Меню

Коментар

В следващите редове ще представим основните промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), извършени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2019 г.), които считаме, че представляват интерес за осигурените лица, пенсионерите и бизнеса, без да се спираме на редакционните и прецизиращи изменения.

Промени във връзка с категориите осигурени лица

Отмяната на чл. 4, ал. 1, т. 9 КСО и свързаните с нея промени в чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 1 от кодекса произтичат от отмяната на Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и това, че съгласно действащата Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването лицата сключват трудови договори и подлежат на осигуряване по общия за всички работещи по трудов договор ред.

С изменение в чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО се разширява кръгът на осигурените, като в него се включват лицата, получаващи доходи от стопанска дейност, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физически лица. Независимо от това, че не са регистрирани като еднолични търговци, тези лица са търговци по смисъла на Търговския закон, поради което се причисляват към самоосигуряващите се лица и подлежат на задължително осигуряване за упражняваната от тях дейност.

Промени във връзка с административните услуги и производства

С новата т. 14 на чл. 33, ал. 5 КСО се регламентира издаването на персонален идентификационен код (ПИК) за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги, предоставяни от НОИ, във връзка с Постановление № 164 от 06.08.2018 г. на Министерския съвет, с което се предвижда, че ПИК, издаден от НОИ, може да се използва за електронна идентификация на физически лица при заявяването на електронни административни услуги в срок до три години след въвеждане на продукционен режим на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация.

С промяната в чл. 57, ал. 1 КСО срокът, в който осигурителят е длъжен да декларира в съответното териториално поделение на НОИ настъпила с негов работник или служител трудова злополука, се удължава от 3 на 5 работни дни.

Промени във връзка с размерите на пенсиите

С промяната в § 6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО се установява, че от 01.07.2019 г., както и от 1 юли на всяка следваща година, максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях (т. нар. „таван на пенсиите“), се определя на 40 на сто от максималния осигурителен доход. В резултат в периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. се запазва максималният размер на получаваните една или повече пенсии, прилаган през 2018 г., а именно - 910 лв., а от 01.07.2019 г. същият се увеличава на 1200 лв.

Посочените размери се прилагат за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. От 01.01.2019 г. в пенсионната формула този процент се увеличава от 1,169 на 1,2 на сто.

При изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсиите, които се отпускат с начална дата след 31.12.2018 г., участва само осигурителният доход на лицата за времето след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, като той следва да е за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31.12.1999 г. е за период, по-малък от
36 месеца, недостигащият период се допълва, като се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 01.01.2000 г. Когато лицето няма осигурителен доход преди тази дата или доходът му преди 01.01.2000 г. е за период, който не е достатъчен, за да бъде допълнен недостигащият до 36 месеца период, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31.12.1999 г., индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.

По този начин изчисляването размера на пенсията ще става, без да е необходимо представяне на документи за осигурителен доход от лицето, тъй като данните в информационната система на НОИ за осигуряването за годините от 2000 г. насам, се отличават с пълнота и надеждност.

Определя се максимална стойност на индивидуалния коефициент, която се определя като средноаритметична величина от месечните съотношения между максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и средния месечен осигурителен доход за страната - за всички месеци след 31.12.1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.

С новите разпоредби на § 7б и 7в от Преходните и заключителните разпоредби на КСО се урежда нарастването на размерите на т. нар. „стари пенсии“. Регламентирано е, че през 2019 г. пенсиите няма да се осъвременяват по чл. 100 КСО. Размерът към 30 юни 2019 г. на всички пенсии, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., се увеличава от 1 юли тази година с 5,7 на сто. По отношение на тези пенсии от същата дата - 01.07.2019 г., ще се приложи и преизчисляването с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, по начина, по който ще се определя размерът на новоотпуснатите пенсии. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., ще се преизчислят от 01.07.2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1 КСО. При преизчисляването няма да се променя доходът, от който е изчислена пенсията към момента на отпускането й, като така преизчисленият размер ще премине през всяко последващо осъвременяване, преизчисляване и индексиране съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 юни включително. На лицето се гарантира изплащането на по-благоприятния размер от двата размера, получени съответно при описаното преизчисляване или при увеличението с 5,7 на сто.

Други промени, свързани с пенсиите

Когато при подаване на заявление за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 КСО лицето декларира осигурителен стаж, придобит в друга държава, компетентното структурно звено в НОИ пристъпва към изясняване на този стаж по служебен път. Това нерядко отнема продължително време, дори години. Оттук и случаите, в които, преди чуждата осигурителна институция да потвърди чуждия осигурителен стаж, без който лицето не може да придобие право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 КСО, то навършва възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО (през 2019 г. - 66 години и 4 месеца). В тези случаи, при положение, че лицето има поне 15 години действителен осигурителен стаж и не получава друг вид пенсия, ще му се изплаща пенсия в размер на социалната пенсия за старост, докато не бъде удостоверен чуждият осигурителен стаж и пенсията не бъде определена в действителен размер.

Във връзка с това ново право, установено в разпоредбата на чл. 68, ал. 4 КСО, в § 22ф от ПЗР на КСО е предвидено, че тя се прилага и за неприключилите производства по подадени до 31.12.2018 г. заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, свързани с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

С новата ал. 3 на чл. 102 КСО се въвежда възможност за ежегодно преизчисляване на пенсията съобразно положеният от пенсионера осигурителен стаж и/или доход след пенсионирането, което да се извършва изцяло по служебен ред, въз основа на данните в информационната система на НОИ, без да е необходимо представяне на документи за осигурителен стаж
и/или осигурителен доход от лицето. За да се възползват от тази възможност, лицата, работещи след пенсиониране, трябва да подадат еднократно заявление до съответното териториално поделение на НОИ.

Преизчисляването ще се извършва веднъж годишно, считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Красимира АТАНАСОВА, началник на отдел „Правно обслужване“ в Дирекция „Правна“ на ЦУ на НОИ

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...