Меню

Основни параметри в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

В началото на ноември тази година, на първо четене бе приет Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

С оглед своевременна информираност на осигурителите, самоосигуряващите се и осигурените лица, в следващите редове ще разгледаме „в аванс“ основните параметри, заложени в него.

По отношение на осигурителните вноски и осигурителния доход

 • Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с един процентен пункт, като за лицата, родени преди 01.01.1960 г., работещи при условията на трета категория труд, от 18,8 същата става 19,8 на сто.
 • Запазват се размерите на осигурителните вноски за фондовете „Пенсии за лицата по чл. 69“, „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“.
 • Запазват се диференцираните размери на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ според икономическата дейност на осигурителя, като същата се увеличава: от 0,9 на 1,1 на сто за дейностите „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ и „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; от 0,7 на 0,9 на сто за дейностите „Операции с недвижими имоти“, „Даване под наем и оперативен лизинг“ и „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване“; от 0,5 на 0,7 на сто за дейностите „Информационни услуги“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ и „Социална работа без настаняване“ и се намалява: от 1,1 на 0,9 на сто за дейностите „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ и „Производство на мебели“; от 0,9 на 0,7 на сто за дейностите „Производство на напитки“ и „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; от 0,7 на 0,5 на сто за дейностите „Производство на лекарствени вещества и продукти“, „Медико-социални грижи с настаняване“ и „Други дейности в областта на културата“ и от 0,5 на 0,4 на сто за дейностите: „Въздушен транспорт“, „Други професионални дейности“, „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ и „Дейности на екстериториални организации и служби“.
 • Минималните размери на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (т.нар. „осигурителни прагове“), нарастват средно с около 6,8на сто, като увеличението в значителна степен се дължи на увеличаването на размера на минималната работна заплата от 460 на 510 лв.
 • Определя се минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 510 лв.
 • Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 300 на 480 лв.
 • Запазва се размерът на максималния осигурителен доход - 2600 лв.
 • Както през предходните години, през 2018 г. няма да се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

По отношение на обезщетенията за болест и майчинство

 • Единствената промяна в регламентацията на правото и режима на изплащане на паричните обезщетения при болест и майчинство е, че отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението.
 • Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст от 340 на 380 лв.

По отношение на обезщетенията за безработица

 • Увеличава се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 7,20 на 9 лв.
 • Установява се максимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 74,29 лв., определен на базата на максималния размер на месечния осигурителен доход.
 • Правото на парично обезщетение за безработица се обвързва с наличието най-малко на 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за безработица лице от последните 18 месеца преди настъпването на риска.
 • Променят се изискванията за продължителността на осигурителния стаж на лицата като осигурени за фонд „Безработица“ за времето след 31.12.2001 г., с оглед срока на изплащане на обезщетението за безработица, както следва:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица
за времето след 31.12.2001 г.

(години)

Срок на изплащане на обезщетението

(месеци)

до 3 години

4

от 3 години и 1 ден до 7 години

6

от 7 години и 1 ден до 11 години

8

от 11 години и 1 ден до 15 години

10

над 15 години

12

 • При прекратяване на трудовото, съответно служебното правоотношение, на основание чл. 331 от Кодекса на труда и чл. 107а от Закона за държавния служител (срещу изплащане на обезщетение от работодателя или органа по назначаването) лицата ще имат право на парично обезщетение за безработица в минимален размер, за срок от 4 месеца.

По отношение на пенсиите

 • От 1 януари стойността на процента по чл. 70, ал.1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се увеличава от 1,126 на 1,169 на сто. Това е процентът, с който в пенсионната формула се умножава всяка година осигурителен стаж. Съгласно чл. 70, ал. 1, изречение първо от КСО, размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Новата стойност на тежестта на една година осигурителен стаж ще се прилага при изчисляване размерите на новоотпуснатите от 01.01.2018 г. пенсии. По отношение на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2017 г., се предвижда преизчисляването им от 01.07.2018 г. със същия процент - 1,169 за всяка година осигурителен стаж. Гарантира се увеличение на всички пенсии до размера, определен с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето от КСО, който за 2018 г. е 3,8 на сто.

 • Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 01.01. до 30.06.2018 г. е 200 лв., а от 01.07. до 31.12.2018 г. се увеличава на 207,60 лв.
 • От 01.07.2018 г. размерът на социалната пенсия за старост се увеличава от 120,98 на 125,58 лв.
 • Запазва се максималният размер на получаваните една или повече пенсии (т. нар. „таван на пенсиите“) - 35 на сто от максималния осигурителен доход или 910 лв.
 • Условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 КСО за работилите при най-масовата, трета категория труд през 2018 г., са:навършена възраст 61 години и 2 месеца и 35 години и 6 месеца осигурителен стаж за жените, и навършена възраст 64 години и един месец и 38 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете.
 • През 2018 г. необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност“ са навършена възраст 53 години и 2 месеца и 27 години осигурителен стаж и за двата пола.
 • Условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО за лицата, които нямат необходимия стаж, през 2018 г.са навършена възраст 66 години и 2 месеца и наличие на 15 години действителен осигурителен стаж.
 • Условията за отпускане на ранна пенсия от държавното обществено осигуряване по чл. 69б КСО на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 КСО или са променили осигуряването си по реда на чл. 4в КСО, през 2018 г. са следните:
 • работа 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд;
 • навършена възраст 48 години и 8 месеца за жените и 53 години и 2 месеца за мъжете, работещи при условията на първа категория труд, и 53 години и 8 месеца за жените и 58 години и 2 месеца за мъжете, работещи при условията на втора категория труд;
 • сбор от осигурителния стаж и възрастта - 94 за жените и 100 за мъжете.

Красимира АТАНАСОВА, началник на отдел „Осигурително законодателство и договори“ в Дирекция „Правна“ в ЦУ на НОИ

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...