Меню

Разяснение

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 08

Възстановяването на икономиката започна след края на извънредното положение, но поради невъзможността за бърз рестарт, както и за намаляване на приходите от продажби и услуги в най-засегнатите сектори1 на икономиката, дори и след възстановяване на дейността им, Министерският съвет прие Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Постановлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 60 от 07.07.2020 г. и влезе в сила от 01.07.2020 г.

С ПМС № 151 на практика се продължава мярката 60/40, която бе въведена с ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката и като краткосрочна мярка за запазване на заетостта на работници и служители от предприятия, които преустановиха работа, установиха непълно работно време и отчетоха намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто, за периода от 13.03.2020 до 30.06.2020 г.

Същевременно в мярката има съществени нови регламенти, тъй като чрез нея се поема част от разходите за персонала, който работи. ПМС № 151 има за цел подкрепа на работодателите чрез субсидии за заплати от засегнатите сектори и икономически дейности, за да запазят заетостта на своите работници и служители и след периода от 01.07.2020 г.

В тази връзка субсидии ще получат работодателите, които въпреки спиране или намаляване на дейността и съкращаване на работното време са запазили заетостта на своя персонал. По-конкретно, средства ще се изплащат на работодатели, отговарящи на регламентираните условия за запазване на заетостта на следните групи:

  • работници и служители, работата на които е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда (КТ);
  • работници и служители, които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 КТ;
  • работници и служители, които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а КТ;
  • работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения през периода от 13.03. до 30.06.2020 г.2;
  • работници и служители, извън посочените предходни четири групи, осигурени в сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“ от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).

Както и при ПМС № 55 има недопустими сектори за получаване на компенсациите. Средства няма да се изплащат на работници и служители, осигурени в секторите:

А „Селско, горско и рибно стопанство“,

К „Финансови и застрахователни дейности“,

О „Държавно управление“,

Р „Образование“ (но е дадена възможност да получат субсидии предприятията от икономическите дейности с код 85.10 „Предучилищно образование“ за частния сектор и с код 85.5 „Други образователни дейности“),

Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (но на работодателите от три икономически дейности в сектора: с код 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“, с код 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ и с код 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ - частен сектор ще се изплащат субсидии),

T „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, и

U „Дейности на екстериториални организации и служби“ от Класификацията на икономическите дейности
(КИД - 2008).

Специално е регламентирана възможността за изплащане на средства по постановлението и на създадени от общините определени организационно-обособени структури - звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на посочените в постановлението критерии и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност с не по-малко от 20%.

Няма да се предоставят субсидии за работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.

Съгласно ПМС № 151 субсидията се запазва в размер на 60 на сто от осигурителния доход, но вече за май 2020 г., и 60 на сто от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, като работникът или служителят трябва да бъде осигурен по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

С цел яснота при приложението в нормативния акт изрично е посочено как се определя осигурителният доход за различните групи лица за май 2020 г. съгласно чл. 1, ал. 3:

  1. за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за май;
  2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за май;
  3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
  4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
  5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.

Средствата ще се изплащат за целия период или за част от периода от 1 юли до 30 септември 2020 г. Работодател, получил средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, изплаща трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за май 2020 г. и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Необходимо е да се отбележи, че работодателите, получили средства за запазване на заетостта на работници и служители от сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, които са наели работниците и служителите си след 1 юни 2020 г., трябва да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителен доход за длъжността и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Важно е да се отбележи, че по реда на ПМС № 151 не се изплащат компенсации на самоосигуряващите се лица, като те са включени за получаване на средства по реда на Решение № 429 на МС от 26.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Субсидиите са държавна помощ и предоставянето им трябва да отговаря на европейските регламенти в тази област и по-конкретно - условията на раздел 3.10 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. Във връзка с въведените мерки за подкрепа от различни източници - не само от държавния бюджет, нов момент в ПМС № 151 е изискването, когато работодателят получава финансиране за същите разходи от европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства да е до 80 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. За целта работодателите ще подават декларация и в техен интерес е да познават детайлно и спазват правилата за предоставяне на средствата под формата на държавна помощ.

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средствата, следва да отговарят на няколко основни изисквания, в т. ч.: намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средствата3; да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 01.01.2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение; да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства; да не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средствата; да нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

Изискването за работодателите да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства, не се отнася за работодателите от сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“ за наетите лица след 1 юни 2020 г.

Работодателите ще подават заявления в дирекциите „Бюро по труда“, обслужващи територията по мястото на работа на работниците и служителите, по електронен път, но може и на хартиен носител на място. Към заявлението те ще прилагат подписани документи, необходими за определяне на размера на средствата - заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда; декларация и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби; списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства; заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ и други декларации за регламентираните условия.

Важно е за подалите заявления работодатели е да знаят, че когато отговарят на условията и са подали коректни документи, те имат право да получат субсидиите. В срок 10 дни от подаване на заявлението комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда“, ще разглежда документите и ще извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на средствата за запазване на заетостта. Проверките се извършват по служебен ред въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите или от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на средствата.

Дирекцията „Бюро по труда“ има задължение да уведоми работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на средствата за запазване на заетостта в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.

При установени технически пропуски от комисията тя уведомява работодателя да ги отстрани в десетдневния срок за проверка съгласно чл. 6, ал. 1. В случай че работодателят не отстрани пропуските в определения срок, комисията не одобрява документите за изплащане на компенсации за отчетния месец, за което ще уведоми работодателя. Работодателят може да подаде нов пакет с коректно изготвени документи.

Работодателите ежемесечно ще представят в дирекция „Бюро по труда“ отчетни документи с данни за работниците и служителите, за които да се изплатят средства за предходния месец, а Агенцията по заетостта ще изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщената информация. Националният осигурителен институт превежда на съответния работодател по банков път средствата за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Работодателите могат да правят справки и в публичната база данни на Националния осигурителен институт, в която е посочена информация за работодателя, за общата сума на изплатените средства за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени средствата, но не се публикуват лични данни.

Работодател, получил средства, за когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите, съгласно своята компетентност, установят, че не изпълнява задълженията си или декларира неверни данни, възстановява в пълен размер изплатените средства на бюджета на държавното обществено осигуряване.

Във връзка с констатирани несъответствия при прилагане на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. се предвижда работодатели, получили компенсации за работници и служители, чиито възнаграждения и осигурителни вноски се финансират от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси, да възстановяват изплатените средства по бюджета на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

На официалната интернет-страница на Агенцията по заетостта, на адрес: https://www.az.government.bg, са публикувани образците на заявлението и всички необходими документи, описана е процедурата за кандидатстване, и са дадени отговори на често задави в практиката въпроси.

Д-р Елка ДИМИТРОВА, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП
____
1 В този период бяха приложени противоепидемични мерки, които оказаха неблагоприятно въздействие върху отделни сектори и икономически дейности - хотелиерство и ресторантьорство; дейности в областта на културата, образованието, спорта и развлеченията; търговията на дребно; пътническия транспорт, и др.
2 За тези четири групи се изисква и да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г.
3 По-конкретно: за лицата, учредени преди 01.06.2019 г. - с не по-малко от
20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година; а за лицата, учредени след 01.06.2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...