Меню

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 07

Една от първите стартирали мерки за подпомагане запазването на заетостта съгласно ПМС № 55 от 30.03.2020 г.1*, вече се прилага достатъчно време и се ползва с голям интерес от бизнеса в страната, което е и основен аргумент за нейното удължаване за подкрепа на заетостта и след извънредното положение и обявената епидемична обстановка.

Разширяването на електронните услуги, проверката на данните по служебен път от институциите, въвеждането на ясни изисквания за допустимост и подробните разяснения на официалната интернет-страница на Агенцията по заетостта, където са публикувани и формулярите за попълване, улесниха кандидатстването. Седемдневният срок за разглеждане на заявленията при категорични критерии също не даде възможност за субективно оценяване и ограничаване на достъпа до мярката. Същевременно в около 18% от подадените заявления са констатирани технически и административни пропуски, което налага връщането им за корекция с възможност за повторно подаване. Но това забавя отпускането на субсидиите и изисква допълнително време от бизнеса за подготовка на документите.

Някои от често срещаните пропуски са разяснени в настоящата статия. Мярката е предназначена само за лица, работещи на трудови договори, т.е. лицата с договори за управление или самонаетите лица не са включени в нея.

В заявлението за изплащане на компенсации от работодател, преустановил работа въз основа на заповед на държавен орган, е необходимо да се посочи заповедта на работодателя, с която е преустановена работата на предприятието или на част от него, както и заповедта на държавния орган, въз основа на която е издадена заповедта за преустановяване на работа от работодателя (например заповедите на МЗ). Но обхватът на издадените заповеди от държавен орган не е ограничен само до заповедите на Министерство на здравеопазването.

Важна част от документите за кандидатстване е към заявлението да бъде приложено заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда (КТ) или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 КТ. Необходимо е подаваните документи да бъдат подписани и да са актуални. Също е важно да се приложи Списък на работниците и служителите, за които се искат компенсации, който трябва да е заверен по съответния ред. Освен подробна информация за тези лица, в списъка се посочва и броят на работните дни за всяко лице и срокът, който не може да е по-дълъг от три месеца. Работодателите подават актуален списък за всеки изтекъл календарен месец. Те изпращат писмо, в което уведомяват за промени (съгласно приложения списък и първоначална или актуална заповед) или декларират, че няма промяна в първоначално представения списък. Подават и списък на работници и служители, ако има такива, за които през изтеклия месец е преустановена работата или е въведено непълно работно време, изготвен в образеца, публикуван на сайта на АЗ. В списъка се отразява информация само за конкретния месец, включително за брой дни, за които се иска компенсация за всеки работник или служител, като се приспадат дните, в които той е бил в болнични, неплатен отпуск, отпуск или болничен за отглеждане на дете и др., посочени в указанията за попълване на списъка. Списъкът се представя и от работодатели, които уведомяват, че няма промяна в първоначалните обстоятелства.

В случай че с нова за отчетния месец заповед работодателят въвежда форма на работа, различна от тази, за която е одобрен, работодателят следва да подаде ново заявление и съответните приложени документи към него като при първоначално кандидатстване.

Работодател, който със свои заповеди е приложил паралелно две мерки за преустановяване на работа на част от персонала и установяване на непълно работно време за друга част - отделно звено от предприятието, подава в един общ пакет съответните два вида заявления, заповедите, в един екземпляр документите, доказващи намалението на приходите от продажби и един общ списък, с обособено последователно изброяване на работниците и служителите, според основанието на което се кандидатства за изплащане на компенсации.

В специалната рубрика на интернет-страницата на Агенцията по заетостта има информация не само за необходимите документи за кандидатстване, но и за отчитане. В бюрата по труда има определени експерти за оказване на консултации на място. Документите могат да се подават по електронен път.

Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за различни периоди, но през съответния период трябва отговарят на всички условия. Едно от тях е да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КТ през периода, за който им се изплащат компенсации. Но ако например са кандидатствали за май, а съкращенията са направени през април тази година, то за май те следва да са получили компенсации.

Важно е да се знае, че работодателят е задължен да не прекратява трудовите договори на всички работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КТ през периода, за който се изплащат компенсации, а не само на тези, за които се изплащат компенсации. Условието, регламентирано в чл. 2, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 от 2020 г., предвижда задължение за работодателя да запази заетостта на работниците и служителите, за които са получени компенсации, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени компенсациите. За да е изпълнено това условие, трудовите правоотношения с работниците и служителите, за които са получени компенсации, не трябва да бъдат прекратени по инициатива или по вина на работодателя. Изключение представляват основанията, предвидени в чл. 330 КТ, включително прекратяването на трудовия договор, когато работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен. В този смисъл, работодателят не следва да възстанови изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване и в случай на прекратяване на трудов договор по инициатива на работника или служителя - с предизвестие или по взаимно съгласие.

Националният осигурителен институт превежда средства за компенсации и през юли, но за фирмите, които са подали заявления до края на юни, тъй като компенсации се полагат до тази дата. Съгласно § 6, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., в случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които е получил средства, той ги възстановява на бюджета на държавното обществено осигуряване, като не дължи лихви.

По смисъла на ПМС № 55 от 30.03.2020 г., с което бяха въведени компенсациите по мярката 60/40, те са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени компенсациите. Това са част от условията към работодателите, с които държавата цели запазването на заетостта на работниците и служителите. Затова не е предвидено изплащане на средства директно към лицата или кандидатстване от страна на работниците/служителите - тогава работодателят няма да е обвързан с посочените условия и няма как да се изисква от него запазване на заетостта на персонала му.

Обстоятелството за намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на документите, спрямо същия месец на предходната календарна година, се удостоверява към момента на подаване на документите за изплащане на компенсации и важи за целия период, за който е издадена заповедта за преустановяване на работа или въвеждане на непълно работно време.

В случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите, работодателят уведомява чрез Дирекция „Бюро по труда“ писмено (по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), по пощата или на хартиен носител) Агенцията по заетостта, в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работата.

Продължението на схемата 60/40 от 01.07.2020 г. с разширен обхват има за цел подкрепа за възстановяване на бизнеса след периода на ограничения в дейността и вече представлява субсидирана заетост, като се поемат част от разходите за заплати на персонала, който вече не е в отпуск, а полага труд и произвежда продукция или оказва определени услуги. Целта отново е запазване на заетостта, тъй като в условията на бавно възстановяване и намалени приходи или отлагане на старта на някои икономически дейности, опасността от съкращения на персонал не е преодоляна. Право на субсидиите отново имат коректните работодатели с ангажимент за запазване на заетостта след периода на субсидиране, да не дължат данъци и задължителни осигурителни вноски, да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и да не са извършвали нарушения по определени членове от Кодекса на труда, и др.

Д-р Елка ДИМИТРОВА, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП
____
1* Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (бел. ред.).

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...