Меню

Разяснение

Със Заповед № РД 01-1015 на министъра на труда и социалната политика от 21.12.2017 г., съгласувана с председателя на Националния статистически институт, Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД) бе допълнена с нови единадесет професии.

Промените в НКПД влизат в сила от 1 януари 2018 г. и ще бъдат представени накратко в следващите редове.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, класификацията може да се актуализира въз основа на мотивирани писмени предложения от прилагащите организации, които ежегодно се обсъждат от постоянната междуведомствена работна група за изменения и допълнения на класификацията. Въз основа на направените предложения за изменения и допълнения на НКПД през изминалата 2017 г., получени в Министерството на труда и социалната политика организации от страна на бизнеса, неправителствени организации, институции, социални партньори и др., междуведомствената работна група предложи класификацията да бъде допълнена с нови единадесет длъжностни наименования, като бяха изменени и кодовете на 28 професии и длъжности.

Както посочихме, промените влизат в сила от 1 януари 2018 г., за което са уведомени и Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

Съгласно допълненията класификацията се обогатява с шест технически длъжности по предложение на индустриален клъстер „Електромобили“ , от които три длъжности за монтьори в единична група 7412 „Електромеханици и електромонтьори“ с образователно-квалификационно ниво 2 съгласно Закона за професионалното образование и обучение, „Монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства“, с код 7412 2020, „Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства“ ,с код 7412 2021 и „Монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства“, с код 7412 2022.

Наред с тях, се въвеждат и три длъжности за техници - в единична група 3113 „Електротехници“ с образователно-квалификационно ниво 3 съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Това са длъжностите „Техник на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства“, с код 3113 3019, „Техник на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства“, с код 3113 3020 и „Техник на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства“, с код 3113 3021.

Въвежда се и длъжността „Автор на техническа документация“ с минимално образователно-квалификационно ниво за заемане на длъжността - 6, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в единична група 2641 „Писатели и сродни на тях“, с код 2641 6011.

Асоциацията на търговците на вино в България направи предложение, въз основа на което е включена длъжност с код 3322 3008 „Търговец на вино“ в единична група 3322 „Търговски представители“, с минимално образователно-квалификационно ниво за заемане на длъжността - 3.

Длъжността „Масажист“ е с нов код - 5169 3009 в единична група 5169 „Друг обслужващ персонал, некласифициран другаде“ и образователно-квалификационно ниво за заемане на длъжността - 3, т.е. може да се заема от всички лица, преминали различно обучение по масаж, в хотели, салони за красота, спа и уелнес центрове и др.

В единична група 3255 „Приложни специалисти във физиотерапията“ е включена длъжността „Масажист (за лица с увредено зрение)“, с образователно-квалификационно ниво 5 и код 3255 5003.

По предложение на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) класификацията е допълнена с длъжноситте „Национален секретар, организация на работниците и служителите“, с код 1114 5045 и „Областен координатор, организация на работниците и служителите“, с код 2422 5107, съответно в единична група 1114 „Висши представители на организации с нестопанска цел“ и единична група 2422 „Специалисти по администриране на политики“, с образователно ниво 5.

Наред с посочените, в заповедта са изброени и още 27 длъжностни наименования с променени кодове, като разликата е в петата цифра на кода, която означава образователно-кваликационното ниво. По-конкретно, променено е образователно-квалификационното ниво 5 („професионален бакалавър по…“) -
на 6 („бакалавър“) в кода на всички длъжности в единична група 2221 „Медицински сестри“ и в единична група 2222 „Акушерки“.

Професиите са регулирани и редът и условията за придобиване на квалификация са регламентирани в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“.

По отношение на длъжност „Инспектор по обществено здраве“ образователно-квалификационното ниво се променя на 4, тъй като тези специалисти не са асоциирани медицински специалисти по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и съответно не попадат в обхвата на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на закона. Промяната на образователно-квалификационното ниво на 4 ще позволи на тази длъжност да бъдат назначавани и лица, придобили в предходни години професионална квалификация по тази професия в системата на средното образование. Кодът става съответно 3257 4004, а за длъжността „Инспектор обществено здраве, специализант“ - 3257 4005 и за „Инспектор обществено здраве със специалност в системата на здравеопазването“ - 3257 4006.

Полезно е за работодателите и специалистите по човешки ресурси, които прилагат НКПД, да знаят, че при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него длъжностно лице, използва длъжностни наименования и съответния им код от класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика. В случаите когато длъжностно наименование от класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение, съгласно чл. 8 от Правилника за прилагане на НКПД.

С изключение на длъжностите, определени с нормативен акт, съгласно чл. 12 от правилника, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от класификацията минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност, и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация.

Включването на нови професии и длъжности в НКПД разширява възможностите за реализация на специалистите в тясна връзка с придобитата специалност. Допълването на Националната класификация на професиите и длъжностите улеснява процеса за осигуряването на необходимите специалисти за бизнеса, като по-лесно се прави връзката със съответните специалности в системата на образованието и обучението.

Елка ДИМИТРОВА, д.и.н., директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...