Меню

Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 11

Коментар

Проектът на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. е разработен в изпълнение на Решение № 52 на Министерския съвет (РМС) от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и Указания БЮ № 3 от 30.08.2019 г. на Министерството на финансите (МФ) за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за 2020 г. Той е съобразен и с основните допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., и с указанията на министъра на финансите от октомври 2019 г., във връзка със заключителния етап на бюджетната процедура за 2020 г.

В проекта на ЗБДОО за 2020 г. са заложени следните политики по приходите:

  • Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО на нивото от 2019 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.
  • За 2020 г. не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 8,9 на сто средното увеличение на МОД през 2020 г. е около 5,4 на сто.
  • Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 на 610 лв.
  • Увеличава се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 на 610 лв.
  • Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 3 000 лв.
  • За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, като се запазва разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) относно максималния месечен размер на гарантираното вземане, който не може да бъде по-малък от 2,5 минимални работни заплати.
  • Определят се за приход в бюджета на НОИ 81 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - за дейностите по чл. 13 ЗГВРСНР.

....................

„ТП“

_____
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 11/2019 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.