Меню

Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 03

I. Пенсии за осигурителен стаж и възраст

1. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лицата, работещи при условията на трета категория труд

Общите условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лицата, работещи при условията на трета категория труд, са регламентирани в чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

За да придобият право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2021 г.:

 • жените трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст 61 години и 8 месеца и придобит осигурителен стаж, не по-малко от 36 години;
 • мъжете трябва да имат навършена възраст 64 години и 4 месеца и придобит осигурителен стаж, не по-малко от 39 години.

В случай че лицата не са придобили изискуемия за право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО осигурителен стаж, осигурителното законодателство предвижда придобиване право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 3 КСО, съгласно който е достатъчно лицето да е придобило най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и да е навършило необходимата по-висока възраст, изискуема по разпоредбата.

През 2021 г. за жените и мъжете право на пенсия по разпоредбата на чл. 68, ал. 3 КСО се придобива при навършена възраст 66 години и 8 месеца и придобит осигурителен стаж, не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.При определяне на продължителността на действителния стаж следва да се има предвид разпоредбата на § 1, ал. 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби (ДР) на КСО, съгласно която „действителен стаж“ е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

С разпоредбата на чл. 68а КСО е създадена възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, имащи изискуемия по чл. 68, ал. 2 КСО осигурителен стаж, като същите могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Размерът на намалението е 0,4 на сто за всеки месец, включително и непълен, който не достига на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО. Размерът на намалението не се променя и когато пенсията бъде преизчислена по реда на чл. 102 КСО с допълнителен осигурителен стаж, положен след пенсионирането.

2. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при специални условия и за кои лица се отнасят

Осигурителният кодекс е предвидил изключение от общия принцип за пенсиониране за следните категории лица, включени в обхвата на чл. 69 КСО:

 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 КСО);
 • държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл. 69, ал. 2 КСО);
 • държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги (чл. 69, ал. 2 КСО);
 • държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 69, ал. 2 КСО);
 • държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт (чл. 69, ал. 2 КСО);
 • следователите и младшите следователи с положен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г. (чл. 69, ал. 2 КСО в редакцията й до 09.08.2016 г.);
 • държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (чл. 69, ал. КСО);
 • лицата по ал. 1, 2 и 3 на чл. 69 КСО, които са служили на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав (чл. 69, ал. 4 КСО);
 • държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ (чл. 69, ал. 5 КСО);
 • офицерите и сержантите от „Национална служба за охрана“ (чл. 69, ал. 5а КСО);
 • служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството на вътрешните работи (чл. 69, ал. 6 КСО);
 • служителите на длъжност водолаз в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (чл. 69, ал. 7 КСО).

Посочените осигурени лица, придобиващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69 КСО, следва през 2021 г. да отговарят на изискване за възраст и придобит осигурителен стаж, както следва:

 • жени и мъже за право на пенсия по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 КСО, при навършена възраст 53 години и 8 месеца и наличие на не по-малко от 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) трябва да е стаж, положен в специалните ведомства от изброените алинеи на чл. 69 КСО.
 • жени и мъже за право на пенсия по чл. 69, ал. 4 и 7 КСО, при навършена възраст 43 години и 8 месеца и наличие на не по-малко от 15 години осигурителен стаж, положен на съответните длъжности, посочени в ал. 4 и 7 на чл. 69 КСО.

3. Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации

Лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2021 г. при навършване на възраст 43 години и 8 месеца(чл. 69а КСО).

Културни организации са организациите, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, както и всяка друга структура съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона, чийто статут на културна организация е удостоверен от Министерството на културата.

4. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лица, работили при тежки и вредни условия на труд

Правилата за придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО) на лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, са уредени в чл. 69б КСО.

Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия през 2021 г. при следните условия:

 • навършили са възраст 49 години и 8 месеца за жените и 53 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия през 2021 г. при следните условия:

 • навършили са възраст 54 години и 8 месеца за жените и 58 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

При преценяване право на пенсия по чл. 69б КСО следва да се съблюдава дали лицето е променило осигуряването си по чл. 4в КСО. В случаите когато не е променило осигуряването си по чл. 4в КСО - дали е придобило, или не е придобило право на пенсия по чл. 168 КСО.

Когато лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, които не са придобили право на пенсия по чл. 168 КСО, поискат да им бъде отпусната пенсия от ДОО по ал. 1-4 на чл. 69б, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат прехвърляне във фонд „Пенсии“ на ДОО на средствата от индивидуалната им партида в професионален пенсионен фонд. Заявлението за прехвърляне (обр. УП-23) се подава чрез териториалното поделение на НОИ до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, в който лицето е осигурено. Заявление обр. УП-23 се подава лично или от лице, упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя заедно със заявлението за пенсия.

5. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст на учителите е регламентирано в чл. 69в КСО.

През 2021 г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 58 години и 8 месеца от жените и 61 години и 4 месеца от мъжете, при условие, че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

С чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е дадено легално определение на понятието учителски стаж - това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения.

Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за предучилищното и училищното образование. Учителските и възпитателските длъжности съгласно чл. 227, ал. 2 от Закона за училищното и предучилищното образование са: учител, старши учител, главен учител, възпитател, старши възпитател, главен възпитател.

За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

II. Пенсии за инвалидност поради общо заболяване

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над
50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Осигурените лица придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението за пенсия, както следва:

1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж;

2. до 25-годишна възраст - една година, като не по-малко от 4 месеца са действителен осигурителен стаж;

3. до 30-годишна възраст - 3 години, като не по-малко от
1 година е действителен осигурителен стаж;

4. над 30-годишна възраст - 5 години, като не по-малко от 1 година и 8 месеца са действителен осигурителен стаж.

Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж.

При определяне на продължителността на действителния стаж следва да се има предвид разпоредбата на § 1, ал. 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на КСО (цитирана в точка 1 от раздел I).

III. Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Това означава, че за този вид пенсии не се изисква лицето да е придобило осигурителен стаж с определена продължителност.

IV. Наследствени пенсии

Право на наследствена пенсия имат:

1. Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.

Считат се за неработоспособни наследниците с определена от Териториална експертна лекарска комисия или от Националната експертна лекарска комисия (ТЕЛК/НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Право на наследствена пенсия имат както родените в брака, така и извънбрачните и осиновените деца.

При пълно осиновяване осиновените деца нямат право на пенсия от рождените си родители и обратно, освен в случаите, когато родителят на осиновения е съпруг на осиновителя.

2. Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

Считат се за неработоспособни наследниците с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

3. Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и не получават лична пенсия.

4. Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, и на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност независимо от възрастта им.

5. Родителите на курсанти и школници от средните, полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита за наборна военна служба съгласно действащото законодателство към момента на настъпване на смъртта, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта им.

V. Пенсии, несвързани с трудова дейност

Пенсиите, несвързани с трудова дейност, имат социален характер. За тяхното отпускане и изплащане не се изисква за лицата да са правени осигурителни вноски или да е налице определен осигурителен стаж. Те се изплащат от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на държавното обществено осигуряване, като средствата в него се набират чрез трансфери от държавния бюджет.

1. Социална пенсия за старост

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на двумесечния срок от датата на заявлението за пенсия, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

2. Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава.

3. Пенсия за военна инвалидност

Съгласно чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на наборната военна служба или службата в запаса или в резерва. Право на пенсия за военна инвалидност имат и загиналите при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната, както и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.

За отпускането на пенсия за военна инвалидност не е достатъчно само лицето да е пострадало по време на служба. Необходимо е във всички случаи да е налице резултат намаляване на работоспособността 50 и над 50 на сто. Степента на намаляване на работоспособността се определя от ТЕЛК/НЕЛК.

4. Пенсия за гражданска инвалидност

Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали при изпълнение на граждански дълг или случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Дирекция „Пенсии“ в ЦУ на НОИ

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...