Меню

Разяснение

Със Заповед № РД 01-1015 на министъра на труда и социалната политика от 21.12.2017 г., съгласувана с председателя на Националния статистически институт, Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД) бе допълнена с нови единадесет професии.

Промените в НКПД влизат в сила от 1 януари 2018 г. и ще бъдат представени накратко в следващите редове.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, класификацията може да се актуализира въз основа на мотивирани писмени предложения от прилагащите организации, които ежегодно се обсъждат от постоянната междуведомствена работна група за изменения и допълнения на класификацията. Въз основа на направените предложения за изменения и допълнения на НКПД през изминалата 2017 г., получени в Министерството на труда и социалната политика организации от страна на бизнеса, неправителствени организации, институции, социални партньори и др., междуведомствената работна група предложи класификацията да бъде допълнена с нови единадесет длъжностни наименования, като бяха изменени и кодовете на 28 професии и длъжности.

Както посочихме, промените влизат в сила от 1 януари 2018 г., за което са уведомени и Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

Съгласно допълненията класификацията се обогатява с шест технически длъжности по предложение на индустриален клъстер „Електромобили“ , от които три длъжности за монтьори в единична група 7412 „Електромеханици и електромонтьори“ с образователно-квалификационно ниво 2 съгласно Закона за професионалното образование и обучение, „Монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства“, с код 7412 2020, „Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства“ ,с код 7412 2021 и „Монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства“, с код 7412 2022.

Наред с тях, се въвеждат и три длъжности за техници - в единична група 3113 „Електротехници“ с образователно-квалификационно ниво 3 съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Това са длъжностите „Техник на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни средства“, с код 3113 3019, „Техник на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства“, с код 3113 3020 и „Техник на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства“, с код 3113 3021.

Въвежда се и длъжността „Автор на техническа документация“ с минимално образователно-квалификационно ниво за заемане на длъжността - 6, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в единична група 2641 „Писатели и сродни на тях“, с код 2641 6011.

Асоциацията на търговците на вино в България направи предложение, въз основа на което е включена длъжност с код 3322 3008 „Търговец на вино“ в единична група 3322 „Търговски представители“, с минимално образователно-квалификационно ниво за заемане на длъжността - 3.

Длъжността „Масажист“ е с нов код - 5169 3009 в единична група 5169 „Друг обслужващ персонал, некласифициран другаде“ и образователно-квалификационно ниво за заемане на длъжността - 3, т.е. може да се заема от всички лица, преминали различно обучение по масаж, в хотели, салони за красота, спа и уелнес центрове и др.

В единична група 3255 „Приложни специалисти във физиотерапията“ е включена длъжността „Масажист (за лица с увредено зрение)“, с образователно-квалификационно ниво 5 и код 3255 5003.

По предложение на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) класификацията е допълнена с длъжноситте „Национален секретар, организация на работниците и служителите“, с код 1114 5045 и „Областен координатор, организация на работниците и служителите“, с код 2422 5107, съответно в единична група 1114 „Висши представители на организации с нестопанска цел“ и единична група 2422 „Специалисти по администриране на политики“, с образователно ниво 5.

Наред с посочените, в заповедта са изброени и още 27 длъжностни наименования с променени кодове, като разликата е в петата цифра на кода, която означава образователно-кваликационното ниво. По-конкретно, променено е образователно-квалификационното ниво 5 („професионален бакалавър по…“) -
на 6 („бакалавър“) в кода на всички длъжности в единична група 2221 „Медицински сестри“ и в единична група 2222 „Акушерки“.

Професиите са регулирани и редът и условията за придобиване на квалификация са регламентирани в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“.

По отношение на длъжност „Инспектор по обществено здраве“ образователно-квалификационното ниво се променя на 4, тъй като тези специалисти не са асоциирани медицински специалисти по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и съответно не попадат в обхвата на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на закона. Промяната на образователно-квалификационното ниво на 4 ще позволи на тази длъжност да бъдат назначавани и лица, придобили в предходни години професионална квалификация по тази професия в системата на средното образование. Кодът става съответно 3257 4004, а за длъжността „Инспектор обществено здраве, специализант“ - 3257 4005 и за „Инспектор обществено здраве със специалност в системата на здравеопазването“ - 3257 4006.

Полезно е за работодателите и специалистите по човешки ресурси, които прилагат НКПД, да знаят, че при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него длъжностно лице, използва длъжностни наименования и съответния им код от класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика. В случаите когато длъжностно наименование от класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение, съгласно чл. 8 от Правилника за прилагане на НКПД.

С изключение на длъжностите, определени с нормативен акт, съгласно чл. 12 от правилника, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от класификацията минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност, и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация.

Включването на нови професии и длъжности в НКПД разширява възможностите за реализация на специалистите в тясна връзка с придобитата специалност. Допълването на Националната класификация на професиите и длъжностите улеснява процеса за осигуряването на необходимите специалисти за бизнеса, като по-лесно се прави връзката със съответните специалности в системата на образованието и обучението.

Елка ДИМИТРОВА, д.и.н., директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...