Меню

Коментар

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., (който вече коментирахме на страниците на списанието), беше променен текстът на чл. 114а от Кодекса на труда, регламентиращ еднодневните трудови договори.

През септември 2018 г., в ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г., последва аналогична промяна и в подзаконовата уредба, като бе обнародвана и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда (наричана тук за краткост „Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г.“ или „Наредбата“).

Какво се промени в разпоредбата на чл. 114а КТ през 2018 г.?

С промяната на чл. 114а, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) законодателят даде възможност на страните по еднодневни трудови договори да договарят, освен нормална продължителност на работното време, която е 8 часа, и работа за половината от нормалната продължителност на работното време - за 4 часа.

Какво е новото в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г.?

Промените в Наредбата са по-големи, в сравнение се измененията в КТ, тъй като те не само доуредиха законовата хипотеза в чл. 114а, ал. 4 КТ в образеца на трудовия договор, но и регламентираха електронния начин на издаване на еднодневни трудови договори. Всъщност това е единствена възможност за снабдяване с еднодневни трудови договори, независимо дали земеделските стопани ги заявяват и получават он-лайн, или на място в териториалните дирекции „Инспекция по труда“. За да стане ясно какви са промените в Наредбата, в хода на изложението ще посочваме стария и новия ред на получаване на еднодневни трудови договори.

През лятото на 2015 г., с ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., беше създадена разпоредбата на чл. 114а КТ и беше обнародвана Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда. Към онзи момент бланките за еднодневните трудови договори се получаваха само на ръка в офисите на Инспекцията по труда, където се и заверяваха ръчно от служители на Инспекцията по труда. Земеделските стопани може би ще си спомнят, че многократно поискаха от държавата облекчаване на реда за получаване на бланки на еднодневни трудови договори. Това беше направено със създадената Автоматизирана система, наречена в Наредбата „Портал за еднодневни трудови договори“. По-долу в изложението ще използваме и двете понятия „Система“ или „Портал“ като синоними. Новосъздадената система позволи на земеделските стопани да се снабдяват с образци на еднодневни трудови договори он-лайн. Наличието на тази автоматизирана система наложи и промени в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г.

По-долу ще посочим какви са двете основни насоки на промените, които се направиха:

1. На първо място - отпадна задължението на земеделските производители да посещават офисите на Инспекцията по труда, за да „заверяват образците на еднодневни трудови договори“, защото те се регистрират чрез автоматизираната система. В раздел III от Наредбата се въведе понятието „регистрирания образец на трудов договор“ и „регистриране“, които замениха понятията „заверения образец на трудов договор“ и „заверяване“. Така в Наредбата се съобрази факта, че образците се регистрират и получават он-лайн, а не се заверяват ръчно от инспекторите по труда. Изрично беше предвидено в чл. 4, ал. 1 от Наредбата, че работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да получат регистрирани образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 КТ от Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/). По този начин човешкият фактор в процеса на получаване на еднодневни трудови договори, в нормативната уредба и на практика, е сведен до минимум, с което значително се облекчи административната тежест за земеделските стопани, които вече не е необходимо да посещават офиси на Инспекцията по труда, за да „заверяват“ разпечатаните предварително бланки на еднодневни трудови договори, да се съобразяват с работното време на администрацията и да правят допълнителни разходи за тази дейност. Те вече могат да регистрират договори он-лайн от офисите си.

Разбира се, тук трябва да направим уточнението, че в чл. 4, ал.1 от Наредбата, а и на практика, е запазена и възможността образци на еднодневни трудови договори да се регистрират на място в териториалните дирекции на Инспекцията по труда от служител на съответната дирекция, и да се получават разпечатани от земеделските стопани. И в този случай обаче, регистрирането се извършва в Портала за еднодневни трудови договори. Този ред е запазен като възможност, от която вероятно ще се възползват само онези от земеделските стопани, които изпитват трудности при боравенето с информационната система.

2. На второ място - е променен образецът на еднодневен трудов договор, който е нормативно установен в Наредбата. С новия образец на договора е съобразен факта, че същият вече се регистрира он-лайн и с него може да се договори работно време от 8, или 4 часа. Промяната в образеца отразява възможността за автоматично попълване от Системата на някои от полетата на еднодневния трудов договор. Такива са служебно вписаните от Инспекцията по труда данни, във връзка с направената регистрация на договора, периода, за който договорът може да се ползва, и дата на регистрирането в системата на съответния образец на договор. Също така автоматизирано се вписват годината, месецът на издаване на трудовия договор и данните за работодателя - земеделски производител, а също и видът на земеделската култура, за обработването на която се наема лицето. При определени предпоставки системата може да впише и данни за работника, по желание на земеделския стопанин, и ако той вече е сключвал предходен трудов договор със същия работник и е въвел в системата неговите данни. Продължителността на работния ден е основен елемент от договора, като земеделският производител може да избира продължителност между 4-часов и 8-часов работен ден. Полето за начален час за започване на работа по договора също е задължително да се попълни в системата, за да се регистрира еднодневен трудов договор.

Следва да се отбележи, че автоматизираното попълване на някои от данните на еднодневния трудов договор, е съобразено със задължението на работодателя, предвидено в чл. 3, ал. 3 от Наредбата, да попълни в договора данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден.

В Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на ИА „ГИТ“ е вграден калкулатор, който дава възможност на земеделските стопани, след като въведат сумите, представляващи авансово внесените от тях осигурителни вноски за обществено осигуряване по ДОО, ДЗПО и НЗОК, и прикачат файлове на платежните документи, системата автоматично да изчисли колко договора може да създаде и регистрира за съответния месец земеделският стопанин, в зависимост от това, дали желае да получи договори за 4-часов или 8-часов работен ден. Това изчисление, преди Системата да почне да функционира, се правеше както от земеделските производители, когато внасяха сумите, така и от длъжностните лица, които „заверяваха“ образците на еднодневни договори. Автоматизирането на това изчисление безспорно е от полза за работодателите, с оглед на факта, че стойността на авансово внесените осигурителни вноски определя общия брой договори, които може да получи земеделският стопанин.

Независимо че в Наредбата няма предвиден изричен текст, системата съдържа опция за резервиране на еднодневни трудови договори, която позволява на земеделските стопани да създадат договори само като шаблон, без да им бъде даден уникален идентификационен номер (УИН). Тази опция е от изключителна полза на земеделските стопани, при създаване на много на брой договори, които работодателят не е сигурен, кога точно ще му се наложи да използва. Когато възникне необходимост от използването им, той може да генерира УИН на един или повече от резервираните договори, и да ги разпечата, за да бъдат използвани.

В чл. 5, ал. 1 от Наредбата е предвидено още едно облекчение за работодателите. Те вече могат да върнат неизползваните образци на трудови договори он-лайн чрез Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на ИА „ГИТ“. Както при регистрирането на еднодневните договори, така и тук също е запазена възможността земеделските стопани лично, или чрез упълномощено от тях лице, да върнат неизползваните образци на трудови договори в съответната дирекция „Инспекция по труда“, извършила регистрацията на образците. В този случай, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата, длъжностното лице от Инспекцията по труда издава удостоверителен документ за броя на върнатите регистрирани образци.

В заключение считаме, че е полезно да се знае от земеделските стопани, на които се предоставя тази нова електронна услуга, че на електронната страница на ИА „ГИТ“ (http://www.gli.government.bg/), в рубриката „Административно обслужване“, раздел „Е-услуги“, е публикувано Ръководство за работа със софтуера за регистриране на трудови договори по чл. 114а КТ.

Теодора ДИЧЕВА, директор на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА „Главна инспекция по труда“

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...