Меню

Консултация

ВЪПРОС: “Обръщам се към вас с молба да предоставите повече информация за проекта, по който се обучават безработни за работа в туризма. Разбрах, че е ориентиран предимно към младежи, които нямат опит и искат да се реализират в този бранш. Считам, че с влизането на България в Европейския съюз туристическият бизнес ще стане още по-привлекателен и към него ще се ориентират доста млади хора.”
Николай Кирилов, София

ОТГОВОР: Действително, през последните години България се превърна в атрактивна туристическа дестинация. Ускорената приватизация в туризма създаде условия за стимулиране на инвестициите, насочени към модернизация и подобряване качеството на туристическата база.
За туристическата индустрия качеството на обслужването е от решаващо значение, поради което е необходим висококвалифициран персонал. През последните години се задълбочава недостигът на квалифицирани кадри поради непрекъснато растящия брой на хотелите и заведенията в цялата страна. В момента обучението на млади хора по туризъм се извършва в училища и центрове за професионално обучение, но липсва ясна връзка между предлаганото обучение и нуждите на отрасъла. От друга страна, не всички фирми в туристическата сфера се ангажират достатъчно с квалификацията на заетите в тях лица.
Проект “Обучение по актуални професии за нуждите на туристическия бранш”, който стартира през 2007 г., има за цел да отговори на потребностите на туризма от квалифицирани кадри чрез обучение по актуални професии в областта на туризма и заетост във фирми-членове на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и на браншови структури - членове на КРИБ.
Проектът е ориентиран към безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” към Агенцията по заетостта, като с приоритет се насочват лицата до 29-годишна възраст със завършено средно или висше образование, без професионален опит в областта на туризма. Проектът се реализира на територията на област София - град София и Софийска област.
Обучението по проекта се провежда от Центъра за професионално обучение към Международното висше бизнес-училище в Ботевград. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация по част от професията “Администратор в хотелиерството”, специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” и професия “Сервитьор-барман”, специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”.
При реализиране на обучението на безработните лица се прилага дневна форма на обучение. Методите на обучение са лекционни часове, практическа подготовка, а също така и мотивационно обучение за продължително безработните, които са загубили увереност и желание за работа. Общият хорариум на обучението по специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” е 330 учебни часа, а по специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене” е 344 часа. Голяма част от практическите задачи се изпълняват в ресторанти и хотели, което спомага за разширяване и развитие на уменията на обучаваните.
Подборът на безработните лица за включване в проекта се прави от дирекциите “Бюро по труда”, съвместно с представители на Международното висше бизнес училище и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
За срока на обучението на включените безработни лица се осигуряват стипендии и средства за транспорт, а при необходимост - и средства за квартира. През 2007 г. се предвижда да бъдат обучени 80 лица.
Успешно положилите изпити по теория и практика получават удостоверение за професионална квалификация от Центъра за професионално обучение при Международното висше бизнес-училище по част от професия “Администратор в хотелиерството”, специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” и по част от професията “Сервитьор-барман”, специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”.
Завършилите курса за професионално обучение провеждат едномесечен стаж. Предвижда се около 30 процента от успешно завършилите стажа - поне 24 лица, да бъдат устроени на работа за шест месеца на хотелски рецепции и ресторантьорски заведения на фирми - членове на КРИБ, както и на браншови структури, също членуващи в конфедерацията. На останалите лица, успешно преминали обучението, ще бъдат дадени препоръки с цел устройване на работа в други туристически обекти в страната.
Финансирането на дейностите по проекта се осигурява, както следва:
От държавния бюджет се предоставят средства за:
1. Обучение на всяко безработно лице, включено в курса, до максималния размер, определен в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2007 г. - до 500 лв.
2. Стипендии за срока на обучението - до 3 лв. на ден, а когато обучението се провежда в населено място, извън местоживеенето на безработните, се изплащат средства за транспорт - до 10 лв. за ежедневни транспортни разходи.
3. Стажуване - на работодателя се предоставят средства за:
- трудово възнаграждение в размер, ежегодно определян в НПДЗ, за действително отработено време - за 2007 г. предвиденият размер е 180 лв.;
- допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му, върху средствата за трудовото възнаграждение;
- възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;
- обезщетение за временна неработоспособност, което е за сметка на осигурителя;
- дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване върху сумата от трудовото възнаграждение, допълнителното възнаграждение, възнаграждението за основен платен годишен отпуск и възнаграждението за временна неработоспособност, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход, определен по дейности и групи професии.
Средствата за стажуване се предоставят за всеки безработен, за времето, през което е бил на стаж, но за не повече от един месец.
Работодателите осигуряват средства за всички задължителни плащания по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане, както и за осигуровките върху тях, които не се поемат от държавния бюджет.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България участва със собствен финансов принос в размер на 25 процента, който се изразява в управление на проектните дейности - изпълнение и отчитане; предоставяне на зали и техника за обучението; транспортни разходи, надхвърлящи определените за целта средства от държавния бюджет и др.

Виолета ХРИСТОВА, старши експерт в отдел “Регистрация и трудово посредничество” в Агенцията по заетостта

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...