нея) и издава нова.
Анулираните рецепти или отрязъци от рецептурни бланки се съхраняват в досието на здравноосигуреното лице, прикрепени към амбулаторния лист от датата на тяхното изписване.
При изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък, издадените рецепти се анулират по описания ред, като в този случай пациентите не заплащат потребителска такса по чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, при условие че не се налага оказването на медицинска помощ.
Лекарите имат право да предписват лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, в следните количества:

  • за лечение на остри състояния - за не повече от 10 дни;
  • за лечение на хронични заболявания - за не повече от 90 дни, предписани на до три отрязъка от рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5А, или на рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5.

На една рецепта не могат да бъдат предписвани едновременно лекарствени продукти, назначени с протокол и такива, които не са назначени с протокол, както и лекарства, назначени с повече от един протокол.

Рецептите, изписани по този ред, имат срок на валидност, считано от датата на издаването им, както следва:

  • до 15 календарни дни - за рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5 и за отрязък А от рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5А;
  • до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5А; и
  • до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5А.

Отделните отрязъци на рецептурна бланка-образец МЗ-НЗОК № 5А се изпълняват последователно в следните срокове, считано от датата на издаване на рецептата:

  • до 15 календарни дни - за отрязък А;
  • от 30 до 45 календарни дни - за отрязък В;
  • от 60 до 75 календарни дни - за отрязък С.

Протоколите имат срок на валидност до 6 месеца, считано от датата на заверяването им в съответната районна здравноосигурителна каса.

Петя СОТИРОВА, главен експерт в отдел “Информация и връзки с обществеността” в ЦУ на НЗОК
______________
1 Със свое Решение № РД-УС-04-44 от 27.04.2009 г. и по повод влизането в сила на Позитивния лекарствен списък за 2009 г., както и на Наредба № 4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн. ДВ, бр. 21 от 2009 г.) и Наредба № 10 от 24.04.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г.), Управителният съвет на НЗОК определи действащите за тази година разпоредби на Националния рамков договор.
Цитираното решение, както и актуалният за 2009 г. текст на Националния рамков договор, са публикувани на интернет-страницата на НЗОК, на адрес: www.nhif.bg (бел. ред.).

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...